"Yýldýz ilmi, her þeyden öte kendimizi bilme yolunda önemli bir yerdedir, kader düþünceden oluþur, eylem kaderi gerçekleþtirir, iyi düþünen, kendini iyi tanýyan eylemlerini ona göre ayarlar.Astroloji bu baðlamda gerek iç gerekse dýþ dünyamýza iliþkin yaþamýn içine dâhil olmuþ her olayda, öncesi ve sonrasýnda nasýl hareket etmeliyiz,yaþamýmýzý nasýl huzurun merkezi yapabiliriz,ilkel duygularýmýzdan nasýl arýnýr, insan-ý kâmil olmaya ne kadar yakýnlaþabiliriz gibi sorularýn anahtarýdýr.

“Bu da geçer YA HU” nun öncesindeki geçiþ süresinin deðerlendirilmesidir. Biz kimiz, kumaþýmýz ne, malzememiz ne kadar, bizden ne çýkar ne çýkmaz bunun bilincine varmamýzý saðlar. 

 

Yýldýzlar rehberdir, çoðu zaman incir çekirdeðini bile doldurmayan þeylere öyle çok üzülürüz ki, bazen yaþam dayanýlmaz bir hal olur, iþin içinden bir türlü çýkamadýðýmýz sorunlar, durumlar olur, insanoðlu tahammülsüzdür, sabrý bilmez sabrettiðini düþünür, rýza göstermez razý olduðunu düþünür, astroloji sabrý ve rýzayý öðretir, tahammülü öðretir, iç dünya ile ilgilidir, iç dünyasýný iyi tanýyan dýþ dünyada niçin korksun niçin baþarýsýz olsun. Ýç dünyasýný iyi döþeyen, düzenleyen, tanýyan bilen yaþamýn getirdiklerine karþý niçin krize girsin.

 

Âlem vesileler zinciridir, bize bahþ edilmiþ akýl ve irade ile yaþamýmýzý koordine etmede, boþa kürek çekmemek için, astroloji vesile oluyor çoðu yerde, doðru zaman, doðru seçim ve doðru adým..."


Elif HeCe ÖZTÜRK


deneme

deneme

Yaznn devamn oku

7 Kasým 2018 Akrep Burcunda Yeni Ay; Yeniden Doðalým mý Sevgilim

Yatak boþ, oda boþ, ev boþ, duvarlara vuran ýþýk, yüzümde karanlýk, yine mi sen bayram günü gibi gelen. Kaçamadým külleri hala sýcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak.

Hiçbir þey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de… Sen de býrak her þeyi, sadece beni sev

Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerin, boðulur gibi yeniden her gece her gece…

Doðalým mý sevgilim?

Azalýrken azalýrken, kapýlar ardýnda kaçtýðým zamanlar, boþvermiþtim aslýnda yýkýlýrken kumdan kalelerim, birer birer karþýnda, zýrhý paslanmýþ bir kahraman gibiyim…

Hadi! Yeniden Doðalým mý? Sevgilim…

 

7 Kasým 2018 Tarihinde TSÝ. 19.01’de Akrep Burcu 15°’de Güneþ ve Ay Akrep Burcunda birleþecek, bir Yeni Ay doðumu cereyan edecektir. Bu doðuma Terazi Takýmyýldýzýnýn üyesi olan (güney ölçeði) zuben el genubi sabit yýldýzý da iþtirak edecektir. Zuben el Genubi’nin güneþ ve ay ile ortaya çýkardýðý þuur, düþüncelerimizde haksýz yere suçladýðýmýz kiþiler, körleþip elimizdekilerinin deðerini bilmediðimiz, kendimizle ilgili utanç duyduðumuz, yetersiz kaldýðýmýz, kendimizi suçladýðýmýz konularý su yüzeyine çýkarabilir. Yýldýzlar duygulara çalýþýr, duygularýna iner etkisi, adalet duygusu, özür dileme duygusu, hakkýný veremediðimiz kiþi ve hayatýmýzla ilgili çalýþmalar adýna, derince bir kazý çalýþmasýna bizi itekleyebilir. Yýldýzlardan gelen tesirlerle doðrultuyoruz kendimizi yoksa baþýboþ kalsak mahlûklardan daha aþaðýyýz.


Global düzeyde bu sabit yýldýz tesiri, 15 günlük etkileþim sahasýnda, su ile ilgili büyük kazalar, büyük yangýnlar,  gecikmiþ adalete iliþkin yerine iadeler, uluslararasý davalarda yeni ortaya çýkan geliþmeler, gizli tanýklar, ülkelerarasý ajanlýk faaliyetleri, yeni ortaya çýkacak belgeler, toplum önünde olan isimlere iliþkin açýlan yeni davalar vs. dünya gündeminde bizleri oyalamaya devam edecektir.


Yaznn devamn oku

9 Eylül 2018 Baþak Burcunda Yeni Ay; Biraz Yeni Ay Biraz Elif

insan insan dedikleri
insan nedir þimdi bildim
can can deyü söylerlerdi
ben can nedir þimdi bildim

kendisinde buldu bulan
bulmadý taþrada kalan
müminin kalbinde olan
iman nedir þimdi bildim

bir kýlý kýrk yardýklarý
birin köprü kurduklarý
erenler gösterdikleri
erkan nedir þimdi bildim

sýfat ile zat olmuþum
kadr ile berat olmuþum
hak ile vuslat olmuþum
mihman nedir þimdi bildim

muhyiddin der hak kadir
görünür herþeyde hazýr
ayan nedir pinhan nedir
niþan nedir þimdi bildim


Muhyiddin Abdal


9 Eylül 2018 Tarihinde TSÝ.21.01’de, Baþak Burcu 17°’de, Su ve Toprak Burcu mensuplarýný daha yakýndan ilgilendiren, bu derecelerde kiþisel gezginlere sahip olanlarý ikinci derece, deðiþken burçlardan Yay ve Ýkizler mensuplarýný üçüncü derece etkileyecek olan bir YENÝAY cereyan edecektir. Baþak etiketine sahip kavramlarla ilgili gündeme sahip olanlar için, iki iþlemli, önce baþaðýn hasat sembolü devreye girecek, 9 Eylül 2014 Baþak/Balýk aksý 16°’  de meydana gelen dolunaydan bu yana süregelen yaþam olaylarýnýn hasat zamaný olacak, 9 Mart 2020 senesinde Baþak Burcunda gerçekleþecek Dolunay’a kadar ise,  þimdikinin ekimi, o vakitlerin biçimi, biçilmesi olarak sonuçlanacaktýr. Halden hale geçiþ serüveni… ekme- biçme dünyasý,  Dünya tarlasý, yarýnlarýn hasatý. Ne muazzam bir sistem öyle. Ne güzel bir inceliktir bu, kalbin fýrýnýnda piþen o ekmekler zayi olmuyor. Kötüsü de iyisi de hakký neyse onu alýyor, hak ettiði ne ise hak ettiðini buluyor. Bugün diyorsun hani yerde mi kalacak onca susuþlarýn sabrý, yarýnlara geldiðinde hasat zamaný baþladýðýnda hiçte öyle yerde kalmýyormuþ. Felek çarký bir daire bugün dibindesin, diplerin de en dibinde, dönüyor o çark yarýn ise en tepede. Yerini ise, ürünlerinin kalitesi belirliyor elbet bu sistemde..


Ýþ, çalýþma, yetenekler, beceri, fiziki saðlýk, günlük yaþam içinde en çok uðraþtýðýmýz konular ve günlük olarak zihnimizi en çok meþgul eden düþünceler, takýntý, kuruntu, vesveseler, kiþisel olarak geliþimimiz, görgümüz, entelektüel düzeyimiz, yorgunluðumuz, kendimize yetebilirliðimiz, baþkalarýna olan katkýmýz, nelerle toplumu beslediðimiz, günlük hayatýn içinde nasýl iletiþim kurduðumuz, en çok hangi konular üzerine sohbet ettiðimiz, bu iletiþimin bizlere katkýsý ve bizim diðerlerine nasýl katký saðladýðýmýz, zamaný deðerlendirme biçimimiz, çalýþma sistemimiz, faydalý ve faydasýz olaný ayýrt etmede baþvurduðumuz muhakeme gücümüz, pratik yaklaþýmlarýmýz gibi etiketler zihnimizi bu dönem yoðun þekilde iþgal edecektir. önce düþünce sonra adým gelir, önce soyut sonra somuta dökmek gelir, an da oluþan yeni hal ile alacaðýmýz kararlar, uygulamalarýmýz sonuç olarak bize karnemizi 9 Mart 2020 ‘de takdim edecektir.

 

2018 yazý göksel epey hareketli idi, üst üste binen Merkür ve Mars gerilemesi, tutulumlar, Uranüs Boða Geçiþi derken, yukarýda ne varsa aþaðýda da aynýsý kliþesi ile, yukarýdaki hareket, savaþ hali, pek çok insanýn hayatýna isabet etti. Bunu izah etmesi zor olacak, gökyüzünde ciddi bir savaþ var, gökyüzündeki karýþýklýk, yeryüzüne de yansýyor, nasýl anlatýlýr bilmiyorum, uçmuþ kaçmýþ olmadan, yaftalanmadan nasýl izah edilir bilmiyorum, Bu savaþa dahil olacak bir de Venüs gerilemesi gelmekte, 6 Ekim-16 Kasým arasýnda Akrep/Terazi arasýnda gerileme yaþayacak,  8 Ekim 2010 senesinde yaþadýðýmýz Akrep Venüs Gerilemesinin tekrarý diyebiliriz, Global düzeyde akabinde Arap Baharýný getirmiþti, þimdi neyin Baharý neyin kýþý? Hala sürecini tamamlamamýþ, 21 Aðustos 2017 Güneþ Tutulmasý ABD. Kasýrgasýný da eklersek, görünen köye kýlavuzluk edilmez zaten. Neyse gökte ve yerde devam eden mecazi ve manasýnda savaþlara dönelim, haddi aþmadan þunu þuracýða býrakýp, bu konudan uzaklaþalým.


Göklerin ve yerin ordularý, askerî erkâný, Allah’ýn emir komutasýndadýr. O kudret ve hikmet sahibidir, hükümrandýr. “ Fetih/7

  

Mükemmeliyetçi Baþak burcundaki Yeni Ay biraz daha olaný olduðu gibi kabul etmemiz için önümüze ve düþüncemize çeþitli mesajlarla gelecektir. Ebeveynler çocuklarýnýn mükemmel olmasýný ister, patronlar elemanlarýnýn mükemmel olmasýný ister, öðretmen öðrencilerinin, seven sevdiðinin, eþ- dost-arkadaþ birbirinin mükemmel olmasýný ister. Yaptýðýmýz iþ, uðraþtýðýmýz herhangi bir þey, mükemmel olmasýný isteriz, halklar yönetimlerin, uluslar birbirlerinin mükemmel olmasýný ister, VE bir tek Allah cc. Kulundan mükemmellik beklemez, hataya, günaha meyyal yanlarýný bilir, olmasý da gerekir nitekim, bir tek Allah cc.  Doðumdan ölüme kadar geçen sürede tam bir Mükemmellik beklemez. Mükemmellik ayrýdýr kaliteli olmak ayrý, her mükemmel olan kaliteli deðildir.


Her þeyin yok olacaðý, çöp olacaðý, hiç olacaðý bir dünya aleminde, fazla mükemmeliyetçilik, saðlýklý bir düþünce olmasa gerek. Eleþtirilme fobisi belki de altýnda yatan neden, Baþak denince mükemmeliyetçilik ve eleþtiri akla gelir ilk, bir sebep diðer düþünceye sonuç olabiliyor. Mükemmel olmak zorunda deðiliz, zaten mükemmel isek mükemmelizdir, raydan çýkabilirsin, ters yollara sapabilirsin, topluma ters düþebilirsin, rezil rüsva da olabilirsin, toplumun genel ahlak kurallarýna aykýrý düþen bir hal içinde de kendini bulabilirsin, e HAYAT deneyimler bütünü deðil mi? E Hayat bir okul alaný, eðitim, sýnavlar bütünü deðil mi?  Bugünün ayyaþý olan Biþr’in, yarýnýn Hafi’si olmayacaðýný kim bilebilir. Bugünün zaliminin, eþkýyasýnýn, soyguncusunun yarýnýn EBU Zer’i olmayacaðý ne malum, SAHÝ nedir þu mükemmellik?  Ve nedir mükafatý mükemmel olmanýn, yeryüzünde üzerine dünyayý sýrtlayýp, insan olarak zaten imtihaný, o emaneti seçerek gelmiþsin, bir yük de o deðil mi?

Yaznn devamn oku

I.Bölüm Transit Uranüs Boða Burcunda; 15 Mayýs 2018- 26 Nisan 2026 Zamana Yazmak

15 Mayýs 2018 Tarihinde, Boða burcunda gerçekleþen Yeni Ay’ýn hemen akabinde, içinde olduðu an’a dahil olan jenerasyonu etkileyen, kolektif bilinç dediðimiz toplumsal bilinç ürerinde etkin olan, Deðiþim, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, Ýcatlar, Marjinal Giriþimler, Toplumun yabancýsý olduðu veyahut dýþladýðý konularla ilgili gündem oluþturan, isyanlarý yöneten, gelecekte olmasý muhtemel yeni yaþam tarzlarý, yeni alýþkanlýklar, hayata dahil olacak, ilk baþta þaþýrtacak sonradan kanýksanacak geliþimlerde etkin Uranüs, Koç Burcundaki 7 Senelik serüveninin akabinde, pek çok anlamýnýn dýþýnda özellikle genel anlamda küresel finans-para dünyasý, yeni kazanç kapýlarý, maddenin dönüþümü ve bir toplumu, bir ülkeyi, bir insaný tanýmlayan deðerler-deðer ölçüleri, bir ülkenin, bir toplumun, bir insanýn kendini nasýl garantiye aldýðýný, kendini emniyette, güvenlik içinde nasýl hissedeceðinin ve bunun için somut olarak neler yaptýðýný, yapmak isteyip yapamadýklarýný, bunlarýn önünde engel olan nedenler gibi konularda etkin olan, sabit, dayanýklý, sabýrlý, muhafazakâr iþaret Boða Burcuna geçiþ yaptý.

6 Kasým 2018 tarihine kadar Boða’daki yolculuðunda önümüzdeki 7+3 senelik programda ne tür emirleri yerine getireceðinin bir ön izlemesini göreceðiz, Koç Burcuna doðru geriledikten sonra, 6 Mart 2019 senesinde Boða burcuna yeniden dönüþ yapacak ve 26 Nisan 2026 senesine dek Boða ile vedalaþýp, Ýkizler Burcuna geçiþ yapacak.

Satürn ötesi, bir burçta kalma süreleri uzun olan bu gezginler, bir burçtan diðer burca geçiþ yapmadan evvelki, son derecelerde diðer burca geçiþinde nelerin geleceðinin adým seslerini duyurur yeryüzüne. Koç 25’li dereceler sonrasýnda Boða’nýn himayesindeki konularla ilgili (para dünyasý- tarým-yeni iþ sahalarý- uluslararasý ticaret- her ülkenin kendine özgü doðal kaynaklarý ve üretimleri- alým-satým) gündem oluþturmaya baþlar. Bunu biz Neptün Kova 29 derecede, Balýk Burcuna geçmesine günler kala, Japonya’da gerçekleþen Tsunami’de görmüþtük. Uranüs Boða’ya yaklaþýrken 29’lu dereceler dahilinde ise Boða’nýn ana temasý olan Para konusunda görmeye baþladýk, Dünya çapýnda Para-Ekonomi konularýnda bir gündem oluþtu ve þuanda bu satýrlarý yazarken hala devam etmekte.

 

Bazen basittir sorularýn cevabý ve etkiyi anlatmak, Boða Para-Kapitalizm- Bankacýlýk- Mülkiyetçilik- Milli-Manevi-Benliðe ait tüm deðerler- Ticaret- Tarým Toprak= Uranüs Ani Deðiþim- Çalkantý- Büyük Düþüþ- Bir Anda Zirveye Çýkýþ-Ayaklanmalar-Ýsyan- Yabancýlar-Mülteciler-Keþifler-Devrim-Yeni Yaþam Koþullarý-Tabularýn Yýkýlmasý

Uranüs’ü nasýl tanýmlarsýnýz deseler, kurallarý, kabul görmüþ oluþumlarý, alýþýlmýþ düzeni, parçalar, daðýtýr, kökten deðiþime uðratýr ve kendi düzenini kurar. Balýk-Uranüs geçiþi bu ilimde hayatýmda bizzat deneyimlediðim, þahit olduðum, inanýlmaz bir deðiþimin baþlamasýna vesile olmuþtu. Bu inanýlmaz bir þey idi, tamamen kaderseldi, seçim yaptýðýný zannedersin, önünde engeller çoktur, imkansýzdýr hatta ama olmaz denilen þey olmuþtur.

Yaznn devamn oku

Seçime Doðru 2018 (Yüksek Dozda Geyik ve Ýroni Ýçerir)

I.Bölüm

Yarýn Oy Kullanma Sýnavýna girecek herkese baþarýlar dilerim. Oy kullanmadan önce bir avuç çekirdekli kara üzüm, bol su içmeyi unutmayýn. Sýnav pusulanýzý evde unutmayýn, kimliðinizi geceden giyeceðiniz kýyafetin iç cebine koyun. Sakin olun, ölüm kalým meselesi haline getirmeyin. Bu ülkede eþekler çalýþýr, atlar koþar, çimler ezilir, filler tepiþir. Bir süreliðine daha en azýndan 2024’e kadar bu minvalde devam edecek sýnav sistemi, sonra bir deðiþikliðe gidilecek olup, o günlere hazýrlanýn. Okul önemli deðil, okulun yöneticisi, lideri önemli, okulunuzu oylarken, liderine göre oylayýn. Torpil kontenjanýndan her zaman iyi yerlerde okuyan ve iyi yerlere yerleþen birileri olmuþtur, olacaktýr da. X-Y fark etmez, her okul lideri evvela kendi ideolojisine yakýn olanlarla kadrolaþýr bu böyledir, liyakat, adalet, hakkaniyet her zaman sýnýfta kalýr bunu unutmayýn. Okula, lidere deðil, bireysel olarak okulu içine alan ülken için, bireysel olarak sen ne yapabilirsin bunu düþünün, düþünmekle kalmayýn aktif olun. Saða, sola kaymayýn, referansýnýz her zaman kendiniz olun, dayý idi, amca idi, ah bi dayým olsa da þu iþimin bi önünü açsa gibi asalak beklentilere girmeyin, referansýnýz kendinizsiniz, karakterinde ve iþinde iyi olan her zaman kazanýr, bazen maddi bazen de madde ile ölçülemeyecek kadar deðerli bir eminlik, güvenilirlik ile hürmet bulur, hem hakk katýnda hem de halk katýnda. Baþarýyý sadece madde ile ölçmeyin. Son ana kadar fikirleriniz deðiþebilir belki, o okul deðil baþka okul, o lider deðil baþka bir lidere kayabilirsiniz, utanmayýn kendinizden, bu aldatmak sayýlmaz, 1961’den bu yana sürekli aldatýlýyoruz zaten, bir kereden bir þey olmaz, sen de aldatabilirsin, ihanet edebilirsin rahat ol.  Ýkinci bölümde þahlanacaðýz, atýmýn gemini çözüp geleceðim.

 

II.Bölüm

Sýnav Öncesi korkutanlar, karamsarlýða düþürenler, o okul olursa bu lider olursa þu bu olur diyenler, okul yönetimi deðiþsin artýk, bu gidiþ gidiþ deðil diyenler, kaygýya sürükleyenler bolca olacaktýr. Hiç merak etmeyin, kýyamete kadar gerek içimizden, gerek dýþýmýzdan hiç eksik olmayan hainler ne kadar kuþatýrsa kuþatsýn, ne kadar algý yaparsa yapsýn, ekonomi ile toplumsal ahlaki dejenerasyon organizasyonlarý ile zihin kontrol sistemi ile yapay halk hareketleri ile oyunlar çevirirse çevirsin, bu okula bir þey olmayacaktýr bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Vartolu her zaman hayatta kalmanýn bir yolunu bulur. Kim olursa olsun lider no problem, hepsi de insan nihayetinde þaþar beþer, hiç biri yaranamaz bize, bizdeki zihinler açýk olduðu sürece hoþnutsuzluða memnuniyetsizliðe, Hz. Ömer olsa bile lider, onu da delirtir, ona da bir kulp bulur, onu da bezdiririz.  Týlsýmlý bir ülkeyiz Allah’tan, akrebiz, yengeciz, balýðýz da, yansak da, kül olsak da, akrep ve balýk mitiyle zümrüd ü anka gibi, içimizden her zaman bizleri toparlayacak bir yiðit yiðitler çýkacaktýr, bunun garantisi içinde eðlenin. Spor olsun diye oy kullanma sýnavýna gidin, sýnav sonrasý çoluk cumbalak toplanýn pikniðe gidin, yiyin için israf etmeyin. Bazý þeyler kulun takdirinden çýkar, Hakkýn takdiridir, yazýlmýþ o adamýn alnýna bu sistem ve ilk baþkaný olmak, birinci tur ikinci tur ne farkeder, sonuç önemli, sonuçta kuldan çýkmýþ, Hakkýn iradesi devreye girmiþ, bunu da bilin. Dünya bir eðlenme ve eðlence yeridir, panik yok eðlenmenize bakýn: ) Sýnava katýlacak farklý lider ve okul tercihi yapacak olan tanýdýklarýmý çok seviyorum, kirli bir siyaset için, temiz gönlümü kirletemem.. Yolum hep bir þekilde siyasi isimlerle kesiþti, kiminin manevi kýzý, kiminin sevdiði, kiminin sýrdaþý, kiminin yeðeni, kiminin danýþmaný oldum, x-y farklý ideolojilerden isimlerle teveccüh buyurdular, ilmimde ve iþimde profesyonel bir insaným, ideolojileri, yaþam tarzlarý, inandýklarý ve inanmadýklarý beni hiç ilgilendirmedi, beni bu ülke için ne kadar fayda saðlar o ilgilendirdi. Onlar da gayet iyi biliyor ki, ben kendi partimin, kendi ideolojimin, kendi dünya görüþümün ve kendi gönül ülkemin lideriyim, bu yüzden iþte hiç oy kullanmadým. 


Hayatý boyunca oy kullanma sýnavýna hiç girmemiþ ve yine girmeyecek olan zatýmý da hoþ görün. Býdý býdý yapmayýn, ama bir oy bir oydur demeyin, vatandaþlýk görevi þu bu demeyin. Ablanýz çoktaaan  emekli oldu dünyadan, biraz da siz oyalanýn, oylayýn: ) Yok Hükmünde; kah parya, kah haymatlosuz biz…


Yaznn devamn oku

29 Mayýs 2018 Yay Burcunda Dolunay; Ey Özgürlük

Yýkýlmýþ evlerime
Sönmüþ fenerlerime
Derdimin duvarýna

Arzu duymaz yokluða
Çýrçýplak yalnýzlýða
Yazarým adýný

Geri gelen saðlýða
Geçen her tehlikeye
Yazarým ben adýný, yazarým

Bir sözün coþkusuyla
Dönüyorum hayata
Senin için doðmuþum haykýrmaya

Ey özgürlük! – Paul Eluard

 

29 Mayýs 2018 Tarihinde, TSÝ.17.19’da, Ýkizler/Yay aksýnda, Yay Burcu 9°’de bir dolunay cereyan edecektir. 2018 baþýndan bu yana süregelen göksel gezginler dünyasýndaki geliþmeler, deðiþimler, tutulumlar, aðýrlama ve uðurlamalar, gerileyen kolektif gezginler ve kiþisel gezginlerin ardýndan yýl ortasýna doðru giderken, bu Dolunay evresi geçmiþten þimdiye, kabz hali, engeller, zorlukla elde edilenler, sabýr isteyen iþler ve gergin dönemlerin ardýndan bir nebze þuurlarý ve bilincin tarlasýný rahatlatacaða benziyor. Gökyüzünde sevgi, merhamet ve ýlýmlý, barýþçýl Su unsurundan oluþmuþ Büyük Su Üçgeni, her türlü olumsuzluða raðmen, kilitlenip kaldýðýmýz karamsarlýk, sýkýlma, buhran, sýkýþma gibi hislerimiz var ise, bunu daðýtacak, farklý pencereden olaylarý görmemizi saðlayacak, daralmýþ göðüs kafesimizi geniþletecek vizyonlarý görmemizi- hissediþleri duyumsamamýzý saðlayacaktýr. Balýk- Neptün’ün sezgiselliði, mesaj dolu rüyalarý, Akrep-Müþteri’nin inançla olumlu yönde hayatý iyileþtirme olanaðý saðlayan düþünceleri harekete geçirmesi ve Yengeç- Zühre’nin nazik salvolarla, kýrýp dökmeden, sevgi dilinin yumuþak, ehilleþtiren tonuyla kuracaðý iletiþim dünya zindanýndan kimileri için çýkýþý saðlayacaktýr.


Geçmiþ Linkler:

25 Mayýs 2013 Yay Burcunda Ay Tutulumu ve Etkileri Revizyon

13 Haziran 2014 Yay Dolunay Etkileri; Sil Baþtan

2 Haziran 2015 Yay Burcunda Dolunay; Bahçe Duvarýndan Aþmak

20 Haziran 2016 Yay Dolunayý Etkileri; Hayâller vs. Hayatlar

Yaznn devamn oku

30 Nisan 2018 Akrep Dolunay Etkileri; Ne Yazarsan Yaz Doktor

“Her insan bazen kendini çok özel hisseder, dünyanın odağındadır adeta, merkez odur. Her şeyin kendi etrafında döndüğünü, o olmadan hiçbir şeyin anlamlı olamayacağını falan zanneder.. Dünyanın hakimi olmuştur artık. Ve bunu insanlarla paylaşmak ister. Telefona uzanır, ama anlatabilecek kimsesi olmadığını görür. Dünyanın merkezidir o, ama bunu paylaşabileceği kimsesi yoktur.. Sonra ayakları yere basmaya başlar. Bulutlardan inmiştir artık. Yatağına kapanır. Büzülür, büzülür, büzülür.. Küçücük bir nokta haline gelene kadar yaklaştırır diz kapaklarını kafasına. Sonra biraz ağlar. Daha sonra da bunun ne kadar saçma olduğunu fark eder. Sonra konuşur. Kendi kendine konuşur boş boş.. Sonra.. Bundan sonrası yoktur. Hayatın tam da orasına takılıp kalır bazen insan..” - Ali’m LİDAR

 

30 Nisan 2018 Tarihinde, TSİ. 03.58’de, Akrep/Boğa aksında, Akrep 9° ‘de, Ay ve Güneş’in karşıt açı yapıp, ayna görünümünü alacağı bir Dolunay deneyimleyeceğiz. Akrep derin, yoğun, tutkulu ve takıntılı yönlerimizi, krizleri, kesin sonlanmalarının ardından dönüşüme uğrayıp, ayağa kalkıp bambaşka bir şekilde yeniden doğrulmayı, doğmayı simgeler,  su unsurunun gazap, karanlık, en dip ve basıncın en yüksek olduğu yer akrep alanıdır. Akrep stratejik savaşır,  işi şansa bırakmaz, kaybedeceğini anladığı anda, gerekirse illegal yöntemlere başvurabilir, asla yenilgiyi hazmedemez. Yenilgiye uğramış ise, mecazi bir ölümü deneyimlemeye başlar, karanlık, uzak, kimsenin kendisine ulaşamayacağı, derin yalnızlığına çekilir, kendisini dönüştürür ve yeniden çıkar sahaya. Balık savaşmaz, kaçar, bırakır gider, vazgeçişi teslimiyettir, savaştığı kişinin, içindeyken göremediği en dip hali, en korkunç hali görür, değer mi değmez mi, değmiyorsa, eyvallah der çeker gider,  yengeç yapışkandır, savaşmayı bilmez, geri de çekilmez, bol bol konuşur durur, suçlayacak kişi arar,  sığ olan yüzeyde olanı görür ve ona göre savaşır gibi yapar, ama sadece gibi yapar, tehlike diplerdedir bilmez, göremez. Üçü de su, üçü de aynı etkiye farklı tepkiler gösterir.  

 

Bu özde olan bilinçtir, zaman içinde farklı hallere bürünür, iyi savaşan, derinliği gören, savaş meydanında ondan bundan destek gelsin diye beklemeyen, cesur yengeçler de olabilir, kaçmak yerine üzerine giden, iyiliği silah gibi kullanıp, düşmanını iyilikle, utandırarak alt eden, savaştan galip ayrılan balıklar da vardır, yenilgiyi hazmeden, illegal yollara başvurmayan, dürüst ve açık savaşan, kendisini yenen bileği öpüp alnına koyan akrepler de vardır. Öz Bilinç sonradan dünya hayatında kişinin kemalatına göre eksisi artıya, artısı eksiye dönüşebilir.

 

Yaznn devamn oku

17 Ocak 2018 Oğlak Burcunda Yeni Ay; Kapitalist Dünyanın Kutsal Neferleri

17 Ocak 2018 Tarihinde, TSİ. 05.17’de Oğlak Burcu 26°’de yılın ilk yeni ayı gerçekleşecektir. 1999-2003-2007-2011-2015 (yeni ay döngüsünün parçaları) senelerinde yaşantımızda gelişen Oğlak burcuna haiz, üzerinde hakim olduğu 10.ev temalarında nelerle uğraşıyorduk, ne gibi plan-hedeflerimiz vardı, sabır isteyen, yavaş yavaş büyüyecek olan, bunun bilinciyle hangi zorluklara göğüs geriyorduk,  o yıllarda yaşımıza, yaşam tarzımıza, ait olduğumuz sosyal çevre koşullarına göre, bu etkileri şuanda içinde bulunduğumuz şartlara göre değerlendirelim.  Bu yeni ay hem yeni bir başlangıç hem de arkasında kocaman bir emeği olan, sabırla dayanıklılık testinden geçmiş olanlar için tamamlanmayı da içeriyor.

 

Yine karşı aksı Yengeç Burcunda 16 Ocak 2014 senesinde 27 derecede gerçekleşen Dolunay dönemine ait aldığımız kararların akıbetini  görmeye başlayacağız, o yıllardan şuana kadar süregelmiş, tamamlanmamış, sürüncemede olan konular ivme kazanacaktır. Aldığımız kararların ne kadar arkasında durabildik, ne gibi engellerle mücadele etmek zorunda kaldık, hala aynı kararımızda mıyız?

 

Tırmana tırmana hedeflerine ilerleyenler için bu yeni oğlak Ay’ı, şimdiki zamana bağlı kalmayın lütfen, bir mola almanızı sağlayacak lütuflar içermekte. Hiçbir emek zayi olmaz. Değerli olan şeyler mutlaka hak ettiği değeri bulur. Değer ise derdimiz, emeklerimizin karşılığını artık almak ise derdimiz ve biz dosdoğru ilerlemişsek, zahmetlere katlanmış, şikayet etmemiş, yaptığımız ya da hedeflediğimiz yerin hakkını vermişsek, Hakk Teala kulları gibi adaletsiz değildir, hangi kul hangi engel olursa olsun, Hakk hakedeni hakkıyla ağırlar bu yeryüzünde. Ama çatlak varsa, sızıntı varsa, kalp eğri ise, akıl zekanın kurnazlığına kaymışsa, o yerlere, o konumlara, o planlanan hedeflere hak edilmeden gelinmiş ise, Hakk elbet tepetaklak edip düşürmesini de bilir. Lütfen bunu hiç unutmayalım e mi. Hakk adildir, adaletsizlik insanlardan olur.

 

Kapitalist Dünyanın Kutsal Neferlerine: ) (AVM.ler mabedi olmuş Hepimize: ) estağfurullah tövbe el aziym dedik mi dedik:)

Önceki Yıllara Ait Arşiv Linkleri;

4 Ocak 2011 Oğlak Güneş Tutulumu

24 Aralık 2011 Oğlak Burcunda Yeni Ay Etkileri- ARŞİV

11 Ocak 2013 Oğlak Burcu Yeni Ay Etkileri Sebep - Felek

1 Ocak 2014 Oğlak Burcu Yeni Ay Etkileri- Amentü Gemisi

22 Aralık 2014 Oğlak Yeni Ay Etkileri; Duvarlar

29 Aralık 2016 Oğlak Yeniay'ı; Rüyayı Yaşamak, Gerçeği Yorumlamak

Yaznn devamn oku

Transit Satürn Oðlak Burcunda; Zaman Emek Sabýr Takdir I

savrulurken raconun kýrmýzý pelerini o zarif öfkeye;
zaman ki sana hasta olmuþ, incelikli haytasýn.
raksederken mahallenin maþallahý, eyvallahý
güzelleþ be
 kýzým, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn.

Transit Satürn Yay burcundaki serüveninin ardýndan, 20 Aralýk 2017 tarihinde, yöneticisi olduðu, özelliklerini en rahat sergilediði, Oðlak’a geçti. 21 Mart 2020 tarihine kadar Oðlak burcu seyrinde, yeryüzüne göndermeye haiz olduðu konularda, global ve bireysel olarak etkin olacaktýr.

(21 Mart 2020'de Kova'ya geçtikten sonra, Satürn 1 Temmuz 2020 tarihinde gerileyip Oðlak burcuna yeniden geçiþ yapacak, retro dönemi 17 Aralýk 2020'ye kadar devam edecek ve 2.5 yýllýk yeni yolculuðuna Kova'da devam edecek.)

Satürn/Zuhal gezgininin (gezegen/yýldýz) Dünya’yý ve içindeki bizleri ne yönde etkilediðini anlamak için Yay Burcundaki 2.5 yýllýk serüvenine bir göz atmak lazým sanýrým. Geçmiþi olmayanýn geleceði olamaz, bilgi büyüyen-geliþen, þahitlik ve istatistiklerle olgunlaþan bir kavramdýr. Ne öngörülmüþ, neler olmuþ bir göz atalým.

Transit Satürn Yay Burcunda; Sýnýr Ötesi I

Transit Satürn/Yay Ev-Burç Geçiþleri; Sýnýr Ötesi II

Satürn Akrep Geçiþi (2012-2015) Mezarlardan Yükselen Bahar

Transit Satürn Yay burcundan geçerken ülkemizin 6.evini harekete geçirdi. 2014 sonu ile 2017 sonu arasýnda, þöyle bir düþünelim, inançlar, bilgiye dayalý mevki ve makamlara gelenler dünyasýnda, epey bir yaprak dökümüne þahit olduk, yenilmiþ haklar, yüksek öðrenim ve sýnav sistemine karýþmýþ þaibeler ve tüm bunlarýn ortaya çýkýþý, ispatlanmasý, kimi için tasdikname oldu. Bu onlarca istatistikten sadece birisi idi. Abdesti þüpheli olanlarýn dünyasýndan bir kesit idi. Ülkemizin 6.evinde seyretti, güvenlik, ordu, polis, iþçiler, emekçiler, saðlýk, tarým vs. alanýnda. Ne çok þey yaþadýk bu konularda deðil mi? Darbe giriþimi dahi yaþadýk, ne hazindir ki, Neptün baðlacý ile, kandýrýlmýþ Mehmetçikler, savunmasýz sivil insanlarý vurdu. Önce bir þer yaþattý Satürn 6.evde ordu ile, polis ile, sonrasýnda elmanýn içindeki çürük kurtlar bir bir ortaya çýktý, þefkat tokadýndan sonra yediðimiz zecr tokadý idi.

 

Yay Satürn ile, Yay’ýn ve 9.konaðýn temsili olduðu alanda yani yüksek öðrenim alanýnda, yaþý 33-52 arasýnda olanlar Hayat Diplomasýný aldý, bilgilerini tarttý, yaþam felsefesini ölçtü biçti, inanç dünyasýna büyüteç ile baktý, eksiðini gediðini gördü, mezun oldu.

Yaznn devamn oku

2018 Yýlý Transit Gezegen Hareketleri


Yaznn devamn oku