5 Ekim 2017 Koç Burcunda Dolunay; Yetinmeyi Bilir misin?

Ýnsan, baþka beklentileri karþýlanmadýðýnda var olan mutluluklarý da yok edebilen bir hayvandýr. Bir þeyler olur. Baþlangýçta her þey güzel de gidiyordur. Ama yetinmezsin. Yetinemezsin çünkü yetinmek senin hayvansý doðana aykýrýdýr. Hep bir fazlasýný istersin. Ve bir yerden sonra karþýndakinin veremeyeceði þeyleri istemeye baþlarsýn. Doðal olarak karþýndaki veremeyeceði þeyleri veremez. Sonra sen durumun yarattýðý hýrçýnlýkla istediðin þeyden vazgeçmek yerine dehþet verici bir bencillikle ýsrarýný sürdürürsün. 
Sonuç : Daha önce elde ettiðin küçük mutluluklarý da kaybedip yalnýzlýða gömülür ve Orhan Gencebay'a sýðýnýrsýn.. 

-Ali’m Lidar (Karpuz Kabuðuna Yazýlar Yazan Çocuk, Karpuz Kabuðundan Nice Yaþlara, Doðum Günün Mübarek Olsun: ) - 3 Ekim)

 

5 Ekim 2017 tarihinde, TSÝ. 21.40’ da Terazi/Koç Aksýnda, Koç Burcu 12 °’de Dolunay gerçekleþecektir. Bir önceki 6 ay evvel 28 Mart 2017 de gerçekleþen Koç Yeni Ay’ýnýn saðlamasýný yapacaðýz. Saðlamasýný yaparken en yakýnýnda gerçekleþmiþ olan Baþak Yeni Ay etkileri ile sentezlemeniz gerekiyor. Anlatabildim umarým. Dolunay fazlarý düþünce þatosunun muhasebe odasýdýr.  Yeni Ay’lar ise elimizdeki malzemelere bakýp, ocaðý yakýp, yemek yapmak ve ortaya yemeði çýkarmak için iþe koyulduðumuz mutfaðýdýr. Koç Burcunda cereyan eden Dolunay evresinde, beraber 6 ay öncesine dönelim þimdi. Þu sorularý kendimize soralým;


Ne gibi kararlar aldýk ne türden plansýz programsýz iþler için eyleme geçtik, neler var bir anda hem yapýp hem piþman olduðumuz, neler var o günlerde ortaya çýkan, hala devam eden, çözmek yerine daha bir düðüm haline getirdiðimiz konular. Neleri çözdük, hangi konularda korkaktýk, neden korkuyorduk, nerede motiveye ihtiyacýmýz vardý, öfke, hýrs, ani giriþimler, sabýrsýzlýk nedeniyle neleri mahvettik, ne kadarýnýn farkýndayýz ne kadarýný toparlayabiliriz, neler için mücadele veriyoruz, sayýsý belli olan nefesi, sermayemiz olan zamanýmýzý niçin, hangi þey adýna mücadele ederek tüketiyor, harcýyoruz, o deðerli zamanýmýz, o bugünlerin yaþlýlýðý da var, enerjimizi savurduðumuz iþler, uðraþlar, kiþiler, alma-verme dengesinde, bizi ne kadar tatmin ediyor, iliþkilerimizdeki alma -verme dengesi, ben-sen, biz dengesi ne durumda. Nelere sinir oluyoruz, beynimizdeki sinir uçlarý, o elektrik kablosuna benzeyen ince teller, ne gibi durum-þartlarda yüksek gerilime tutulmuþ gibi oluyor. O günlerde aldýðýmýz kararda mýyýz? Nasýl gidiyor? Beslemek adýna neler yapýlmalý, neler yapýyoruz, Gidiþat nasýl? Memnun muyuz? Deðil miyiz? Ýstediðimizi almak için, harekete geçtik mi? Biz ne kadar istekliyiz ne kadar netiz? Savaþmak kelime anlamýyla negatif bir kelimedir, ama savaþmak kelimesi duruma göre deðiþebilir, bir kanser hastasýnýn yaþama tutunmaya çalýþmasý, bir insanýn hak ettiði yerde olmasý için, þartlarý zorlamasý, hak etiðini almak adýna ýsrarla üzerinde durmasý da savaþmak kelimesinin içine dahil olmuþ pozitif davranýþlardýr. Savaþýmýz ne durumda? Hepimiz bir deðiþimin içine girdik, yalnýzca insan mý, ülkeler, sýnýrlar, yönetimler tüm dünya genelinde yadsýnamaz bir deðiþim içindeyiz, kurumlar, kavramlar, inançlar, deðerler, çeþitli toplumsal ve sosyal yapýlanmalar hepsi bir deðiþimin içinde, bu deðiþimin hangi tarafýndasýn? Hayatýný þerre yeldiren mi? Hayatýný hayra yönlendiren mi? Yaptýðýn iþler, beyninde dolaþan düþünceler, kurduðun cümleler, hobilerin, zamanýný doldurduðun her bir uðraþ, özel çevrende bir anda hayatýna dahil olan insanlar ve bunlarla kurduðun iletiþim, düþünce ve genel hayatýna kattýklarý, verimli ve çorak durumlar, iþte bunlar bu deðiþimin içinde, hayr mý þer mi tarafýna doðru gittiðinin göstergesidir.

 

Þimdi bu sorularýn yanýtlarýný, dürüstçe, mantýklý, hakkaniyetli bir þekilde vermemiz gerekiyor.

 

Koç Dolunayýnda Terazi Güneþ’in, Koç’taki Ay’a yansýttýðý ýþýk ile, Ay’ýn yani iç aleminin odasýnda yüksek voltajda bir ýþýk yanmaya baþlayacak, Kendini dýþarýdan da görebileceksin, korkma! Hatan vardýr mutlaka kabul et, hatanýn olmadýðý durumlar da var, yanlýþ anlaþýlmalar var Korkma! Gerçeði göstermek, ortaya çýkarmak adýna harekete geç! Terazi Adalet, Koç Savaþmak, mücadele vermek, yeniden baþlamak, öncülük etmek, zoru baþarmak, fethetmek, çoðu zaman plansýz programsýz harekete geçip, sonradan ben ne yaptým diye düþünse de bazen anlýk harekete geçmesiyle sonradan daha da kötü olacak þartlarý, baþýndan önleme yetisine de sahiptir. Ýnce bir ayar gerekiyor þimdi, insanýn en büyük yardýmcýsý yine kendisidir, kendi aklý mantýðýdýr, Koç Beyin yapýsýný himaye eder, Beynimiz bizim koruyucumuzdur, yönlendiricimizdir, kurtarýcýmýzdýr, þimdi Beyninin odacýklarýna gir, plan bir program dahilinde ve sabýrla gitmenin þart olduðu hayatýna yön verecek, dönüm noktan olacak konular neler, þimdi, bir an evvel ince ince düþünmeyi, artýk korkmayý, çekinmeyi býrakýp harekete geçmen gereken, yaþamýn için önemli olan, yön verecek olan, dönüm noktan olacaðýný bildiðin konular, giriþimler neler? Muhasebe odasýnda o dev ýþýðýn altýnda saðlamasýný yapman gerekiyor sanýrým. Ki zaten bunun saðlamasýný yapmaný gerektirecek bir þeyler olup beynindeki düðmeye basacaktýr. Umarým farkýnda olursun. Bu satýrlar yine hatýrlatacak kendini!

 

Ay fazlarý insanýn nefsine çalýþýr, bizler beden adýný verdiðimiz bir ceset taþýrýz, o cesedin içinde bir ölümsüz ruh, bir ölümsüz bellek taþýrýz, bir de kendimizden ürettiðimiz nefs taþýrýz. Düþün þimdi, vahþi bir hayvan, bebekliðinden alýrsýn, ya da evcil bir hayvan sahiplenirsin, düþün ki o nefstir, durdan anlamaz, yoktan anlamaz, yapmadan anlamaz, ihtiyaçlarýný giderirken temizlikten anlamaz, ýsýrmamasý gerektiðini, can yaktýðýný anlamaz, eðitmek gerekir, önce yavaþ yavaþ ihtiyaç eðitimi veririz, kumu, mumu neyse iþte onu öðretmeye çalýþýrýz, sonra can yaktýðýný, ýsýrdýðýnda canýmýzý yaktýðýný anlamasý için çeþitli uygulamalar deneriz, onu da öðretiriz, ehilleþtiririz. O hayvancaðýz nefsimizdir aslýnda, hepimiz çið bir tarafa sahibiz, dünya okulunda bulunma nedenimizde o çið taraflarý keþfetmek deðil mi? Eðitmek, eðitilmek deðil mi? Ne gelirse baþýmýza nefsimizden gelmez mi? Huzur da, huzursuzluk da nefsin emrine amade olmak ya da nefsi ehilleþtirip kendimize ram etmekten gelmez mi?  bir kedim vardý bir zamanlar, nasýl yetiþtirdim ise artýk, minicik sinekten, örümcekten korkardý, civcivlerle oyun oynardý, köpeklerden kaçmazdý, fön makinesinin sesini duyduðunda köþe bucak gizlenecek yer arardý, yerinden zor çýkarýrdým, adý zýr deli idi ama alakasý yoktu, zýr deli olan sahibi, yani ben idim. Neyse daðýldýk yine, toparlayak da kaçak.

 

Ýþte Koç Ay Fazýnda þayet çið ise, henüz bu yön ehilleþtirilmedi ise, kibir, ego, anlýk davranýþlar, düþüncesizce hareketler, sözler, kýrýcý, yakýcý, meydan okuyucu, tahrik edici durumlarla biraz sýnavýmýz olabilir. Kiþi aþtý ise bu halleri Ay fazýndan bu yönde elbette sarsýlmaz etkilenmez, Hadi biraz daha açalým mý?

 

Þu kendini dev aynasýnda görme halleri, gör, sana görme diyen yok da iletiþimde, iliþkide olduðun kiþileri ezmeye kalkýþma! Bazen yüksek perdeden konuþur insan, konuþ, konuþma diyen yok da kimlerin kalbini inciteceðini ve o kalpte yaptýðýn hasarýn o insanýn nasýl devleþmesine katký saðlayýp, senin gün gelip ayaðýna dolaþacaðýný, o atlas kumaþtan, yüksek yüksek yerlere taktýðýný sandýðýn perdeni, indirme ihtimali olduðunu da unutma!

 

Ýnsan insanla sýnanýyor, bunda artýk hepimiz hemfikiriz deðil mi? Kötülük, saygýsýzlýk, adaletsizlik, ben merkezcilik, düþüncesizlik, Hakkýn insanýn mayasýna kattýðý deðildir, insanýn bizzat kendi nefsinden iþledikleridir.

 

Zühre ve Merih, Baþak Burcunda kavuþumda, bir yaný ile, Savaþ ve Barýþ bu küresel güçleri ilgilendirir, o alana çok girdim eski yazýlara bakýn, bir yaný ile iliþkiler, evlilikler, finans dünyasýný ilgilendirir. Bir yaný ile sulh ilan etme bir yaný ile savaþ açmayý ilgilendirir. Biri eril diðeri diþil enerji, biri dýþa dönük, diðeri içe, biri uzlaþýdan, huzurdan, konfordan, hedonizmden, merhametten, ait olmak isteðinden, diðeri savaþmak, tartýþmak, üstünlük kurmak, maceraya atlamaktan, katýlýktan, kabalýktan, bencillikten, aç gözlülükten, acýmasýzlýktan, mücadeleden yana, alt kimliðine ait bu veriler, elbette her kötünün içinde iyi de var, Hayatýmýzda bu alandaki eril ve diþil enerjinin bizlerdeki tezahürünü test edeceðimiz, etmemiz gereken sebepler önümüze gelecektir. Bu konularda denge ne alemde hem eril hem diþil kalýplar hepimizde mevcut, bunun dengesini nasýl saðlýyoruz, aþýrý diþil enerji ile yüklü insan, bunu dengelemezse kendini çok fazla yorar, aþýrý eril enerjiye sahip olan, sürekli huzursuzluðun içinde olur, bazen baþý eðmek, bazen baþý dik tutmak gerekir, iþte buna ait dengemizi düþünmemiz gereken bir süreç içine gireceðiz. Hadi biraz daha açalým, evin reisi kim? Ya da reis ünvanýný aldý ama içini ne kadar doldurabiliyor, evin sultaný, hanýmý kim, bu ünvaný aldý ama içini ne kadar ve nasýl dolduruyor, hak ediyor. Kadýn ve Erkek hepimiz için hayatýmýzdaki dengesizliðin ana temeli iki farklý cinsin sahip olduðu temel olumlu özelliklerini dengeleyememiþ olmamýzdan kaynaklý olduðunu görmemiz, bilmemiz, anlamamýz gerekiyor. Erkekler için, sahip çýkma, koruma, sorumluluk sahibi olma, güven verme gibi duygularý yeniden kontrol etmesi, kadýnlar için ise, merhamet, sadakat, üretim, yeni hobiler, uðraþlar edinme, daha cesur olma, yalnýzlýðýn korkulacak bir þey olmadýðýný kabullenme zamaný olacaktýr. Bilmem kimin hayatý ne alemde, kimler boþanma arefesinde, kimler evlilik hazýrlýðýnda, kimler finans olarak zorlanýyor, kimler yeni bir bütçe ile doðruluyor, yeniden mücadeleye baþlýyor. Bu konu baþlýklarýný, hayatýnda buna benzer durumlar þu anda gündeminde olanlarý yakinen ilgilendirecektir. Durduk yere yuvanda huzurlu isen, Zühre ile Merih kavuþmuþ ise, seni etkilemez Finans alanýnda, ya da þöyle diyelim hayat mücadelesi, ekmek kavgasýnda hepimiz bir þekilde zorlanýyoruz, sýkýntý yok, zorlanacaðýz da yaptýðýmýz iþ, geçimimizi temin ettiðimiz, emek, zaman verdiðimiz iþ tatmin etmiyor ise artýk, tatmin edici çözümlere gideceðiz, Beyhude yere yorulmak, mücadele etmek yok artýk! Onun bunun zamaný, emeði deðerli de seninki mi deðersiz! Bunu düþündürecek sanýrým. Ýliþkilerde yoðun olarak çatýþma dönemidir bu dönem, öyle iki kozmik aþýðýn kavuþmasý vs. martavallarý deðil, zira Zühre ve Merih kavuþmasý, mit kaynaðýnda, Zühre’nin iffetsiz yönü, Merih’in baþýný derde soktuðu fütursuz davranýþlarýdýr. Aklýnýzda kalsýn bu e’ mi. Mite göre savaþ kavramý da bu yüzden çýkmýþtýr zaten. Zühre’nin eþi ise Vulcan’dýr, hani þu demirci. Koç Dolunayýna eklenmiþ Zühre-Merih kavuþumuyla dürtüsel olarak hareket edip, baþý belaya sokmaya gerek yok. Saygýnýn, merhametin olmadýðý, kadýnýn kadýnlýðýný, erkeðin erkekliðini bilmediði, görevlerini yapmadýðý resmi birlikteliklerde sorunlar var ise, uzatmaya artýk lüzum yok. Kýsacasý Boþanmalar dönemine girdik Hayýrlý Olsun cümleten. Olan çocuklara oluyor ya, çocuk ziyaný iþte :( o da onlarýn imtihaný, her biri güçlü bireyler olacak, acýdan doðar insan, umarým yeniden kendilerinden kendilerini doðurmayý baþarýr o çocuklar…

 

Koç Dolunay Etkilerini kendi üslubumca ifade etmeye çalýþtým. Yazarken deðil, okurken hele hiç deðil, yaþarken hatýrlatacaktýr.

 

Velhasýl-ý kelam: Sözün Özü, yýl ortasý itibariyle kaleme aldýðým her satýr, yarýnlara yazýlmýþtýr. Satürn Oðlak, Uranüs Boða, Ay Düðümleri Yengeç/Oðlak aksý, Müþteri-Jüpiter Akrep- Yay ve Þiron Koç geçiþinin yeryüzünde insan þuurunda, ülke yönetimlerinde söz sahibi olmuþlarýn þuurunda, coðrafi kader üzerinde etkin olmaya namzet tesirlerinin neler olabileceðini, bizleri hangi hal içinden alýp, hangi hale geçirme olasýlýðýnýn yüksek olduðunu, ay fazlarý makalelerinin arasýna serpiþtirdim. Ayrý ayrý her bir transit/geçiþin etki sahasýný daha sonra kaleme alacaðým.

 

Son günlerde sýk sýk, gayret, sabýr, inanmak diyorum, sýk sýk insan isterse, inanýrsa, gereken gayreti samimice verir ve samimice inanýrsa, þu dar-ý dünyayý kendine ve çevresine geniþ edebilir bunu anlatýyorum. Örnekler veriyorum, yerli-yabancý hepimizin bildiði isimlerin hayatlarýndan, nereden nereye geldiklerinden, yollarýnda yürürken nelerle karþýlaþtýklarýndan, hangi koþullarda büyüdüklerinden bahsediyorum.


Bedel ödemeden, bedel kelimesi belki aðýr bir kelime, þöyle diyelim, belli dozlarda yaþam standartlarýmýzdan fedakârlýk yapmadan, düþlediðimiz gelecek için emek vermeden, þikayetçi olduðun konularýn dýþýna çýkamazsýn diyorum.  Ve bu emeði bir zaman kalýbýna sýkýþtýrmadan, istediðinizi putlaþtýrmadan, þuraya kadar çaba veririm, daha ne kadar vereceðim vs. deyip pes etmeden yürümeye devam edersen zafer senindir diyorum. Bu zafer kölesi gibi uðraþtýðýn için ustalýk belgesini alýp zirveye çýkmak diyorum. Kimse için deðil, kendin için evet salt kendin için, kendi göðünün gönderine bayraðýný çekmek için. Zira insanlar için, onun bunun þunun için baþarýlý olmak büyük bir aptallýktýr ne yaparsan yap ne kadar mükemmel olursan ol, iþinle alakalý eline su döken kimse olmasa ve söz söyleyen bulunmasa da sözünün üstüne bil ki, her vakit biri çýkacaktýr, seni demorilize etmek isteyen, haksýz ve fesatça eleþtiren, kýskanan vs. Bu yüzden insanlar için deðil kendin için zafere yürü diyorum. En büyük rakibin kendin, en büyük dað kendin, en acýmazsýz eleþtirmenin kendin, köle de sensin usta da sen, nasýl ki yýkýntýlarýn arasýndan bin bir zorlukla ayaða kalktýnsa, yeniden yýkýlsan da yeniden düþsen de yine kalkarsýn ayaða, nefes aldýðýn sürece umut var diyorum. Yaþa baþa takýlma, yaþým geçti þu geçti bu geçti deme, içinde bir inancý, umudu olan, gayreti olan insanýn yaþý yoktur. Ömrünü þikâyet ile, þu dünyadan bir murad almadým demekle mi heba etmek  daha güzel, yaþýn baþýn ne olursa olsun, beynini þeytanýn çalýþma ofisi yapmak yerine, son nefese dek bir ideal için çaba vermek mi daha güzel. Seçim senin diyorum. Bu ömür öyle ya da böyle nihayetlenecek, yazýk etmeyin bize bahþedilmiþ akýl ve kalp ile süslenmiþ, ruh denilen bir bilinmez olgu ile can verilmiþ þu onore edilmiþ insanlýðýmýza. Aþk -meþk vs. konularý gelmesin aklýnýza, eninde sonunda kendini imha edecek olan dünya okulunda dolarken karnelerimiz, bir þey büyüt, bir þey keþfet, bir þey yap anlamlý bir iz býrakacak, dalma fazla beþerî aþkýn acýlar denizine, bir ilim, bir sanat, bir bilim, bir gönle girmek, bir insani davanýn neferi olmak, bir çocuk yetiþtirmek…Ömrünüzün içine bunlarý da alýn, bunlar da var diyorum. Kötülüðün kol gezdiði bu çaðda, ruhunu þeytana ipotek vermiþlerin çoðaldýðý bu çaðda, o kervana dahil olmaktan ancak kendini böyle koruyabilirsin diyorum. Önce kendin için ayaða kalk, bir uðraþýn olsun ahlaklý, erdemli, kendini doðrult önce yaptýðýn iþle ilgili, sonra el ver, sonra destek ver samimi olduðuna inandýðýn, çeþitli testlerden geçirdikten sonra kendisinden emin olduklarýna, faydalý bir iþ yap diyorum. Koç Mücadele demektir, Ýnsaný ayakta tutan mücadele gücüdür, o güzelim beyninizi, yüreðinizi, o güzel ömrünüzü, deðerli nefes ve zamanýnýzý, gýybet ile, fesatlýk ile, kuyu kazmak ile, kýskançlýk ile, aynanýz zannettiðiniz ve her defasýnda yanýldýðýnýz beþeri ilkel aþk ile, ve getirisi olan çöküþlerle, hýrslarla, nefretlerle tüketmek yerine, oraya buraya aþk meþk için bir çare diye gitmekle enerjinizi heba edeceðinize, bu keþmekeþin içinde mücadele edeceðinize, çýrpýndýkça batacaðýnýza, bir ulvi düþünceniz olsun, bir gayretiniz olsun sizi sakinleþtirecek bir uðraþýnýz olsun diyorum. O karnelerde aþk notu yok bilesiniz. Ve aþk ile sýnanmalarýnýzýn bir bölümü nefsinizdendir, bir bölümü ise imtihandýr, lakin günümüzde Ne siz Yusuf’sunuz artýk ne de O Züleyha. Kýrk yýlda bir belki, adý imtihan olmuþ Sevdalar…Yusuflar, Züleyhalar…

 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

30 Eylül 2017- Tahran’dan bildircem caným öyle istedi

 astrolojistik@gmail.com


Hayat Felsefemin Özetidir Bu Sezen Þarkýsý, gerek yok leyn isyan etmelere, deli misin?

 Akýllým: )


(5) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Özlem kýlýç
Yetinmeyi bilmek - Kalbime ekli kýymetlim. Hayatýmda yetinmeyi hep bildim de istemeyi bilemedim. Þimdi de sayende bindim bir bilinmezliðe gidiyorum güzelliðe. Ýyi ki varsýn. Teþekkürler..
1 Kasım 2017, Çarşamba, 08:21Gönderen: Özlem kýlýç
Yetinmeyi bilmek - Kalbime ekli kýymetlim. Hayatýmda yetinmeyi hep bildim de istemeyi bilemedim. Þimdi de sayende bindim bir bilinmezliðe gidiyorum güzelliðe. Ýyi ki varsýn. Teþekkürler..
2 Ekim 2017, Pazartesi, 21:28Gönderen: ramazan
konu yok - Selamlar Elif haným.

Derki sitesi üzerinden yazýlarýnýzý takip ediyorum. Her daim "ilaç gibi" yazdýðýnýzý ifade etmek için bu satýrlarý yazýyorum.

Selamlar Saygýlar Sevgiler.
2 Ekim 2017, Pazartesi, 14:44Gönderen: selin
ÞÜKÜR ki; - yine sana yazmayý, yine bana okumayý nasip etti ALLAH (C.C).. Nefsi tanýmýþ ve tanýtmayý amaç edinmiþ, kalbinden duygularla hareket edip ruhundan öðretileri gizlediðin yine muhteþem bu yazýn için de ALLAH (c.c) senden razý olsun..
Not: hani ruhlar aleminde tanýþmýþlar tanýþýrmýþ ya bu dünyada.. þimdi her þey sanal olan bu dünyada seninle bizlerde tanýþmýþ oluyoruz ve halleþiyoruz ya buralarda böyle, acaba ruhlarýmýz tanýþmýþ mýdýr bizimde diye düþündürdü bu þarkýyý dinlemek bana.. ruhum ruhunu seviyor.. Sað olasýn var olasýn..
1 Ekim 2017, Pazar, 07:29Gönderen: Nalan
Söyleyin birilerine dünya onun etrafýnda dönmüyor her istedigide istediði zamanda olmazzz😊 - Ýþte Koç Ay Fazýnda þayet çið ise, henüz bu yön ehilleþtirilmedi ise, kibir, ego, anlýk davranýþlar, düþüncesizce hareketler, sözler, kýrýcý, yakýcý, meydan okuyucu, tahrik edici durumlarla biraz sýnavýmýz olabilir. Kiþi aþtý ise bu halleri Ay fazýndan bu yönde elbette sarsýlmaz etkilenmez.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk gurban.Kulaga kupe,beyne kazýlmasý gereken öðütler yine.Sevgimle 😘❤️🌹🌷🌹❤️
30 Eylül 2017, Cumartesi, 22:13