7 Kasým 2018 Akrep Burcunda Yeni Ay; Yeniden Doðalým mý Sevgilim

Yatak boþ, oda boþ, ev boþ, duvarlara vuran ýþýk, yüzümde karanlýk, yine mi sen bayram günü gibi gelen. Kaçamadým külleri hala sýcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak.

Hiçbir þey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de… Sen de býrak her þeyi, sadece beni sev

Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerin, boðulur gibi yeniden her gece her gece…

Doðalým mý sevgilim?

Azalýrken azalýrken, kapýlar ardýnda kaçtýðým zamanlar, boþvermiþtim aslýnda yýkýlýrken kumdan kalelerim, birer birer karþýnda, zýrhý paslanmýþ bir kahraman gibiyim…

Hadi! Yeniden Doðalým mý? Sevgilim…

 

7 Kasým 2018 Tarihinde TSÝ. 19.01’de Akrep Burcu 15°’de Güneþ ve Ay Akrep Burcunda birleþecek, bir Yeni Ay doðumu cereyan edecektir. Bu doðuma Terazi Takýmyýldýzýnýn üyesi olan (güney ölçeði) zuben el genubi sabit yýldýzý da iþtirak edecektir. Zuben el Genubi’nin güneþ ve ay ile ortaya çýkardýðý þuur, düþüncelerimizde haksýz yere suçladýðýmýz kiþiler, körleþip elimizdekilerinin deðerini bilmediðimiz, kendimizle ilgili utanç duyduðumuz, yetersiz kaldýðýmýz, kendimizi suçladýðýmýz konularý su yüzeyine çýkarabilir. Yýldýzlar duygulara çalýþýr, duygularýna iner etkisi, adalet duygusu, özür dileme duygusu, hakkýný veremediðimiz kiþi ve hayatýmýzla ilgili çalýþmalar adýna, derince bir kazý çalýþmasýna bizi itekleyebilir. Yýldýzlardan gelen tesirlerle doðrultuyoruz kendimizi yoksa baþýboþ kalsak mahlûklardan daha aþaðýyýz.


Global düzeyde bu sabit yýldýz tesiri, 15 günlük etkileþim sahasýnda, su ile ilgili büyük kazalar, büyük yangýnlar,  gecikmiþ adalete iliþkin yerine iadeler, uluslararasý davalarda yeni ortaya çýkan geliþmeler, gizli tanýklar, ülkelerarasý ajanlýk faaliyetleri, yeni ortaya çýkacak belgeler, toplum önünde olan isimlere iliþkin açýlan yeni davalar vs. dünya gündeminde bizleri oyalamaya devam edecektir.


Yazının devamını oku

9 Eylül 2018 Baþak Burcunda Yeni Ay; Biraz Yeni Ay Biraz Elif

insan insan dedikleri
insan nedir þimdi bildim
can can deyü söylerlerdi
ben can nedir þimdi bildim

kendisinde buldu bulan
bulmadý taþrada kalan
müminin kalbinde olan
iman nedir þimdi bildim

bir kýlý kýrk yardýklarý
birin köprü kurduklarý
erenler gösterdikleri
erkan nedir þimdi bildim

sýfat ile zat olmuþum
kadr ile berat olmuþum
hak ile vuslat olmuþum
mihman nedir þimdi bildim

muhyiddin der hak kadir
görünür herþeyde hazýr
ayan nedir pinhan nedir
niþan nedir þimdi bildim


Muhyiddin Abdal


9 Eylül 2018 Tarihinde TSÝ.21.01’de, Baþak Burcu 17°’de, Su ve Toprak Burcu mensuplarýný daha yakýndan ilgilendiren, bu derecelerde kiþisel gezginlere sahip olanlarý ikinci derece, deðiþken burçlardan Yay ve Ýkizler mensuplarýný üçüncü derece etkileyecek olan bir YENÝAY cereyan edecektir. Baþak etiketine sahip kavramlarla ilgili gündeme sahip olanlar için, iki iþlemli, önce baþaðýn hasat sembolü devreye girecek, 9 Eylül 2014 Baþak/Balýk aksý 16°’  de meydana gelen dolunaydan bu yana süregelen yaþam olaylarýnýn hasat zamaný olacak, 9 Mart 2020 senesinde Baþak Burcunda gerçekleþecek Dolunay’a kadar ise,  þimdikinin ekimi, o vakitlerin biçimi, biçilmesi olarak sonuçlanacaktýr. Halden hale geçiþ serüveni… ekme- biçme dünyasý,  Dünya tarlasý, yarýnlarýn hasatý. Ne muazzam bir sistem öyle. Ne güzel bir inceliktir bu, kalbin fýrýnýnda piþen o ekmekler zayi olmuyor. Kötüsü de iyisi de hakký neyse onu alýyor, hak ettiði ne ise hak ettiðini buluyor. Bugün diyorsun hani yerde mi kalacak onca susuþlarýn sabrý, yarýnlara geldiðinde hasat zamaný baþladýðýnda hiçte öyle yerde kalmýyormuþ. Felek çarký bir daire bugün dibindesin, diplerin de en dibinde, dönüyor o çark yarýn ise en tepede. Yerini ise, ürünlerinin kalitesi belirliyor elbet bu sistemde..


Ýþ, çalýþma, yetenekler, beceri, fiziki saðlýk, günlük yaþam içinde en çok uðraþtýðýmýz konular ve günlük olarak zihnimizi en çok meþgul eden düþünceler, takýntý, kuruntu, vesveseler, kiþisel olarak geliþimimiz, görgümüz, entelektüel düzeyimiz, yorgunluðumuz, kendimize yetebilirliðimiz, baþkalarýna olan katkýmýz, nelerle toplumu beslediðimiz, günlük hayatýn içinde nasýl iletiþim kurduðumuz, en çok hangi konular üzerine sohbet ettiðimiz, bu iletiþimin bizlere katkýsý ve bizim diðerlerine nasýl katký saðladýðýmýz, zamaný deðerlendirme biçimimiz, çalýþma sistemimiz, faydalý ve faydasýz olaný ayýrt etmede baþvurduðumuz muhakeme gücümüz, pratik yaklaþýmlarýmýz gibi etiketler zihnimizi bu dönem yoðun þekilde iþgal edecektir. önce düþünce sonra adým gelir, önce soyut sonra somuta dökmek gelir, an da oluþan yeni hal ile alacaðýmýz kararlar, uygulamalarýmýz sonuç olarak bize karnemizi 9 Mart 2020 ‘de takdim edecektir.

 

2018 yazý göksel epey hareketli idi, üst üste binen Merkür ve Mars gerilemesi, tutulumlar, Uranüs Boða Geçiþi derken, yukarýda ne varsa aþaðýda da aynýsý kliþesi ile, yukarýdaki hareket, savaþ hali, pek çok insanýn hayatýna isabet etti. Bunu izah etmesi zor olacak, gökyüzünde ciddi bir savaþ var, gökyüzündeki karýþýklýk, yeryüzüne de yansýyor, nasýl anlatýlýr bilmiyorum, uçmuþ kaçmýþ olmadan, yaftalanmadan nasýl izah edilir bilmiyorum, Bu savaþa dahil olacak bir de Venüs gerilemesi gelmekte, 6 Ekim-16 Kasým arasýnda Akrep/Terazi arasýnda gerileme yaþayacak,  8 Ekim 2010 senesinde yaþadýðýmýz Akrep Venüs Gerilemesinin tekrarý diyebiliriz, Global düzeyde akabinde Arap Baharýný getirmiþti, þimdi neyin Baharý neyin kýþý? Hala sürecini tamamlamamýþ, 21 Aðustos 2017 Güneþ Tutulmasý ABD. Kasýrgasýný da eklersek, görünen köye kýlavuzluk edilmez zaten. Neyse gökte ve yerde devam eden mecazi ve manasýnda savaþlara dönelim, haddi aþmadan þunu þuracýða býrakýp, bu konudan uzaklaþalým.


Göklerin ve yerin ordularý, askerî erkâný, Allah’ýn emir komutasýndadýr. O kudret ve hikmet sahibidir, hükümrandýr. “ Fetih/7

  

Mükemmeliyetçi Baþak burcundaki Yeni Ay biraz daha olaný olduðu gibi kabul etmemiz için önümüze ve düþüncemize çeþitli mesajlarla gelecektir. Ebeveynler çocuklarýnýn mükemmel olmasýný ister, patronlar elemanlarýnýn mükemmel olmasýný ister, öðretmen öðrencilerinin, seven sevdiðinin, eþ- dost-arkadaþ birbirinin mükemmel olmasýný ister. Yaptýðýmýz iþ, uðraþtýðýmýz herhangi bir þey, mükemmel olmasýný isteriz, halklar yönetimlerin, uluslar birbirlerinin mükemmel olmasýný ister, VE bir tek Allah cc. Kulundan mükemmellik beklemez, hataya, günaha meyyal yanlarýný bilir, olmasý da gerekir nitekim, bir tek Allah cc.  Doðumdan ölüme kadar geçen sürede tam bir Mükemmellik beklemez. Mükemmellik ayrýdýr kaliteli olmak ayrý, her mükemmel olan kaliteli deðildir.


Her þeyin yok olacaðý, çöp olacaðý, hiç olacaðý bir dünya aleminde, fazla mükemmeliyetçilik, saðlýklý bir düþünce olmasa gerek. Eleþtirilme fobisi belki de altýnda yatan neden, Baþak denince mükemmeliyetçilik ve eleþtiri akla gelir ilk, bir sebep diðer düþünceye sonuç olabiliyor. Mükemmel olmak zorunda deðiliz, zaten mükemmel isek mükemmelizdir, raydan çýkabilirsin, ters yollara sapabilirsin, topluma ters düþebilirsin, rezil rüsva da olabilirsin, toplumun genel ahlak kurallarýna aykýrý düþen bir hal içinde de kendini bulabilirsin, e HAYAT deneyimler bütünü deðil mi? E Hayat bir okul alaný, eðitim, sýnavlar bütünü deðil mi?  Bugünün ayyaþý olan Biþr’in, yarýnýn Hafi’si olmayacaðýný kim bilebilir. Bugünün zaliminin, eþkýyasýnýn, soyguncusunun yarýnýn EBU Zer’i olmayacaðý ne malum, SAHÝ nedir þu mükemmellik?  Ve nedir mükafatý mükemmel olmanýn, yeryüzünde üzerine dünyayý sýrtlayýp, insan olarak zaten imtihaný, o emaneti seçerek gelmiþsin, bir yük de o deðil mi?

Yazının devamını oku

I.Bölüm Transit Uranüs Boða Burcunda; 15 Mayýs 2018- 26 Nisan 2026 Zamana Yazmak

15 Mayýs 2018 Tarihinde, Boða burcunda gerçekleþen Yeni Ay’ýn hemen akabinde, içinde olduðu an’a dahil olan jenerasyonu etkileyen, kolektif bilinç dediðimiz toplumsal bilinç ürerinde etkin olan, Deðiþim, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, Ýcatlar, Marjinal Giriþimler, Toplumun yabancýsý olduðu veyahut dýþladýðý konularla ilgili gündem oluþturan, isyanlarý yöneten, gelecekte olmasý muhtemel yeni yaþam tarzlarý, yeni alýþkanlýklar, hayata dahil olacak, ilk baþta þaþýrtacak sonradan kanýksanacak geliþimlerde etkin Uranüs, Koç Burcundaki 7 Senelik serüveninin akabinde, pek çok anlamýnýn dýþýnda özellikle genel anlamda küresel finans-para dünyasý, yeni kazanç kapýlarý, maddenin dönüþümü ve bir toplumu, bir ülkeyi, bir insaný tanýmlayan deðerler-deðer ölçüleri, bir ülkenin, bir toplumun, bir insanýn kendini nasýl garantiye aldýðýný, kendini emniyette, güvenlik içinde nasýl hissedeceðinin ve bunun için somut olarak neler yaptýðýný, yapmak isteyip yapamadýklarýný, bunlarýn önünde engel olan nedenler gibi konularda etkin olan, sabit, dayanýklý, sabýrlý, muhafazakâr iþaret Boða Burcuna geçiþ yaptý.

6 Kasým 2018 tarihine kadar Boða’daki yolculuðunda önümüzdeki 7+3 senelik programda ne tür emirleri yerine getireceðinin bir ön izlemesini göreceðiz, Koç Burcuna doðru geriledikten sonra, 6 Mart 2019 senesinde Boða burcuna yeniden dönüþ yapacak ve 26 Nisan 2026 senesine dek Boða ile vedalaþýp, Ýkizler Burcuna geçiþ yapacak.

Satürn ötesi, bir burçta kalma süreleri uzun olan bu gezginler, bir burçtan diðer burca geçiþ yapmadan evvelki, son derecelerde diðer burca geçiþinde nelerin geleceðinin adým seslerini duyurur yeryüzüne. Koç 25’li dereceler sonrasýnda Boða’nýn himayesindeki konularla ilgili (para dünyasý- tarým-yeni iþ sahalarý- uluslararasý ticaret- her ülkenin kendine özgü doðal kaynaklarý ve üretimleri- alým-satým) gündem oluþturmaya baþlar. Bunu biz Neptün Kova 29 derecede, Balýk Burcuna geçmesine günler kala, Japonya’da gerçekleþen Tsunami’de görmüþtük. Uranüs Boða’ya yaklaþýrken 29’lu dereceler dahilinde ise Boða’nýn ana temasý olan Para konusunda görmeye baþladýk, Dünya çapýnda Para-Ekonomi konularýnda bir gündem oluþtu ve þuanda bu satýrlarý yazarken hala devam etmekte.

 

Bazen basittir sorularýn cevabý ve etkiyi anlatmak, Boða Para-Kapitalizm- Bankacýlýk- Mülkiyetçilik- Milli-Manevi-Benliðe ait tüm deðerler- Ticaret- Tarým Toprak= Uranüs Ani Deðiþim- Çalkantý- Büyük Düþüþ- Bir Anda Zirveye Çýkýþ-Ayaklanmalar-Ýsyan- Yabancýlar-Mülteciler-Keþifler-Devrim-Yeni Yaþam Koþullarý-Tabularýn Yýkýlmasý

Uranüs’ü nasýl tanýmlarsýnýz deseler, kurallarý, kabul görmüþ oluþumlarý, alýþýlmýþ düzeni, parçalar, daðýtýr, kökten deðiþime uðratýr ve kendi düzenini kurar. Balýk-Uranüs geçiþi bu ilimde hayatýmda bizzat deneyimlediðim, þahit olduðum, inanýlmaz bir deðiþimin baþlamasýna vesile olmuþtu. Bu inanýlmaz bir þey idi, tamamen kaderseldi, seçim yaptýðýný zannedersin, önünde engeller çoktur, imkansýzdýr hatta ama olmaz denilen þey olmuþtur.

Yazının devamını oku

Seçime Doðru 2018 (Yüksek Dozda Geyik ve Ýroni Ýçerir)

I.Bölüm

Yarýn Oy Kullanma Sýnavýna girecek herkese baþarýlar dilerim. Oy kullanmadan önce bir avuç çekirdekli kara üzüm, bol su içmeyi unutmayýn. Sýnav pusulanýzý evde unutmayýn, kimliðinizi geceden giyeceðiniz kýyafetin iç cebine koyun. Sakin olun, ölüm kalým meselesi haline getirmeyin. Bu ülkede eþekler çalýþýr, atlar koþar, çimler ezilir, filler tepiþir. Bir süreliðine daha en azýndan 2024’e kadar bu minvalde devam edecek sýnav sistemi, sonra bir deðiþikliðe gidilecek olup, o günlere hazýrlanýn. Okul önemli deðil, okulun yöneticisi, lideri önemli, okulunuzu oylarken, liderine göre oylayýn. Torpil kontenjanýndan her zaman iyi yerlerde okuyan ve iyi yerlere yerleþen birileri olmuþtur, olacaktýr da. X-Y fark etmez, her okul lideri evvela kendi ideolojisine yakýn olanlarla kadrolaþýr bu böyledir, liyakat, adalet, hakkaniyet her zaman sýnýfta kalýr bunu unutmayýn. Okula, lidere deðil, bireysel olarak okulu içine alan ülken için, bireysel olarak sen ne yapabilirsin bunu düþünün, düþünmekle kalmayýn aktif olun. Saða, sola kaymayýn, referansýnýz her zaman kendiniz olun, dayý idi, amca idi, ah bi dayým olsa da þu iþimin bi önünü açsa gibi asalak beklentilere girmeyin, referansýnýz kendinizsiniz, karakterinde ve iþinde iyi olan her zaman kazanýr, bazen maddi bazen de madde ile ölçülemeyecek kadar deðerli bir eminlik, güvenilirlik ile hürmet bulur, hem hakk katýnda hem de halk katýnda. Baþarýyý sadece madde ile ölçmeyin. Son ana kadar fikirleriniz deðiþebilir belki, o okul deðil baþka okul, o lider deðil baþka bir lidere kayabilirsiniz, utanmayýn kendinizden, bu aldatmak sayýlmaz, 1961’den bu yana sürekli aldatýlýyoruz zaten, bir kereden bir þey olmaz, sen de aldatabilirsin, ihanet edebilirsin rahat ol.  Ýkinci bölümde þahlanacaðýz, atýmýn gemini çözüp geleceðim.

 

II.Bölüm

Sýnav Öncesi korkutanlar, karamsarlýða düþürenler, o okul olursa bu lider olursa þu bu olur diyenler, okul yönetimi deðiþsin artýk, bu gidiþ gidiþ deðil diyenler, kaygýya sürükleyenler bolca olacaktýr. Hiç merak etmeyin, kýyamete kadar gerek içimizden, gerek dýþýmýzdan hiç eksik olmayan hainler ne kadar kuþatýrsa kuþatsýn, ne kadar algý yaparsa yapsýn, ekonomi ile toplumsal ahlaki dejenerasyon organizasyonlarý ile zihin kontrol sistemi ile yapay halk hareketleri ile oyunlar çevirirse çevirsin, bu okula bir þey olmayacaktýr bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Vartolu her zaman hayatta kalmanýn bir yolunu bulur. Kim olursa olsun lider no problem, hepsi de insan nihayetinde þaþar beþer, hiç biri yaranamaz bize, bizdeki zihinler açýk olduðu sürece hoþnutsuzluða memnuniyetsizliðe, Hz. Ömer olsa bile lider, onu da delirtir, ona da bir kulp bulur, onu da bezdiririz.  Týlsýmlý bir ülkeyiz Allah’tan, akrebiz, yengeciz, balýðýz da, yansak da, kül olsak da, akrep ve balýk mitiyle zümrüd ü anka gibi, içimizden her zaman bizleri toparlayacak bir yiðit yiðitler çýkacaktýr, bunun garantisi içinde eðlenin. Spor olsun diye oy kullanma sýnavýna gidin, sýnav sonrasý çoluk cumbalak toplanýn pikniðe gidin, yiyin için israf etmeyin. Bazý þeyler kulun takdirinden çýkar, Hakkýn takdiridir, yazýlmýþ o adamýn alnýna bu sistem ve ilk baþkaný olmak, birinci tur ikinci tur ne farkeder, sonuç önemli, sonuçta kuldan çýkmýþ, Hakkýn iradesi devreye girmiþ, bunu da bilin. Dünya bir eðlenme ve eðlence yeridir, panik yok eðlenmenize bakýn: ) Sýnava katýlacak farklý lider ve okul tercihi yapacak olan tanýdýklarýmý çok seviyorum, kirli bir siyaset için, temiz gönlümü kirletemem.. Yolum hep bir þekilde siyasi isimlerle kesiþti, kiminin manevi kýzý, kiminin sevdiði, kiminin sýrdaþý, kiminin yeðeni, kiminin danýþmaný oldum, x-y farklý ideolojilerden isimlerle teveccüh buyurdular, ilmimde ve iþimde profesyonel bir insaným, ideolojileri, yaþam tarzlarý, inandýklarý ve inanmadýklarý beni hiç ilgilendirmedi, beni bu ülke için ne kadar fayda saðlar o ilgilendirdi. Onlar da gayet iyi biliyor ki, ben kendi partimin, kendi ideolojimin, kendi dünya görüþümün ve kendi gönül ülkemin lideriyim, bu yüzden iþte hiç oy kullanmadým. 


Hayatý boyunca oy kullanma sýnavýna hiç girmemiþ ve yine girmeyecek olan zatýmý da hoþ görün. Býdý býdý yapmayýn, ama bir oy bir oydur demeyin, vatandaþlýk görevi þu bu demeyin. Ablanýz çoktaaan  emekli oldu dünyadan, biraz da siz oyalanýn, oylayýn: ) Yok Hükmünde; kah parya, kah haymatlosuz biz…


Yazının devamını oku

29 Mayýs 2018 Yay Burcunda Dolunay; Ey Özgürlük

Yýkýlmýþ evlerime
Sönmüþ fenerlerime
Derdimin duvarýna

Arzu duymaz yokluða
Çýrçýplak yalnýzlýða
Yazarým adýný

Geri gelen saðlýða
Geçen her tehlikeye
Yazarým ben adýný, yazarým

Bir sözün coþkusuyla
Dönüyorum hayata
Senin için doðmuþum haykýrmaya

Ey özgürlük! – Paul Eluard

 

29 Mayýs 2018 Tarihinde, TSÝ.17.19’da, Ýkizler/Yay aksýnda, Yay Burcu 9°’de bir dolunay cereyan edecektir. 2018 baþýndan bu yana süregelen göksel gezginler dünyasýndaki geliþmeler, deðiþimler, tutulumlar, aðýrlama ve uðurlamalar, gerileyen kolektif gezginler ve kiþisel gezginlerin ardýndan yýl ortasýna doðru giderken, bu Dolunay evresi geçmiþten þimdiye, kabz hali, engeller, zorlukla elde edilenler, sabýr isteyen iþler ve gergin dönemlerin ardýndan bir nebze þuurlarý ve bilincin tarlasýný rahatlatacaða benziyor. Gökyüzünde sevgi, merhamet ve ýlýmlý, barýþçýl Su unsurundan oluþmuþ Büyük Su Üçgeni, her türlü olumsuzluða raðmen, kilitlenip kaldýðýmýz karamsarlýk, sýkýlma, buhran, sýkýþma gibi hislerimiz var ise, bunu daðýtacak, farklý pencereden olaylarý görmemizi saðlayacak, daralmýþ göðüs kafesimizi geniþletecek vizyonlarý görmemizi- hissediþleri duyumsamamýzý saðlayacaktýr. Balýk- Neptün’ün sezgiselliði, mesaj dolu rüyalarý, Akrep-Müþteri’nin inançla olumlu yönde hayatý iyileþtirme olanaðý saðlayan düþünceleri harekete geçirmesi ve Yengeç- Zühre’nin nazik salvolarla, kýrýp dökmeden, sevgi dilinin yumuþak, ehilleþtiren tonuyla kuracaðý iletiþim dünya zindanýndan kimileri için çýkýþý saðlayacaktýr.


Geçmiþ Linkler:

25 Mayýs 2013 Yay Burcunda Ay Tutulumu ve Etkileri Revizyon

13 Haziran 2014 Yay Dolunay Etkileri; Sil Baþtan

2 Haziran 2015 Yay Burcunda Dolunay; Bahçe Duvarýndan Aþmak

20 Haziran 2016 Yay Dolunayý Etkileri; Hayâller vs. Hayatlar

Yazının devamını oku

30 Nisan 2018 Akrep Dolunay Etkileri; Ne Yazarsan Yaz Doktor

“Her insan bazen kendini çok özel hisseder, dünyanın odağındadır adeta, merkez odur. Her şeyin kendi etrafında döndüğünü, o olmadan hiçbir şeyin anlamlı olamayacağını falan zanneder.. Dünyanın hakimi olmuştur artık. Ve bunu insanlarla paylaşmak ister. Telefona uzanır, ama anlatabilecek kimsesi olmadığını görür. Dünyanın merkezidir o, ama bunu paylaşabileceği kimsesi yoktur.. Sonra ayakları yere basmaya başlar. Bulutlardan inmiştir artık. Yatağına kapanır. Büzülür, büzülür, büzülür.. Küçücük bir nokta haline gelene kadar yaklaştırır diz kapaklarını kafasına. Sonra biraz ağlar. Daha sonra da bunun ne kadar saçma olduğunu fark eder. Sonra konuşur. Kendi kendine konuşur boş boş.. Sonra.. Bundan sonrası yoktur. Hayatın tam da orasına takılıp kalır bazen insan..” - Ali’m LİDAR

 

30 Nisan 2018 Tarihinde, TSİ. 03.58’de, Akrep/Boğa aksında, Akrep 9° ‘de, Ay ve Güneş’in karşıt açı yapıp, ayna görünümünü alacağı bir Dolunay deneyimleyeceğiz. Akrep derin, yoğun, tutkulu ve takıntılı yönlerimizi, krizleri, kesin sonlanmalarının ardından dönüşüme uğrayıp, ayağa kalkıp bambaşka bir şekilde yeniden doğrulmayı, doğmayı simgeler,  su unsurunun gazap, karanlık, en dip ve basıncın en yüksek olduğu yer akrep alanıdır. Akrep stratejik savaşır,  işi şansa bırakmaz, kaybedeceğini anladığı anda, gerekirse illegal yöntemlere başvurabilir, asla yenilgiyi hazmedemez. Yenilgiye uğramış ise, mecazi bir ölümü deneyimlemeye başlar, karanlık, uzak, kimsenin kendisine ulaşamayacağı, derin yalnızlığına çekilir, kendisini dönüştürür ve yeniden çıkar sahaya. Balık savaşmaz, kaçar, bırakır gider, vazgeçişi teslimiyettir, savaştığı kişinin, içindeyken göremediği en dip hali, en korkunç hali görür, değer mi değmez mi, değmiyorsa, eyvallah der çeker gider,  yengeç yapışkandır, savaşmayı bilmez, geri de çekilmez, bol bol konuşur durur, suçlayacak kişi arar,  sığ olan yüzeyde olanı görür ve ona göre savaşır gibi yapar, ama sadece gibi yapar, tehlike diplerdedir bilmez, göremez. Üçü de su, üçü de aynı etkiye farklı tepkiler gösterir.  

 

Bu özde olan bilinçtir, zaman içinde farklı hallere bürünür, iyi savaşan, derinliği gören, savaş meydanında ondan bundan destek gelsin diye beklemeyen, cesur yengeçler de olabilir, kaçmak yerine üzerine giden, iyiliği silah gibi kullanıp, düşmanını iyilikle, utandırarak alt eden, savaştan galip ayrılan balıklar da vardır, yenilgiyi hazmeden, illegal yollara başvurmayan, dürüst ve açık savaşan, kendisini yenen bileği öpüp alnına koyan akrepler de vardır. Öz Bilinç sonradan dünya hayatında kişinin kemalatına göre eksisi artıya, artısı eksiye dönüşebilir.

 

Yazının devamını oku

17 Ocak 2018 Oğlak Burcunda Yeni Ay; Kapitalist Dünyanın Kutsal Neferleri

17 Ocak 2018 Tarihinde, TSİ. 05.17’de Oğlak Burcu 26°’de yılın ilk yeni ayı gerçekleşecektir. 1999-2003-2007-2011-2015 (yeni ay döngüsünün parçaları) senelerinde yaşantımızda gelişen Oğlak burcuna haiz, üzerinde hakim olduğu 10.ev temalarında nelerle uğraşıyorduk, ne gibi plan-hedeflerimiz vardı, sabır isteyen, yavaş yavaş büyüyecek olan, bunun bilinciyle hangi zorluklara göğüs geriyorduk,  o yıllarda yaşımıza, yaşam tarzımıza, ait olduğumuz sosyal çevre koşullarına göre, bu etkileri şuanda içinde bulunduğumuz şartlara göre değerlendirelim.  Bu yeni ay hem yeni bir başlangıç hem de arkasında kocaman bir emeği olan, sabırla dayanıklılık testinden geçmiş olanlar için tamamlanmayı da içeriyor.

 

Yine karşı aksı Yengeç Burcunda 16 Ocak 2014 senesinde 27 derecede gerçekleşen Dolunay dönemine ait aldığımız kararların akıbetini  görmeye başlayacağız, o yıllardan şuana kadar süregelmiş, tamamlanmamış, sürüncemede olan konular ivme kazanacaktır. Aldığımız kararların ne kadar arkasında durabildik, ne gibi engellerle mücadele etmek zorunda kaldık, hala aynı kararımızda mıyız?

 

Tırmana tırmana hedeflerine ilerleyenler için bu yeni oğlak Ay’ı, şimdiki zamana bağlı kalmayın lütfen, bir mola almanızı sağlayacak lütuflar içermekte. Hiçbir emek zayi olmaz. Değerli olan şeyler mutlaka hak ettiği değeri bulur. Değer ise derdimiz, emeklerimizin karşılığını artık almak ise derdimiz ve biz dosdoğru ilerlemişsek, zahmetlere katlanmış, şikayet etmemiş, yaptığımız ya da hedeflediğimiz yerin hakkını vermişsek, Hakk Teala kulları gibi adaletsiz değildir, hangi kul hangi engel olursa olsun, Hakk hakedeni hakkıyla ağırlar bu yeryüzünde. Ama çatlak varsa, sızıntı varsa, kalp eğri ise, akıl zekanın kurnazlığına kaymışsa, o yerlere, o konumlara, o planlanan hedeflere hak edilmeden gelinmiş ise, Hakk elbet tepetaklak edip düşürmesini de bilir. Lütfen bunu hiç unutmayalım e mi. Hakk adildir, adaletsizlik insanlardan olur.

 

Kapitalist Dünyanın Kutsal Neferlerine: ) (AVM.ler mabedi olmuş Hepimize: ) estağfurullah tövbe el aziym dedik mi dedik:)

Önceki Yıllara Ait Arşiv Linkleri;

4 Ocak 2011 Oğlak Güneş Tutulumu

24 Aralık 2011 Oğlak Burcunda Yeni Ay Etkileri- ARŞİV

11 Ocak 2013 Oğlak Burcu Yeni Ay Etkileri Sebep - Felek

1 Ocak 2014 Oğlak Burcu Yeni Ay Etkileri- Amentü Gemisi

22 Aralık 2014 Oğlak Yeni Ay Etkileri; Duvarlar

29 Aralık 2016 Oğlak Yeniay'ı; Rüyayı Yaşamak, Gerçeği Yorumlamak

Yazının devamını oku

Transit Satürn Oðlak Burcunda; Zaman Emek Sabýr Takdir I

savrulurken raconun kýrmýzý pelerini o zarif öfkeye;
zaman ki sana hasta olmuþ, incelikli haytasýn.
raksederken mahallenin maþallahý, eyvallahý
güzelleþ be
 kýzým, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn.

Transit Satürn Yay burcundaki serüveninin ardýndan, 20 Aralýk 2017 tarihinde, yöneticisi olduðu, özelliklerini en rahat sergilediði, Oðlak’a geçti. 21 Mart 2020 tarihine kadar Oðlak burcu seyrinde, yeryüzüne göndermeye haiz olduðu konularda, global ve bireysel olarak etkin olacaktýr.

(21 Mart 2020'de Kova'ya geçtikten sonra, Satürn 1 Temmuz 2020 tarihinde gerileyip Oðlak burcuna yeniden geçiþ yapacak, retro dönemi 17 Aralýk 2020'ye kadar devam edecek ve 2.5 yýllýk yeni yolculuðuna Kova'da devam edecek.)

Satürn/Zuhal gezgininin (gezegen/yýldýz) Dünya’yý ve içindeki bizleri ne yönde etkilediðini anlamak için Yay Burcundaki 2.5 yýllýk serüvenine bir göz atmak lazým sanýrým. Geçmiþi olmayanýn geleceði olamaz, bilgi büyüyen-geliþen, þahitlik ve istatistiklerle olgunlaþan bir kavramdýr. Ne öngörülmüþ, neler olmuþ bir göz atalým.

Transit Satürn Yay Burcunda; Sýnýr Ötesi I

Transit Satürn/Yay Ev-Burç Geçiþleri; Sýnýr Ötesi II

Satürn Akrep Geçiþi (2012-2015) Mezarlardan Yükselen Bahar

Transit Satürn Yay burcundan geçerken ülkemizin 6.evini harekete geçirdi. 2014 sonu ile 2017 sonu arasýnda, þöyle bir düþünelim, inançlar, bilgiye dayalý mevki ve makamlara gelenler dünyasýnda, epey bir yaprak dökümüne þahit olduk, yenilmiþ haklar, yüksek öðrenim ve sýnav sistemine karýþmýþ þaibeler ve tüm bunlarýn ortaya çýkýþý, ispatlanmasý, kimi için tasdikname oldu. Bu onlarca istatistikten sadece birisi idi. Abdesti þüpheli olanlarýn dünyasýndan bir kesit idi. Ülkemizin 6.evinde seyretti, güvenlik, ordu, polis, iþçiler, emekçiler, saðlýk, tarým vs. alanýnda. Ne çok þey yaþadýk bu konularda deðil mi? Darbe giriþimi dahi yaþadýk, ne hazindir ki, Neptün baðlacý ile, kandýrýlmýþ Mehmetçikler, savunmasýz sivil insanlarý vurdu. Önce bir þer yaþattý Satürn 6.evde ordu ile, polis ile, sonrasýnda elmanýn içindeki çürük kurtlar bir bir ortaya çýktý, þefkat tokadýndan sonra yediðimiz zecr tokadý idi.

 

Yay Satürn ile, Yay’ýn ve 9.konaðýn temsili olduðu alanda yani yüksek öðrenim alanýnda, yaþý 33-52 arasýnda olanlar Hayat Diplomasýný aldý, bilgilerini tarttý, yaþam felsefesini ölçtü biçti, inanç dünyasýna büyüteç ile baktý, eksiðini gediðini gördü, mezun oldu.

Yazının devamını oku

2 Ocak 2018 Yengeç Burcunda Dolunay; Anne Ben Geldim

2 Ocak 2018 Tarihinde, TSİ.05.23’de Oğlak/Yengeç Aksında, Yengeç Burcu 11°’de bir dolunay cereyan edecektir. Kendimizi nasıl koruduğumuz, Çocukluk Koşullarımızın her anlamda şimdiki bize olan +/- katkıları, hafızamızda en fazla yer tutmuş +/- anılarımız, yaşanmışlıklarımız, kabuklarımız, duvarlarımız, zaaflarımız, ait olma güdülerimiz, olumsuz olaylarla nasıl baş ettiğimiz, şimdiki an ile gelecek an, gençlikten yaşlılığa giderken, her şeyin toz pembe olmadığı bir dünyada, geleceğe ait endişelerimiz, güvenliğimiz, kendimizi nasıl, neyle beslediğimiz, kimleri nasıl nelerle beslediğimiz, kaçışlarımız ve hangi durumlarda ortaya çıktığı, kaçamadıklarımız, bağımlılık oluşturduğumuz durumlar, nereye sığındığımız, neyi özlediğimiz, duygusal dalgalanmalarda, kendimizi çaresiz hissettiğimiz anlarda, kime, nereye sığındığımız. Ne ile iyileştiğimiz, nelerle çığırından çıktığımız, bizi koruyanlar, bizim koruduklarımız, sevgi bağı ile birbirimize bağlandıklarımız ve buna benzer sorular düşünce sistemimizde alarm düğmesine basacaktır. Bu yeni bilinç davranışlarımıza, davranışlarımız kaderimize yansıyacaktır.


Bizler duygu ve davranışlarımızı, kimseden yardım almadan, aynayı kendimize tutup, tarafsız bir görüş ile değerlendirdiğimizde, ama samimice, bize bahş edilen ömrü, daha huzurlu yaşayacağızdır. Yukarıdaki temalarda aldığımız etkilere, nasıl tepkiler veriyoruz, bu tepkilerin altında yatan kaynağa ulaştığımızda, dünyaya ve ötelere ait pek çok sorunu çözmüş olacağız.


Ay Rahiym, Güneş Rahman, ne vakit bir dolunay cereyan etse, içinde olduğu burca haiz konularda, Hakk Teâlâ’nın bu iki isimin yansıması olan fiilleri daha bir somutlaşıyor.  Yengeç/Oğlak aksında ise, bir yanda ana rahmine geri dönüş isteği, yeniden doğma arzusu, karanlık yönlerimizin daha bir açığa çıktığı vakitler oluyor. Doğmak için sancılarımız ya da ölmek için öldürmek için planlarımız, çabalarımız. Güneş Rahman Baba sembolü, aydınlığın, o olmadan olamazsın, babanın sırrısın, Ay Rahiym Anne, karanlığın, nurun içindeki süveydan, esirgeyen, bağışlayan, o olmadan, yükü taşımadan doğamazsın.

 

Çocukken canımız acısa, başımız sıkışsa “anne!” diye haykırırdık, kocaman bireyler olduk, herkesi bilemem elbet, ne vakit o çocuk kalbimize ki hala çocuk, hüzün çöreklense ne vakit kırılsak ne vakit kabuğumuz sert darbeler alsa, ne vakit zorda darda kalsak, gayri ihtiyari yine herkesi bilemem “Anne!” diye haykırırız. Annesinden ayrı kalsa da bazı çocuklar, annesini erken yitirse de bazı çocuklar.. Anne bir sembol, anne Rahmin sembolü, korunaklı, güvenlikli, beslendiğimiz, büyümemiz için bizim yerimize bizi düşünen, rahmindeki yükü, yük olarak görmeyip bizi o karanlıkta sevgiyle, şefkatle barındıran. Özlemimiz, kurtarıcımız, kahramanımız, hani o varsa kendimizi güçlü hissettiğimiz, hani bazen bazı durumlarda, elinden bir şey gelmeyeceğini bilmemize rağmen, hani varlığı dahi bize güç veren, annedir, zaman zaman kırsa da dökse de eleştirilerinin dozu kaçsa da hatta ve hatta zalim de olsa, yine anne, anne dediğimiz kutsal kadın. Yaşamdaki her şeyi terk edebilirsin, ömür boyu görmek istemeyebilir ve hatta asla görmezsin, çok çok uzaklara gidebilirsin, ama istediğin kadar terk et, istediğin kadar uzaklara git, mutlaka ve mutlaka annene geri dönersin. Aradığın şefkattir, merhamettir, bağışlanmaktır, bağışlamaktır, sığınmaktır, korunmaktır, emniyette hissetmektir..

Yazının devamını oku

Pozitif Dergisi- Aycan Aþkým Saroðlu & Elif Hece Öztürk (Röportaj)

Gazeteci-Yazar: Aycan Aþkým Saroðlu

Konuk: Elif Hece Öztürk

Yayýn: Pozitif Dergisi (Doðan Medya)

Konu: Astroloji- Yýldýz Ýlmi

Baþlýk: Astroloji Kaderin Yorumlanmasýdýr

(Kader Olgusu ve Yýldýz Ýlmi Üzerine Elif Hece Öztürk ile Söyleþi)

Tarih: 21 Aðustos 2017- Ankara/Ýstanbul

Yayýn Tarihi: 18 Aralýk 2017

 

A.A.S: “Astroloji kaderin yorumlanmasýdýr” diyorsun, bunu biraz açar mýsýn?

 

E.H.Ö: Ýslam inancýnda Amentü Esaslarýnda Kadere ve Kazaya Ýman þartý vardýr. Kader, ezelde Yaratýcýnýn, yarattýðý ruhlarýn ne yapacaðýný, dünya hayatýnda ne gibi yönelimlere sahip olup, yöneldikleriyle nasýl tercihler yapýp, nasýl sonuçlara ulaþacaðýný bilmesidir. Kendi çabamýza baðlý kýlýnmýþ olan kader cüz-i kader, hangi coðrafyada, nasýl bir anne babadan dünyaya geleceðimiz, bizden bir nesil devam edecekse evleneceðimiz insan ve ecel gibi konular ise külli kaderdir yani Statik Kader. Yaratýlanýn hiçbir fonksiyonunun, seçim iradesinin olmadýðý konulardýr bunlar. Ýþte yýldýz ilmi ehil ve ehli olanýn elinde ise, insanýn seçimlerine baðlý olan kaderini, yani Dinamik Kader olgusunu, o yýldýzlý tarladan, bireyin payýna düþen topraða bakýp, ürünlerini yorumlamasýdýr. Düþünce karakteri oluþturur, Karakter kaderi belirler. Satürn’e kadar olan tesirler cüz-i iradenin yüklü olduðu potansiyellerdir, Satürn ötesi tesirler ve yine ay düðümlerinin etkisi külli iradenin hükmündedir. Bu ilim edep ilmidir, Ýnançlý bir Müslümaným, dünyayý kazanmak adýna, sonsuz bir hayatý kaybetmek istemem, yorumlarken kaderi, nerede durmalýyým, nerede yürümeliyim bunun ayarýný iyi tutmam gerekiyor ve ölçüsünde devam ettiðime inanýyorum.

 

A.A.S: Seni Astrolojiye yönelten ne oldu? Kaç zamandýr ilgileniyorsun?

 

E.H.Ö: Yolculuðum 8 yaþýmda baþladý, nasýl baþladýðýna dair daha evvelki söyleþimizde bahsetmiþtim. 10 yaþýmda Ýmam-ý Gazali’nin Kimya-yý Saadet kitabýnda Allah-u Teala’yý tanýmak konusunda geçen yedinci Fasýl- “Yýldýzlarýn ve Burçlarýn Padiþahýn Kudretine Teþbihi”ni  okuyup, özümsediðimde yolun içinde buluverdim kendimi. Bilinmeyene, insan psikolojisine meraklý bir çocuktum, Yaratýcýya; Aklýna, sanatýna, ilmine  ve yaratýlýþ özünden kopmadan aslýyla kalmýþ yarattýklarýna aþýktým,  Yýldýz Ýlminin,  o yaþlardaki bilinçle dahi, o vakitler gazetelerin verdiði burçlar ekinin dýþýnda bir yerde olduðunu hissediyordum, bir umman olduðunu hissediyordum, gönüllü olarak o ummana daldým, bir balýðým, o ummanýn içinde, yýldýzlar tel tel dökülüyor suya, huzurla, aþkla, hayret ve hayranlýkla, aðzým açýk bir þekilde, içinde yüzüyorum,  Hayatýmdan, gençliðimden ve þimdilerde orta yaþýmdan feragat edip 25 yýlý devirdim, 12 senedir ise sosyal medyada çeþitli mecralarda ve yine kendi oluþturduðum sitede yazmaya devam ediyorum. 7000’in üzerinde çalýþmalarýmý aktardýðým makalem mevcut. Sadece yýldýz ilmi deðil, içinde HAKK olan, geçen pek çok Sanat, ilim üzerinde de çalýþmalarým mevcut ki, doðum anýmdan gelen tesirler ve daha sonraki yönlenme ve seçimle uyumlu hale geldiðinden, bu alanlarýn içinde olmam sanýrým kaçýnýlmazdý. “Kiþi niçin yaratýlmýþ ise, o iþ ona kolaylaþtýrýlýr ve sevdirilir.”

 

 

A.A.S: Çok ortalarda olmayý sevmiyorsun ama sana baðlý çok fazla, tiryaki bir kitlen var, Neden ortaya çýkmýyorsun?

Yazının devamını oku

3 Aralık 2017 İkizler Dolunayı; Hassas Ülkenin Depresif Halkı

İlk gençliğimde solcu oluverdim birden. Ama ne solcu. Üç lafımdan dördü emek, işçi sınıfı, artı değer, halkların kardeşliği v.s.. Bıraksalar solculuktan öleceğim. Öyle böyle solculuk değil. O kadar inandırmışım ki kendimi ‘güneşi zaptedeceğimiz günlerin yakın’ olduğuna. Sadece tesis ve alet edevat sorunu kalmış. Halkımız arkamızda zaten. Yeter ki devrimci kıvılcımı ateşleyelim biz..
Polisten yediğim ikinci veya üçüncü seri tokada bile mukavemet edemeyecek kadar zayıfmış benim şanlı solculuğum. Biraz devletten dayak biraz da babamdan fırça yiyince bıraktım..

Sonra aşık olmalara başladım. Bana birazcık ilgi gösteren her kadına aşık olduğum saçma ve kayıp birkaç yıldan sonra uzun süreli istikrarlı aşk deneyimlerim oldu. Hiçbirini sonuna kadar götüremedim, hayatımdaki hiçbir kadını adam akıllı mutlu etmeyi başaramadım, ama hepsinden çok şey öğrendim. Geriye dönüp baktığımda şöyle ağız dolusu küfürle andığım hiçbir eski sevgilim olmadı. Hiçbirini ben terk etmedim, gittiklerinde hepsinin arkasından mütemadiyen yas tuttum. Ama dediğim gibi, hiçbirinin anısına bilerek saygısızlık etmedim, en azından içimden hepsini iyi andım..

Bu yaza kadar her sene aralıkları değişen depresyon seansları tertipledim kendime. Bu günlerde de girmeyi düşünüyordum depresyona ama annemin en sevdiğim depresyon hırkamı eskidi bu artık diyerek yer bezi yapması sonucunda giremedim. Hırkanın hikayesi de şu. Uzun, yerlere kadar değen kalın mı kalın hardal rengi eski bir hırka. Pek matah bir şey değil tabi. Ama son on yıldır ne zaman kendimi çok kötü hissetsem o hırkaya bürünüp, birkaç hafta evden çıkmayıp, tv ya da bilgisayar açmayıp hatta kitap bile okumayıp aptal aptal tavanı seyrederek yani depresyonun dibine kadar vurarak kendi kendime saçmalıklar yaptım. Ve o saçmalıkların kilit oyuncusu da hırkamdı. Şimdi hırka gitti.. Ben de vazgeçtim depresyona girmekten sonra oturdum bu yazıyı yazdım.
Özet : Ülkem gibi ben de hep hassas dönemlerden geçiyorum. Ve bu hassas dönemler hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Ve takdir edersiniz ki şu an itibariyle de ülke ve ben çok hassas bir dönemdeyiz :)🙂

-Ali’m Lidar (seviom seni rabbim razıdır herhal:)

3 Aralık 2017 Tarihinde, TSİ.18.46’da Yay/İkizler aksında, İkizler burcu 11°’de Dolunay (Süper Ay) gerçekleşecektir.  Yay/İkizler aksında gerçekleşen dolunay zamanları, dünya gündemi için de, insanın bireysel gündemi için de, akıl oyunları, hile, aldatma ve aldatılma, yanılma ve yanıltma, sağlıksız düşünce kalıplarının özeleştirisini yapma, hataları görme, hakikatine varma zamanları olur genelde. Ocak ayından bugüne kadar geldik, zaman zaman deli dalgalar geldi üzerimize, bazen çekildik köşemize dinlendik, bazen karıştık hayata, bazen dışında kaldık gözlemledik, 2017 senesinde ne çok şey yaşadık öyle, ne çok sıkıntı atlattık, oğlak ayında, hedeflerimizi, kova ayında gelecek planlarını, balık ayında iyi niyetlerimizin yargısı, koç yeni ayında harekete geçmeyi, işin başa düşmesi, boğa yeni ayında huzuru, istikrarı, ikizler ayında aptalca adımladığımız yolları, yengeç ayında, sığınacağımız kapıları, aslan ayında yaşamımızın senaryosunu, başak ayında, günlük yaşamın koşturmacasını, sağlığımızı, terazi ayında, dengemizi, ilişkilerimizi, sosyal hayatın riyakarlığını, akrep ayında, kendimizin doktoru olmayı, yay ayına girdiğimiz şu günlerde, Merkür gerilemesinin de eşlik etmesi ile, İkizler dolunayında tüm bunların tek tek muhasebesini yapma zamanı olacaktır.

Yıldız ilminde bazı işaretler akılla ilgilidir, İkizler ’de bu aklın zeka şubesidir, El becerileri, beynin aktif olan durum kurtarma, pratik anında çözüm getirme, her bir işin püf noktasını bilme, kötü durumlardan sıyrılma, her vakit sütten çıkma ak kaşık olma ikizler işaretiyle alakalıdır. İkizler burcu insanı böyledir anlamına gelmiyor. Zira her insan bir parça ikizler ’den etki almaktadır. Akıl/zeka aynen insan gibi büyüyen-gelişen bir varlıktır. Yaşam deneyimleri ile o hafıza deposuna kaydedilen olaylar, aklın not defterine işlenir. O defter gitgide dolar, büyür. Bir kitabı alıp yaşayanının kurgusunu okumak mı? Hayatın içinde birebir o kitabı yaşayarak akıl defterine yazmak mı?  Yazılanı okumak mı? Yaşarken yazmak mı? İkizler dolunayında, yaşadığımız olayları kaydettiğimiz o akıl defterini açacağızdır. Nerede akıllı davranıyor, nerede zekamızı kullanıyoruz. Bazen çok fazla konuşuruz, bir tür üste çıkma, bir tür savunma gereği, bir tür haklılık yarışına gireriz. Sonuç mu değişmez, çoğu zaman olayları daha bir karmaşık hale getiririz. Bu dolunayda susma ve konuşma dengesini nasıl kuracağız bunun üzerinde düşünebiliriz. Şöyle bir yoklayıp tecrübelerimizi, konuştuk da ne kazandık, sustuk da ne kaybettik gibi bir geriye dönüş ile (Merkür Gerilemesi) huzursuzluk veren çoğu şeyden arınabiliriz.


Yazının devamını oku

18 Kasım 2017 Akrep Yeni Ay Etkileri; Manevi Ameliyat

“Büyük beklentilerin olmasın. Eğer yaşadıklarından çıkardığın en önemli ders nedir diye sorsaydı biri bana, bu üç kelimeyle cevap verirdim, duraksamadan.. Büyük beklentilerin olmasın.

Bağırmayan anne, kırılmayan oyuncak, terk etmeyen sevgili, bitmeyen oyun olmaz.”

Ali’m Lidar

 

18 Kasım 2017 TarihindeTSİ.14.42’de Akrep Burcu 26 °’de Güneş ve Ay kavuşumuyla, bir Yeni Ay doğacak. Güneş somut, Ay soyut, Güneş gündüz, Ay gece, Güneş görünür kılan, Ay örtülü, sırlı, gizleyen, Güneş fiziki bedenin, Ay duyguların, tepkilerin, etkilenmelerin, Güneş dışa vuran, Ay içine içine biriktiren, hafızaya depolayan, Güneş eril tarafların, cesur, atak, yaşam dolu, yaşamın içinde Hayata bakan gözün, Ay dişil tarafların, çekingen, pasif, duygusal, içine atan, korunmaya muhtaç, sevilmeye ihtiyaç duyan, içe bakan gözün. Her ikisi, salt doğa yaşamı için değil, insan yaşamı için de önemli iki unsur. Mevsimler nasıl oluşuyor, bitkiler nasıl büyüyor, insan nasıl dinleniyor, nasıl ayakta kalıyor, gündüz ne yapıyor, gece neye ihtiyaç duyuyor. (Reklam spotu gibi oldu) Gecesi gündüzüne karışmak diye bir deyimimiz vardır, hiç düşündünüz mü daha derin manada ne ifade ediyor. Yapmamız gerekeni zamanında yapmadığımızda sonradan nasıl da başımızı ağrıtıyor, uykularımız kaçıyor. Kıştır yağacak kar, yazdır açacak çiçek. Kışın açar mı çiçek, yazın yağar mı kar?  Gündüz yapmamız gerekenler ile gece yapmamız gerekenler birbirini tamamlıyor, gündüzün işini geceye, gecenin işini gündüze bırakırsak elbette dengemiz sarsılıyor. Her var olmuşun bu yaşadığımız rüyada bir fonksiyonu var, kâinatın dengesi adına kötü addedilenin de faydasız görülenin de zerrenin de bu dengede, bu düzende bir katkısı var. Kader zaten ölçü demek, ölçüsünde yaşayınca, ölçüsüyle bu rüyamızda ne yapmalı ne yapmamalı bilince, hayatımıza bir denge gelince, bir düzen oluşturunca, her şey yerli yerinde olunca, daha huzurlu daha pozitif, daha faydalı bireyler haline geliyoruz.

 

Ama sınav yerindeyiz, denge kaçıyor, ölçü şaşıyor, yine yapman gerekeni zamanında yerli yerinde yapsan da dışardan biri düğmeye basıyor, insanız işte, içimizde duygu-düşünce laboratuvarı var, deneyler yapmak, deneyimler kazanmak, bilmediğimiz bölgelere olan merakımızla, hepimiz de ama hepimiz de pek öyle dengeli olduğumuz söylenemez, toplum normlarına uygun olduğu da söylenemez, nice deneyimler, nice sıkıntılar, nice krizler içine dalıveriyoruz. Pekâlâ iyi de ediyoruz. Tövbe kapısı neden var ki değil mi? Deneyimlemeden, denediğimizin sonuçlarını nereden bilebiliriz ki? Nasihat eden olur, daha evvel denediğimizi tecrübe eden birileri, örnekler olur, olur da olmasına, imtihan denilen, insanın başıboş olmadığını hatırlatan, bir düzen var işte, insan yaş döngüsüne göre test ediliyor, nefsini yani kendini bilinceye dek, tek dünyalı olmadığını iyice idrak edinceye dek, dengesini kaçıran şeylerin dengeli olan tarafını iyice görünceye dek, nice halden hale geçişler yaşıyor. Elbette bunlar inananlar için, sonsuz bir hayatın varlığını kabul edenler için, bu rüyada ne ekersek uyandığımızda onun hasılatını hesap günü elimizde bulacağımızı bilenler için. 

 

Yazının devamını oku

4 Kasım 2017 Boğa Dolunay Etkileri; Dönüşüm Karnesi

4 Kasım 2017 Tarihinde TSİ. 8.22’de, Akrep / Boğa aksında, Boğa Burcu 11 °’de Dolunay gerçekleşecektir. Gözlemlerime binaen, Boğa sembolizmine ait konuların etkisine çoktan girmiş durumdayız. Sokakta, evde, iletişim halinde olduğum insanlarda, medya gündeminde, davranış ve düşünce kalıplarında yaptığım gözlem hem dışarıdan hem de kendi hayatımdan şahit olduklarımla, güçlü bir Akrep/Boğa kutbunun Boğa’da tohumlanmış ürünlerini deneyimlemeye başladık. Madde ve Mana, Somut ve Soyut, Olan – henüz Olmayan, kendimize verdiğimiz değer, bizi bizi biz yapan karakterimize eklenmiş değerler vb. Eski makalelerimde Boğa alanını çok fazla anlattım dileyen o yazıları bulsun en detayına kadar bir daha okusun hatırlasın. Uzatmayacağım. Dolunay’ın Balık’ta yer alan Neptün ile kurduğu o büyülü, mistik, muazzam görünüm, yüksek sezgi gücü ile, her insanda mevcut olan neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize fısıldayan içimizdeki o adını henüz koyamadığım kuvve ile bu dönem daha yakın ilişkiye geçirecektir şu insanları.

 

Boğa denince ilk akıla gelen, Değerler, Sahip Olmak, Ben’im dediğimiz o Ben’in içine doldurmuş olan maddi ve manevi somut elle tutulur gözle görülür olanlar, İnsandaki sabır denilen o üstün güç, Huzuru nerede aradığımız, ne olursa Mutlu olacağımız, Dünyaya dönük yüzümüz. Dünyaya bizi bağlı tutan her şey. Ölümlü olduğumuzu unutturan, hiç ölmeyecek gibi birikimler yaptıran, hiç ölmeyecek gibi canımızı tüketircesine verdiğimiz çabalar, hiç ölmeyecek gibi, kazık çakacakmış gibi dünyaya, belirsiz olan yarınlar için hiç durmadan bir şeylere sahip olmayı takıntı haline getirmeler…

 

Akrep, dönüştürmektir, çürüyen şeyleri dönüştürür, bunu bir neşter ile yani acıta acıta yapar, Boğa ise kalite ile ilgilidir, o hiçbir şeyin çürümesine izin vermez, bu nedenle toplumsal konularda en fazla takıntısı olan, aile yapısı, otorite ile olan ilişki, toplumun beklediği davranış ve uygulamalarda en hassas davranan işarettir.  Ama hayat işte Hayat, her zaman öyle olmuyor, bazen insan çizgiden çıkabiliyor, alışılmış olan dünyevi yaşam kurallarına rest çekebiliyor, o topluluklara dahil olmak istemiyor. Günümüzde şirketleşme haline gelmiş, kadın/erkek aynı, ticaret gibi yapılan evliliklerin içinde olmak istemiyor, çoğunluğun değer verdiği şeyler onun için bir anlam ifade etmiyor. Şu dönem zihnimizi en çok karıştıran konu, neye değer verdiğimiz, bu değer verdiklerimiz konusunda, dostlar alışverişte görsün modunda mı? Çoğunluk bunlara değer veriyor, ben de vermeliyim mi? Hayır o bu şu ne derse desin, huzur da mutlulukta bizzat samimice kendi benliğimle karar verip, yaşamımda sabitlediğim değerlerim mi? Bunu çok derinden sorgulayacağız.

Yazının devamını oku

19 Ekim 2017 Terazi Burcunda Yeni Ay; Tapu Kadastro vs. Ýliþkiler

Küçükken dünya herkesin zannediyordum. Elbistan'da kurduðumuz çocuk çetesi (en büyüðümüzün yaþý yediydi) ile farkýnda olmadan bir tür V For Vendetta kafasý yaþýyorduk kendi kendimize. Her þeyin bize ait olduðunu, dünyanýn biz oyun oynayalým ve eðlenelim diye yapýldýðýný zannediyordum. Ta ki mütemadiyen daldýðýmýz elma bahçesinin sahibi bir gün bizi yakalayýp, kuru elma dalýndan yaptýðý sopayý sýrtýmda kýrana kadar. O gün eve döndüðümde babamdan da yediðim tokat iyice anlamamý saðladý, yaptýðýmýz hýrsýzlýkmýþ. O güne kadar her þey Allah'ýn sanýyordum. O gün anladým evler, araçlar, aðaçlar hatta insanlar, her þey Allah'ýn, yani herkesin deðil birilerininmiþ. Ama anlayamadýðým bir þey vardý. Kiracý olarak oturduðumuz apartmanýn giriþinde "Mülk Allah'ýndýr" yazýyordu. Sormuþtum bir keresinde babama bunun ne demek olduðunu, o da her þeyin sahibi Allah demektir demiþti. Buna raðmen ev sahibi hacý amca kirayý birkaç gün geciktirdiðimizde kapýmýza dayanýp avazý çýktýðý kadar baðýrýyordu. Mülk Allah'ýndýysa madem, hacý amca da Allah'ýn kiralarýný toplayan avukat gibi bir þey olmalýydý. Tövbe de dedi annem. Tövbe dedim. Tövbe demeseydim anarþist olup çýkacaktým yedi yaþýnda. Tövbe! -Ali’m LÝDAR-

(7 yaþýmda lakabým Deniz Gezmiþ’ idi. 16 yaþýmda girdiðim ilk sýnavda ODTÜ’yü kazanmýþtým, annem, anarþist mi olcen diye göndermemiþ, mecburi, bankacý-sigortacý oluvermiþtim. Olaydým annem bende anarþist olaydým, ne havalý olurdu be, romantik, duygusal ama ayný zamanda rasyonel bir akla sahip, saðlam inançlý, adil bir anarþist:) ay ben gülerim þimdi! Teþekkürler Annem!

 

19 Ekim 2017 Tarihinde TSÝ. 22.11’de Denge, Uzlaþý, Uyum, Konfor, Ýliþkiler, Sosyal Hayat, Ortaklýk, Biz ve Ýstikrarýn Önemli olduðu Burç Terazi burcu 26 °de Yeni Ay gerçekleþecektir. Terazi’nin Yöneticisi Zühre/Venüs’ün temsil ettiði alanlar; Finans, Estetik, Güzellik, Sevgi, Ýliþkiler, Diplomatik Dil, düþünce gündemimize yerleþecektir. Bu kavramlarýn zýttý da Terazi’nin içinde yer alýr. Nasýl bir paradoks ise artýk. En dengesiz, kararsýz, en onaylanma ihtiyacý duyan kiþilikler de Terazi vurgusu yoðun olanlardan çýkabiliyor. Diþil tarafý daha kararlý iken, Eril tarafýnda aþýrý melankolik, karamsar, dengesiz, huzursuz bir ruh haline sahip, kararsýz insanlar çýkabilmekte. Bireysel haritalarýmýzda Terazi’nin ev sahipliði yaptýðý yaþam alanlarýmýz, en yoðun kararsýzlýðý çektiðimiz, kontrol etmede zorlandýðýmýz, onaylanma ihtiyacýna, desteðe en fazla ihtiyaç duyduðumuz alan olabilmekte. Kaostan düzen oluþuyorsa, yoðun kararsýzlýklardan, kendinden emin dev adýmlar atýlýyorsa, dengesizlikten de denge doðuyor, ama o dengeyi buluncaya dek epey bir yara alýyoruz, epey bir iliþki tüketiyor, harcýyoruz.

Yazının devamını oku

Her Telden Transit Jüpiter Akrep Burcunda Güzellemesi

10 Ekim 2017 Tarihinde TSİ: 14.25’de Müşteri/Jüpiter Akrep burcuna geçiş yapacak. 8 Kasım 2018 TSİ. 13.44’de yöneticisi olduğu, tezahürlerini en rahat sergilediği Yay Burcuna geçiş yapacak. Etki sahalarına geçmeden evvel daha iyi anlamak için bu gaz devi, şimdilik Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in, Terazi Burcundaki seyrinde, Terazi’ye özgü neler yaşandığının sağlamasını yapmak gerekir. Önce Terazi Burcunda Güneş’e sahip olanlar, sonra Terazi Burcunun 0-29 dereceleri hangi yaşam evi ise o evle ilgili gelişmeler ve yine Terazi Burcu dereceleri dahilinde kişisel gezegen, nokta ve düğümlere sahip olanlar, son 2 seneyi bir gözden geçirmeleri gerekir. Müşteri/ Jüpiter her burçta yaklaşık 1 sene kadar kalır, bazen 7 ay gibi kısa kaldığı burçlar da vardır. Jüpiter hem artı hem de eksi yönde; yayılmayı, büyümeyi, genişlemeyi, hayata baktığımız pencerenin değişimini, büyük görmeyi, kişisel ve akademik bir eğitim sürecini, geniş tarafından düşünmeyi, büyük yatırımları, dünyevi refahı, bilgiyi, yazım dünyasını, kitap vs. geniş kitlelere yayılan akademik çalışmaları ve hepsinden önemlisi, vicdanı, ahlaki ve inanç yapılanmasını, hayvan ile insan arasındaki ince çizgide insani yanımızın değerlerini yönetir. Karakter yapısının en olgun, en kâmil yönleri ve en düşük, en çiğ-yüzeysel yönleri, kısmen bu gezegenin konumu ve görünümleriyle, bir parça fikir sahibi olmamızı da sağlar. 


Düşük Jüpiter ile Yüksek konumdaki Jüpiter etkisi bir değildir. Bu yayılmak, genişlemek, büyümek, var olan bir sorunun daha da büyümesi olabilir, fiziksel açıdan bir hastalık neticesi aşırı kilo alabilir kişi, birden bedeni 2-4 beden büyüyebilir, var olan bir tümör, kist vari bir şey, birden büyümeye başlayabilir, aşırı iyimserlik, rahatlık, rehavete kapılmak, sonunda başımızı ağrıtabilir. Bir anlık güven ile, kişi büyük bir borca girebilir, daha sonrasında ödemede zorluklarla karşılaşabilir. Tüm bu yazdıklarım istatistiktir. Bireysel haritalarda gördüğüm, kişiyi takibe aldığım, neden-sonuç ilişkisiyle yaptığım birebir gözlemlerin sonuçlarıdır. 


Bazı şeyler elimizde, tedbir ile önüne geçebiliriz, bazı şeyler elimizde değil, kişi bu sonuçları doğuracağını bile bile de düşüncesizce harekete geçebilir, yaptıklarının sonuçlarını yaşayabilir. Bazen de yapar eder, kendi başına çorap örer, neden uyarmadın der, anlatırsın tedebbür tarafıyla görmesini istersin, neden durdurmadın der, şimdi ben ne yapacağım der, kendine suç ortağı arar. Her neyse bu anlamda düşünmek gerekir. Transitin hangi tarafından etki alacağımız ise tamamen işin ehli tarafından üzerinde iyice çalışıldıktan sonra öngörülebilir. Medyadan duyduklarınız ile hayallere kapılmamaya dikkat edin e mi. En Son 2005-2006 yılında Müşteri/Jüpiter Akrep Burcunda seyahat etmişti, sağlamasını yapmak adına o yıllara bir geri gitmede fayda var. Ama o zamanki şartlar ile şimdiki şartlar bir değil, o vakitlerdeki yaş döngün, içinde olduğun yaşın etkisini veren gezegen bir değil, o yıllardaki şuurunla şimdiki şuurun hele hiç aynı değil! Bunu hesaba katarak, ne gibi potansiyellerle karşı karşıya kalmıştın, hayatın hangi alanı büyümeye başlamıştı, bilgi düzeyinde, kendini tanıma ve geliştirme düzeyinde ne gibi sancılar çekiyordun, ne gibi kararlar almış, ne gibi hayatında önemli değişimler yaşamıştın  gibi bir seyahat iyi gelecektir. 

Yazının devamını oku

5 Ekim 2017 Koç Burcunda Dolunay; Yetinmeyi Bilir misin?

Ýnsan, baþka beklentileri karþýlanmadýðýnda var olan mutluluklarý da yok edebilen bir hayvandýr. Bir þeyler olur. Baþlangýçta her þey güzel de gidiyordur. Ama yetinmezsin. Yetinemezsin çünkü yetinmek senin hayvansý doðana aykýrýdýr. Hep bir fazlasýný istersin. Ve bir yerden sonra karþýndakinin veremeyeceði þeyleri istemeye baþlarsýn. Doðal olarak karþýndaki veremeyeceði þeyleri veremez. Sonra sen durumun yarattýðý hýrçýnlýkla istediðin þeyden vazgeçmek yerine dehþet verici bir bencillikle ýsrarýný sürdürürsün. 
Sonuç : Daha önce elde ettiðin küçük mutluluklarý da kaybedip yalnýzlýða gömülür ve Orhan Gencebay'a sýðýnýrsýn.. 

-Ali’m Lidar (Karpuz Kabuðuna Yazýlar Yazan Çocuk, Karpuz Kabuðundan Nice Yaþlara, Doðum Günün Mübarek Olsun: ) - 3 Ekim)

 

 

5 Ekim 2017 tarihinde, TSÝ. 21.40’ da Terazi/Koç Aksýnda, Koç Burcu 12 °’de Dolunay gerçekleþecektir. Bir önceki 6 ay evvel 28 Mart 2017 de gerçekleþen Koç Yeni Ay’ýnýn saðlamasýný yapacaðýz. Saðlamasýný yaparken en yakýnýnda gerçekleþmiþ olan Baþak Yeni Ay etkileri ile sentezlemeniz gerekiyor. Anlatabildim umarým. Dolunay fazlarý düþünce þatosunun muhasebe odasýdýr.  Yeni Ay’lar ise elimizdeki malzemelere bakýp, ocaðý yakýp, yemek yapmak ve ortaya yemeði çýkarmak için iþe koyulduðumuz mutfaðýdýr. Koç Burcunda cereyan eden Dolunay evresinde, beraber 6 ay öncesine dönelim þimdi. Þu sorularý kendimize soralým;

Ne gibi kararlar aldýk ne türden plansýz programsýz iþler için eyleme geçtik, neler var bir anda hem yapýp hem piþman olduðumuz, neler var o günlerde ortaya çýkan, hala devam eden, çözmek yerine daha bir düðüm haline getirdiðimiz konular. Neleri çözdük, hangi konularda korkaktýk, neden korkuyorduk, nerede motiveye ihtiyacýmýz vardý, öfke, hýrs, ani giriþimler, sabýrsýzlýk nedeniyle neleri mahvettik, ne kadarýnýn farkýndayýz ne kadarýný toparlayabiliriz, neler için mücadele veriyoruz, sayýsý belli olan nefesi, sermayemiz olan zamanýmýzý niçin, hangi þey adýna mücadele ederek tüketiyor, harcýyoruz, o deðerli zamanýmýz, o bugünlerin yaþlýlýðý da var, enerjimizi savurduðumuz iþler, uðraþlar, kiþiler, alma-verme dengesinde, bizi ne kadar tatmin ediyor, iliþkilerimizdeki alma -verme dengesi, ben-sen, biz dengesi ne durumda. Nelere sinir oluyoruz, beynimizdeki sinir uçlarý, o elektrik kablosuna benzeyen ince teller, ne gibi durum-þartlarda yüksek gerilime tutulmuþ gibi oluyor. O günlerde aldýðýmýz kararda mýyýz? Nasýl gidiyor? Beslemek adýna neler yapýlmalý, neler yapýyoruz, Gidiþat nasýl? Memnun muyuz? Deðil miyiz? Ýstediðimizi almak için, harekete geçtik mi? Biz ne kadar istekliyiz ne kadar netiz? Savaþmak kelime anlamýyla negatif bir kelimedir, ama savaþmak kelimesi duruma göre deðiþebilir, bir kanser hastasýnýn yaþama tutunmaya çalýþmasý, bir insanýn hak ettiði yerde olmasý için, þartlarý zorlamasý, hak etiðini almak adýna ýsrarla üzerinde durmasý da savaþmak kelimesinin içine dahil olmuþ pozitif davranýþlardýr. Savaþýmýz ne durumda? Hepimiz bir deðiþimin içine girdik, yalnýzca insan mý, ülkeler, sýnýrlar, yönetimler tüm dünya genelinde yadsýnamaz bir deðiþim içindeyiz, kurumlar, kavramlar, inançlar, deðerler, çeþitli toplumsal ve sosyal yapýlanmalar hepsi bir deðiþimin içinde, bu deðiþimin hangi tarafýndasýn? Hayatýný þerre yeldiren mi? Hayatýný hayra yönlendiren mi? Yaptýðýn iþler, beyninde dolaþan düþünceler, kurduðun cümleler, hobilerin, zamanýný doldurduðun her bir uðraþ, özel çevrende bir anda hayatýna dahil olan insanlar ve bunlarla kurduðun iletiþim, düþünce ve genel hayatýna kattýklarý, verimli ve çorak durumlar, iþte bunlar bu deðiþimin içinde, hayr mý þer mi tarafýna doðru gittiðinin göstergesidir.

 

Þimdi bu sorularýn yanýtlarýný, dürüstçe, mantýklý, hakkaniyetli bir þekilde vermemiz gerekiyor.

Yazının devamını oku

20 Eylül 2017 Başak Yeni Ay Etkileri; Güneş Topla Benim İçin

Önce dibe vurmak lazım.. Sonra her şeyi yeniden yavaş yavaş inşa edersiniz. Ama dibe vurmadan olmaz. Çekebileceğiniz acıların sınırına gelip artık hiçbir şeyin canınızı yakmadığını fark edene kadar böyle gider bu. Eğlenmek, etrafa soytarılık etmekten başka bir şey değil çoğu kez, bunu da çok iyi bilin. Hayıflanın ya da hayıflanmayın; anlatın ya da anlatmayın, içince ya da içmeden. Biliyorsunuz değil mi bunların hepsi detay? - Ali’m Lidar

 

20 Eylül 2017 Tarihinde, TSİ. 8.29’da Başak Burcu 27 °’de Güneş ve Ay kavuşum yapacak, Başak burcunda seyreden Zühre, Merih, Utarit de bu kavuşuma eşlik edecek, gökyüzünde emirlere boyun eğmiş, insan şuurunda etkin olan diğer gezegen/yıldızlarla da Başak bilinci önemli görünümler yapacak. 2018 de birden fazla göksel tesirin burç değiştirmesi öncesi, bu Yeni Ay oldukça önemli. Buğday ile samanın ayrıştırılması, gerekli-gereksizin fark edilmesi, sıkıntı hallerini veren durumların çözülmeye başlaması, hangi odundur kırılacak, hangi sudur taşınacak göreceğimiz bir yeni ay olacaktır. Yeni Ay yöneticisi Utarit/Merkür kendi burcunda Başak’ta, tam anlamıyla harekete geçmemiz adına dürtecektir düşüncelerimizi. Balık Neptün ile arasındaki ayna açısı yani zıtlığın şifası adını verdiğim görünüm, korkulara ayna tutacaktır, uyuşukluğumuzun nedenlerini, düşüncelerimizi somuta dökmede var olan tıkanıklığımızı, hayal kırıklığı yaşadığımız konularda çözülmeyi, neyi ne kadar istediğimizi, neyin artık o kadar önemli olmadığını göreceğimiz bir Yeni Ay olacaktır. Başak hasat demektir, gelecek için önemli olacak tohumlar bu hasat vaktinde kendini iyice belli edecektir. Gerisi detay, gerisi kolay, sana kalmış. O tohumu hiç etmek de var, eziş, bücüş kimsenin önemsemediği, bundan bir halt olmaz dediği tohumun içindeki cevheri görüp, olursa bu tohumdan olur deyip almak da var. Başkasının gözüyle değil, kendi gözünle, kendi ihtiyacını karşılayacak tohumdur önemli olan. 

Yazının devamını oku

6 Eylül 2017 Balık Dolunayı; İnanmak Çok Daha Yücedir Bilmekten

Çocukluğunu yarım yaşayanlar ne kadar büyürlerse büyüsünler, her çaresiz anlarında ona geri dönerler. Onları nerede görseniz tanırsınız. En yetişkin halleri, hatta hüzünleri bile biraz çocuksudur onların. Çocuk hüznü, evet. Çok istediği oyuncağın neden alınmadığını bir türlü anlayamayan, babasının nereye gittiğini, bir gün önce akvaryumda nazlı nazlı süzülen balığına ne olduğunu, dedesinin ona sormadan neden cennete gittiğini, annesinin saçlarını yıkarken neden canını yaktığını ve neden hep yorgun olduğunu, arkadaşlarının neden oyunlarına onu almadığını bilemeyen; Allah'ın ve karşı evdeki yaşlı amcanın niye hep öfkeli olduğuna akıl sır erdiremeyen, iri bakışlı, sarkık dudaklı, bükük boyunlu çocuk hüznü… Çocukluğunu yarım yaşayanlar büyüdüklerinde, o hüznü de büyütürler beraberlerinde. Onlar bu yüzden her şeye üzülebilirler. Onları üzmek bu yüzden çok kolaydır. Bu yüzden gözlerinde akacak yer arayan yaşlarla dolaşır onlar. Onları kandırmak ve ağlatmak bu yüzden çocuk oyuncağıdır. Ve bu yüzden onlarla uğraşmak iki kere ayıptır. Onların çabucak kırılıverecek hayalleriyle oynamak iki kere günahtır. Eğer şefkat gösteremeyecekseniz, uzak durun en azından. Bütün büyüyememişlerin yarım kalmışlığının hatrına en azından bunu yapın. Uzak durun! (Ali’m Lidar)  Evet Mümkünse LÜTFEN Uzak Durun!!!

 

6 Eylül 2017 Tarihinde, TSİ.10.02’de, Başak/Balık aksında, şifa ekseninde, Balık Burcunun 13’de Dolunay gerçekleşecektir. Güneş günlük hayatımıza ait tüm işlerin konağı olan Başak burcunda, Ay ise sadece kendi öz benliğimize ait tüm işleri kapsayan Balık Burcunda. 6.ev ve 12.evin kapsadığı konularda, var olmuş, süregelen olumlu ya da olumsuz giden yaşam olaylarımız için, oldukça kibar bir üslup ile, sessiz sessiz ama oldukça güçlü bir şekilde istenmeyenin sonlanması, istenilen için ne yapılması gerektiğinden emin olmak ve Merkür gerilemesinin bittiği şu günlerde daha disiplinli şekilde harekete geçmek adına dürtecektir sanırım.

 

Sessiz ol, acele etme ne istediğini ve ne yapman gerektiğini bil...

Yazının devamını oku

21 Ağustos 2017 Aslan Burcunda Güneş Tutulması: Amerikan Kasırgası

“Ölüyoruz işte. Yavaş yavaş ölüyoruz. Ama bazı geceler farkında olmuyoruz bunun. Hayata kaptırır gibi oluyoruz kendimizi. (Hayata kaptırmak, ne tuhaf laf). Kendimizi olduğumuzdan çok daha güçlü zannediyoruz öyle zamanlarda. Oysa durum tam tersi. O kadar zayıfız ki aslında. Hayatın neon ışıkları kendisine doğru çekiyor bizi. Karşı koyamıyoruz. Kendimizi, herkes gibi bir şey zannediyoruz. Onlar gibi,onlardan biri gibi karışıyoruz aralarına. Aklımızdan geçmeyen şeyler yapıyoruz sonra. İddialı laflar edip, kendimizi vazgeçilmez gibi görüp, öfke,şefkat, kıskançlık, sevgi, nefret gibi zıt hislerden tek bir his yaratıp aklımızın ve kalbimizin kontrolünü o hisse bırakıyoruz.. Sonra bir yerlerde, ağaran şafakla birlikte ağır ağır kendimize gelip, kendi gerçeğimizle yüzleşiyoruz derin bir pişmanlıkla. Ölüyoruz işte. Yavaş yavaş ölüyoruz.. Tek başımıza..” -Ali’m Lidar


21 Ağustos 2017 tarihinde TSİ. 21.25’de Yaşamın kaynağı Güneş’in konakladığı Aslan Burcunda 28°’de Ay’ın da yaşamın içine dahil olmasıyla, bir büyük buluşma, bir Tam Güneş Tutulması gerçekleşecektir. Bu büyük Tutulum Amerika Birleşik Devletleri’nde net olarak gözlemlenecektir, ülkemizden gözlemlenmeyecektir. Medyada geçtiği üzere adı,” Büyük Amerikan Güneş Tutulması” Tutulumun ABD’yi ilgilendiren, astronomi-teknik tarihsel kronolojisine ait medyada bol bol bilgi verilecektir, işte en son bu tutulmanın aynısı 26 Şubat 1976’da oldu daha eskisi 1918’de oldu vs. vs. şeklinde. Bu konuda ana haber bültenlerinden birine illaki denk geleceksinizdir. ABD’nin 45.Başkanı Donald Trump’ın doğum anında Aslan Burcu 26° ye sabitlenmiş Mars’ı ile 2 derece kadar kavuşumda olan bir Tutulum. Kanuni’yi Hürrem, ABD.’yı Trump gibi gibi. Fakat bu tutulum Trump’ı hiç olmadığı kadar baktığın pencereye göre onun tarafına göre oldukça güçlendirecektir, daha popüler hale getirecektir, gücün verdiği şımarıklıkla dünya gündemine etkin imzalar atacaktır. Adam kendisini göstermek, kabul ettirmek ve arkasındakilere ispat etmek istiyor. Olan yine zavallı dünya halkına olacak gibi. Bu şımarıklıklar, kendisinin de ABD’nin de sonuna zemin hazırlayacaktır!

 

Tutulum, Kuzey Pasifik (Büyük) Okyanusundan başlayıp, Amerika’nın tam orta hattını boydan boya geçecek ve Kuzey Atlantik Okyanusunda Afrika’nın tam orta ucunda sona erecektir. Tutulumun tam gerçekleştiği bölge olan Oregon eyaletinde tam görünen tutulum 2 dakika 45 saniye sürecektir, bu da dünya zamanıyla astrolojik açıdan 2,5 yılı kapsayacaktır. 

Yazının devamını oku

13 Ağustos-5 Eylül 2017 Başak Merkür Gerilemesi(Retro); Dilimden Anlayan Bülbül Az Olur

Zaman zaman fikrimi soruyorlar bazı konularda. Herhangi bir şey olabiliyor bu. Ülkenin gidişatı ya da Beşiktaş’ın durumu ya da kişisel bir durumla ilgili olabiliyor. Öyle durumlarda çoğu zaman ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Söyleyecek bir şeyim olmadığından değil, söylenecek şeyleri kafamın içinde toparlayamadığımdan. Ve diyorum ki o zaman, ben bunu bir yazayım sonra konuşalım. Normal insanlar önce düşünüp sonra yazarlar herhalde. Bende ise durum tam tersi. Önce yazıp sonra düşünüyorum ya da yazarken düşünüyorum. Konuşamadığım için yazıyorum diyen bir yazar vardı. Ona benziyor aslında durumum. Tek farkla. O konuşamadığı için yazıyormuş bense düşünemediğim için yazıyorum.. Ali’m Lidar (ayn-ı hal)

 

24 Temmuz 2017 tarihinde Aslan Burcu 28°de gölgeye giren Merkür/Utarid, 13 Ağustos 2017 tarihinde TSİ. 03.01’de Başak Burcu 11°de Gerilemeye (Retro Hareketi) başlayacak. 31 Ağustos 2017 tarihinde Aslan Burcuna geçiş yapacak, 5 Eylül 2017 tarihinde ilk gölgeye girdiği Aslan Burcu 28°de gerileme bitecek, normal seyrine devam edecektir. 19 Eylül 2017 tarihinde Başak Burcu 11°ye ulaştığında ikinci gölgeden tamamen çıkacaktır.

 yine

Merkür en hızlı seyre sahip gezegendir, yavaşlama, durağanlık Merkür’ün doğasına terstir. Merkür gerilemesini en yoğun olarak, 5-21 Ağustos ve 1-12 Eylül arasında hissedeceğizdir. Şuanda Merkür’e haiz olan konularda; alış-veriş, ticaret, anlaşmalar, ikamet değişimleri, komşuluk, arkadaşlık ve yakın akrabalar, kardeşlerle olan ilişkiler, iletişime dayalı, ağzımızdan çıkan söze, beynimizde beliren düşüncelere ilişkin, kullandığımız hayatımıza dâhil olmuş elektronik ve teknolojik aletler alanında, ulaşım ve haberleşme sağladığımız araçlarda, gazeteciler, medya dünyası, yazarlar, ülkenin genç nüfusu, çocukları ilgilendiren haberler alanında, zekâmıza ilişkin konularda becerilerimizde, yeteneklerimizle ilgili konularda, eğitim ve öğrenim alanında, idrakimizde, düşünce boyutunda olan her türden fikrimizde +/- aktif bir gündemimiz oluşmaya başlamış olabilir, bir anda bozulan aletler, hesapta yokken bir anda acil tadilat gereken aletler, sosyal hayat içine dahil olmuş, görüşmeler, toplantılar, bir araya gelmelerle ilgili iptaller ya da akılda olmayan bir şeyin bir anda ortaya çıkmasının oluşturacağı rahatsızlıklar, iletişim sıkıntıları, beyinde yavaşlamalar, düzensizlik hali, kararsızlık, odaklanamamak gibi haller şu dönem için normaldir. Doğuştan Merkür gerilerken dünyaya gelenler için ise, az ölçekte dış dünya içine dahil olan, yolculuk, teknolojik aletler, iletişim sıkıntıları, alışveriş yaparken hatalar vs. olsa da zihin açısından, fikirlerini harekete geçirme açısından oldukça olumludur. Yine Merkür Balık’ta olanlar için de bu geçerlidir, Balık’ta Düşük konumda olan Merkür zihni dağıtır, odaklanma sorunları, konuyu toparlama sorunları, düşüncelerini eyleme dökmede yavaşlık sorunları getirir, gerileme dönemi ise Balık Merkür’e sahip olanlar için en aktif oldukları dönem olarak kayırlara geçmiştir. Düşünce ve Eylem hızı birbiriyle çelişen bu etkiye sahip kişiler, Merkür’ün dağıtan özelliği minimuma ineceği için, daha rahat hayatlarına ilişkin konularda düzenleme yapacaklar, somut ile soyut arasında daha sıkı bağ kurup, soyut olan henüz havada olan fikirlerini, eylemlerini, daha kararlı bir şekilde somuta taşıyacaklardır. Bu teknik bir izahattı, daha da açabilirim, örnekler verebilirim. İleride inşallah.

 

Yazının devamını oku


Sonraki Yazılar >>