Leyle i Kadr Mubarek Bad

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah’ýn adýyla.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
1. Ýnnê enzelnâhü fî leyletilkadri
1. Doðrusu Biz, onu (Kurân’ý) Kadir gecesinde indirdik.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
2. Kadr gecesinin ne olduðunu bilir misin sen?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
3. Leyletülkadri hayrun min elfi þehrin.
3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayýrlýdýr.

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iþ için iner de iner…

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
5. Selêmün hiye hattê matla’ýl fecri
5. Artýk o gece bir esenliktir gider… Tâ [ki] tan aðarana kadar…

Niyazýnda dostlarýný unutma
Dostlarýndýr seni her gün anan bil

Gel ey Leylâ, bu can sana kurban bil
Gözlerime öyle bakma canan bil...


Yazının devamını oku

Bir Kandil Hatýrasý; Eski Zamanlardan Ankara

Güzel bir ailede dünyaya geldim, yaþla beraber yol aldýkça, bunun ne kadar büyük bir lûtuf olduðunu anladým, adýmlarýmýn, nefesimin her anýnda hissettim bunu.Çocuk oldum, genç oldum, deli dolu oldum, dikende çýktý yolumuza, çamurla da karþýlaþtýk, ne diken battý canýmýza ne de çamura battýk. Dünyaya geldiðimiz aile, ailenin ortamý, ailemizden aldýklarýmýz, bize verdikleri, okullarda verilmeyen o en hayýrlý eðitimle, her uçurumun kenarýndan yara almadan berelenmeden bugünlere ulaþtýk...(diyoruz ama elbette yaramýz vardýr hiç oralý olmadýðýmýz- ben Allah'a bile hüznümü anlatmaktan imtina ederken, kullarýnýn hiç bilmediði...Þükr)

"ne imtihanlar misafir ettik bilsen,hiç hesapta yokken, iyi ki acýlarý azaltacak dualar ezberlemiþim çocukken"

Kandillerde, annemin haným arkadaþlarý bizde toplanýrdý, babam ve abim teyzemlerde kalýrdý o gece. Sabaha kadar ibadet edilir, Kur'an-ý Ker'im okunur, mealini bana okuturlar, sohbet yapýlýr, çaylar demlenir, kurabiyeler, börekler, kahvaltýlýklar, yemekler yenirdi. Evimiz küçük bir mescit gibi olurdu. Bana ilahiler söyletirlerdi. O zamanlar pek bi aþkla söylediðim ve ilk ezberlediðim ilahi olan,"Allahu Allah"ý nasýl bir aþkla söylerdim:)

Aþkî can feda, olsa ne fayda
Aþk oku yayda, kemanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Çocuk iþte dua listesi hazýrlardým kandil sabahýndan, ince ince yazardým, aklýma kim gelirse, tanýyým tanýmayayým, onlarýn eksiði, gediði, hüzünleri, üzüntüleri için hissettiðim ne kadar yaralarý varsa dua listesine ince ince yazardým, gece dua ederken unutmayým diye...Kendim için hiçbirþey istemediðimi yýllar sonra fark ettim. Evet istemeye de utanan bir çocuktum, yük olma fobisi o yýllardan geliþmiþti, sanki Allahu Tealaya yük olacakmýþ kendi isteðim diye, alýþkanlýk oldu yýllar içinde hiç kendime dua edipte birþey istemedim, isteyemedim. Teslimiyet duygusu özümden gelen belki ondan ya da her koþulda, her zorlukta yoklukta ve yoksunlukta mutluydum huzurluydum ya ne gereði vardý istemenin...

Evet Bugün Regaip Kandili, yani Raðbet etmenin Gecesi, bizler raðbet ettiklerimizle karakterimizi, eksiðimizi, aczimizi ortaya koyarýz. Bu gece dua listemin en baþýna ilk defa kendimi yazacaðým, istemek deyince, istemeden Lütfuyla aðýrladý ne isteyeceðimi bilmiyorum ama bu dünyadan olan birþeyi istemeyeceðimi biliyorum. Verdiði de O'nundur, Aldýðý da, verdiði de hayra ulaþtýrsýn, Aldýðý da... Ben hiç büyümedim hep o yýllarda kaldým, her kandilde, her özel gecede hep o hatýralarýn, o manevi havanýn ýlýklýðýný içimde duydum. Yaþ büyüdü, beden çürüdü ama ruh ve gönül hep o yýllardan beslenmeye devam ediyor....

Kahrýn da hoþ, lütfun da...

Hayýrlý Raðbetler Olsun...

Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- Balýk Stelyumu

25 Þubat 2013 Balýk/Baþak aksýnda, Baþak burcunda cereyan eden Dolunay’ýn hemen ertesinde Venüs’ün de Balýk Burcuna geçmesiyle, Dünya genelinde Balýk Burcu Temalarýna ait yoðunlaþma baþlamýþ durumda.

Astrolojide, 3’ten fazla göksel etkinin ayný burçta olmasýyla oluþan enerjiye, "stelyum” denilmekte. O burca ait tüm özelliklerin vurgulanmasý anlamýna gelmekte.  Baþta Öz Burcu Balýk olanlarla, Yükselen burcu Balýk olanlarý kuvvetli bir etkiye maruz býrakacaktýr. Sonra ise, Balýk burcu alaný hangi yaþam evinize denk düþmüþ ise o ev alanýnda oldukça güçlü vurgulamalara þahit olabilirsiniz.

Düþüncelerinizi yoklayýn, sonra eylemlerinize bakýn, pasif olan eylemler aktif hale geçebilir,  aktif olan eylemlerde daha derin daha vurgulu geçirebiliriz bu dönemi.

Neptün ve Þiron uzun yýllar Balýk burcunda seyredecek, Güneþ, Mars, Venüs ve Merkür bir müddet daha bizimle. Satürn’ün Akrep burcundan, Þiron ’la olan uyumlu üçgen açýsý, Plüton’un Oðlak burcundan yaptýðý sekstil, 60 lýk açý ile toprak ve suyun birleþiminden karýlan harç saðlam temellere iþaret etmekte.


Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- Kasým'ý Uðurlarken

Bir Kasým kliþesi olan "Kasým'da Aþk Baþkadýr" ýn ardýndan iþte Kasým'da geldi geçiyor.Dolu dolu bir Kasým yaþadýk, yaþýn baþýn önemi ne ki, global anlamda, Kasým ayý en çok aþklarla anýldý, bitenler, baþlayanlar, açýða çýkanlar, gizlenenler, Ateþ ve Su Burçlarýnýn baþlattýðý, Toprak ve Hava Burcundan olan insanlara yansýttýðý, çoðu zaman SU-SU ile dolup taþýp sel oldu duygular. Bireysel olarakta biz sýradan insanlarýn yaþamlarýnda da durum ayný idi. Venüs'te zora ve negatife çalýþtýðý, Kasým'ýn Burcu Akrepte idi bu ay. el Vedud Esmasýnýn, celali tezahürü olsa gerek, bombalar yaðarken þehirlere, biz durmadan seviþirdik misali. Sado-mazo yanlarýmýz bu Kasým ayýnda ne çok yokladý durdu bizi, ne çok...

Evli-Bekar-Genç-Yaþlý dedim ya yaþýn durumun önemi ne ki... Önceden pimi çekilmiþ ayrýlýklar yaþamýþ olanlarda, pimi çekilen bombanýn yarasý iþte, Kasým ayýnda daha derin hissedilmeye baþladý. Ýçimizde susturmaya çalýþtýðýmýz, kaçtýðýmýz, ve oldukça zor iliþkileirn kapýsýnda buluverdik kendimizi. Akrep Burcu bilinçaltýný çözüp atan, derin derin eþip, açýða çýkaran görünür hale getiren bir güce sahiptir,Güneþ'in Akrep Burcuna geçmesiyle, etki alanlarda bilinçaltýnýn dýþa vurumu çeþitli hallerde kiminde tutkunun getirdiði tutuklanma hali, kiminde nefret ve sevgi arasýnda gel-gitler, kiminde vazgeçiþler, ayrýlýklar, bitiþler, þeklinde tezahür etti. keza Akrebin yaþam alaný olan 8.Evde, doðum ve ölümü, bitiþ ve baþlangýçlarý, krizleri, dönüþümü simgelemiyor mu?. Kasým ayýnda Ateþ(Koç-Aslan-Yay) ve Su Burçlarý (Yengeç-Balýk-Akrep) hepsinin (istisnalar vardýr illa ki) Bilinci Akrep'ti,


Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- Yeni Dönem 14 Kasým Tutulum Öncesi

Yine çok yoðun olarak, zaman zaman yoklayan ama bu dönemde yine yeniden cereyan eden,  baskýlanmýþ korkularýmýzýn serbest kalacaðý bir dönemdeyiz. Yansýmalarý farklý þekillerde tezahür edebilir. Su içerken boðulmak hissi, alýþveriþ yaparken yoksul kalma korkusu, severken/ sevilirken terk edilmek hissi, anne/baba ebeveyn kaybý hissi, uyku ile sorunlar, beslenme ihtiyacýnda anormal durumlar, ruhsal olarak sürekli sorgulama, deðersizlik hissi,  geçmiþe aþýrý takýlma, oluþan düzeneðinize aþýrý baðlý iseniz, bozulma hissi, iþi kaybetme korkusu vs. birey olarak çocukluðunuzda en çok hangi alanda eleþtiri almýþ iseniz, yetiþkin oluðunuzda bunlarýn yüzeye farklý þekilde yansýmasý ve sizin nasýl kontrol altýna aldýðýnýzý, bu güdüleri nasýl iyileþtirmeyi seçtiðinizi veyahut ta hala yara ayný yerde sýcacýk duruyor ise ne yapmanýz gerektiðinin yoðunlaþmýþ enerjisi. Bu sadece bizler için geçerli deðil, þuanda bu dünyada var olmuþ insanlarýn hepsini kapsayan bir durum. Bu yüzleþmeyi yapmýþ iseniz, rahat iseniz, göðsünüze bir sekine inmiþ ise endiþeye gerek yok ki zaten endiþe içinde olmazsýn, sadece uyarmak ihtiyacý hatýrlatmak ihtiyacý hissedersin tecrübe edinmiþ biri olarak, dünya hayatýnýn kýyam-et'i iþte böyle bir þey olsa gerek, Her kulun kaderi kendi çabasýna býrakýlmýþ, (içi çok ama çok dolu, yüzeysel olarak böyle yazdým ama, kulun çabasýna baðlý olan kader bi’ kitap eder).


Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- Satürn-Neptün-Jüpiter Büyük Su Üçgeni


Ve þimdi iþte, Akrep Burcuna geçiþ yapan Satürn, Balýk Burcunda seyreden Neptün ile þifalý, hayal ettikleriniz için adým atacak enerjiyi veren olumlu bir açý yapmakta. Bitmedi daha 25 Haziran 2013 itibariyle Jüpiter Yengeç burcuna geçiþ yapacak. Ýþte film vizyona bundan sonra girecek. Büyük SU ÜÇGENÝ... Her iyi de bir kötü, her kötü de bir iyi vardýr, sallar atar ama þaþýrma, sen kalýrsýn dimdik, bir þöyle o büyük aðaç sallanýr çürükler yere düþer, saðlamlar dalýnda parlar. Hem bireysel hem de global olarak Dünya için temizlenme zamanýdýr. O vakitlere kadar güzelleþebildiðince güzelleþ, çürüklerin varsa at, sararmýþ yapraklarýn, kurumuþ dallarýn varsa buda, hayallerini gözden geçir,

 

Satürn’den disiplini ve sabrý al, Neptün'den Yüce Yaratýcýnýn korunmasýný al ha unutmadan bir anlýk bir haftalýk kul olma iþin düþtü diye samimiyetsizce kendin dahi inanmadan kendine, Yaradan’ýný, Yaradan’la aldatmaya kalkma, O bilir zaten, Jüpiter'den de Yaradan’ýn lütfunu al, iþte sana ahýr-ý saadetin çocuðu olma formülü, ne korkacan neden çekinicen niye saklanýcan, açýl açýlabildiðince Mülkün yalnýzca Allah'ýn olduðu þu yeryüzünde salýn gönlünce... Evet Balýklar-Akrepler ve Yengeçler umarým hepimiz için güzel olur... bu bir koþu, bu bir yarýþ, bu bir yürüyüþ son nefese dek ve son nefesten sonrasý da bu koþuda gösterdiðiniz performansa baðlý yine :)

Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- 3 Ekim Venüs Baþak Burcunda

3 Ekim 2012 Astrolojistik Hava Durumu. Ve Venüs baþak burcuna geçiþ yaptý.29 Ekime kadar Baþak burcunda seyredecek. Venüs, Merkür gibi planetler gezindiði burca ait özellikleri açýða çýkarýr. Örnek Merkür ticari hareketleri yönetir, Aslan’da ise altýn, Boða’da ise topraksal gýda, ikizlerde ise, taþýtlar, teknolojik aletler gibi piyasalarý harekete geçirir. Örneðin Venüs popüler insanlarý, lükse kaçan eþyalarý, iliþkileri, sanatsal ya da üretime dayalý iþleri ve parayý yönetir, akrepte ise, pahalý iç çamaþýrlarýna merak salarsýnýz, estetiðe kafayý takarsýnýz, iliþkilerde kýskançlýk ve þüpheler tavan yapar, Yay’da ise kitap alma iþi abartýlýr, yeni bir kursa baþlarsýnýz, yani istersiniz, düþüncesi gelir zihne, lüzumsuz aniden yolculuða çýkarsýnýz bazen lüzumludur... Bu açýklamalarýn akabinde örneðini siz de çoðaltabilirsiniz, üzerinizde gözlemleyebilirsiniz. Bilgiyi hemen harcamayýn, çöpe atmayýn, sonra astroloji ne yaaa hacý demeyin, ben astroloji öðrencem ama kimse öðretmiyor demeyin alýn iþte size altýn bilgiler:))


Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- 21 Eylül Gece Yarýsý Duyulan Garip Sesler

Bu gece yarýsý 01:09 civarý baþlayan ve sabah 4 sularýna kadar aralýklý devam eden, özellikle Marmara ve Ege bölgesinde iþitilen, mekanik ses. Ekþi Sözlük camiasýnýn haberdar ettiði, dikkatlice kulak kesildiðinde, teknolojik aletlerin sesini izole ettikten sonra duyulan gökyüzünden gelen sesler. Bu sesi duyan, kimi siren sesi, kimi uçak sesi olduðunu düþünüp üzerinde durmadýðý, kiminin yaþadýðý ortamýn gürültüsünden iþitmediði, kiminin de duyup anlamlandýramadýðý ses...

 

Olay anýnda :) ekþi sözlükten arkadaþlarla canlý canlý online istiþare ettiðimiz bu ses olayý, bugün medyada da yer buldu, medya çalýþanlarýnýn çalýþmadýðýný ve daha pek çok haber niteliði olan olaylarý ekþi sözlükten takip ederek kamuoyuna duyurduðunu, bi kez daha görmüþ olduk. Yalnýz dikkat etsinler, þahit olmadýklarýný yazmasýnlar, sazan. avi olmakta var:)

 

 


 

Yazının devamını oku

Astrolojistik Hava Durumu- Uranüs/Pluto Karesi 2.Randevu

Selam ile Hayýrlý Pazarlar, yeni ay enerjisiyle kýpreþik kýpreþik güzel bir hafta sonu olsun. 24 Haziran 2012 tarihinde ilk zorlu karesini gerçekleþtiren Oðlak/Pluto- Koç/Uranüs karesi,19 Eylül'de ikinci gerilimli karesini gerçekleþtirecek. ve 2015 senesine kadar 5 tane daha ayný kareyi oluþturacak. ya hajý tamam da bize faydasý ne, zararý ne bunun diyebilirsiniz:) haklýsýnýz, bu kare daha çok, toplumsal çalýþan bir kare, ama bizde o toplumu oluþturanlarýz, toplumdan ayrý deðiliz. Elbet bireysel de etkilemekte, diðer kolektif etkilerine, Türk Time için hazýrladýðým köþe yazýmda yer vereceðim. Gelelim bireysel etkilerine...


 

Yazının devamını oku