7 Kasým 2018 Akrep Burcunda Yeni Ay; Yeniden Doðalým mý Sevgilim

Yatak boþ, oda boþ, ev boþ, duvarlara vuran ýþýk, yüzümde karanlýk, yine mi sen bayram günü gibi gelen. Kaçamadým külleri hala sýcak, kalbimi durdurup kaybolan bir tuzak oluyor her sokak.

Hiçbir þey istemedim, ne yatak, ne oda, ne de… Sen de býrak her þeyi, sadece beni sev

Dizlerinde dizlerim, boynumda ellerin, boðulur gibi yeniden her gece her gece…

Doðalým mý sevgilim?

Azalýrken azalýrken, kapýlar ardýnda kaçtýðým zamanlar, boþvermiþtim aslýnda yýkýlýrken kumdan kalelerim, birer birer karþýnda, zýrhý paslanmýþ bir kahraman gibiyim…

Hadi! Yeniden Doðalým mý? Sevgilim…- Kalben

 

7 Kasým 2018 Tarihinde TSÝ. 19.01’de Akrep Burcu 15°’de Güneþ ve Ay Akrep Burcunda birleþecek, bir Yeni Ay doðumu cereyan edecektir. Bu doðuma Terazi Takýmyýldýzýnýn üyesi olan (güney ölçeði) zuben el genubi sabit yýldýzý da iþtirak edecektir. Zuben el Genubi’nin güneþ ve ay ile ortaya çýkardýðý þuur, düþüncelerimizde haksýz yere suçladýðýmýz kiþiler, körleþip elimizdekilerinin deðerini bilmediðimiz, kendimizle ilgili utanç duyduðumuz, yetersiz kaldýðýmýz, kendimizi suçladýðýmýz konularý su yüzeyine çýkarabilir. Yýldýzlar duygulara çalýþýr, duygularýna iner etkisi, adalet duygusu, özür dileme duygusu, hakkýný veremediðimiz kiþi ve hayatýmýzla ilgili çalýþmalar adýna, derince bir kazý çalýþmasýna bizi itekleyebilir. Yýldýzlardan gelen tesirlerle doðrultuyoruz kendimizi yoksa baþýboþ kalsak mahlûklardan daha aþaðýyýz.


Global düzeyde bu sabit yýldýz tesiri, 15 günlük etkileþim sahasýnda, su ile ilgili büyük kazalar, büyük yangýnlar,  gecikmiþ adalete iliþkin yerine iadeler, uluslararasý davalarda yeni ortaya çýkan geliþmeler, gizli tanýklar, ülkelerarasý ajanlýk faaliyetleri, yeni ortaya çýkacak belgeler, toplum önünde olan isimlere iliþkin açýlan yeni davalar vs. dünya gündeminde bizleri oyalamaya devam edecektir.


Akrep konaðý, ölüm ve doðum, baþlangýç ve bitiþ, deformasyon ve yenilenme gibi, yeniden doðuþ mitini içine alýr, (bu klasik cümleleri yazýnca anlaþýlmýyor olabilir- örnekleye örnekleye gidelim) insan kendine verilen ömür süresince defalarca kez önce ruhsal manada akabinde fiziki görünüm ve çevresiyle yeniden doðuþu deneyimler, çürürken organlar içeride, deforme olurken cildi, diþleri, kemik yapýsý, teni ölürken yavaþ yavaþ, ölüm ve doðum iç içe, deforme olan yapýlarýný ele alýr, bazen týbbý, bazen alternatif yöntemler ile kendini yenileme gayretine girer. Çevresini yeniler, çevresinde biriken insan kalabalýklarý ona iyi gelmiyordur artýk, edilen sohbetler, sohbet konularý, onlarýn uðraþlarý, deðer verdikleri, onlarla olan iliþkileri onu mutlu etmiyor, sürekli bir huzursuzluk hissediyordur. Önce içine doðru kaçar, her gece muhasebe nasýl deðiþtirebilirim, nasýl uzaklaþabilirim, nasýl yeniden þuan ki bilincimle hayatýmý inþa edebilir, nasýl yeniden doðabilirim gibi sorularla cebelleþiyor. Bu yüzden olsa gerek, kendimize sýðýnaklar ararýz, sýðýnaklar inþa ederiz, saklý cennet arar, bulur ve yeniden doðup orada yine bu rüyayý sonlamak isteriz. Kimin yok ki, böyle bir dileði, duasý, hayali. Akrep yalnýzlýk, Akrep karanlýk, Akrep inziva. Akrep Üç sembole ayrýlýr, Yýlandýr önce, sonra Akrep olur ve en nihai Kartal olur, Kartal’ýn yeniden doðuþu mitini bilmeyen yoktur sanýrým, yeniden doðmak için saklanýr, yavaþ yavaþ tüm sahip olduklarýný yitirir, fiziki olarak tüyleri, gagasý, kanatlarý dökülür, acýlý bir süreçtir bu, kimse görsün istemediði içindir o zavallý acý çeken halini kaçmýþtýr kendisini kimsenin bulamayacaðý ýssýz bir yere, akrep ýssýzlýk, akrep, mezarlýk, akrep, kabir, akrep ceset, akrep ölüm, akrep gurur, akrep güç kudret… kartal dönüþüm içine girmiþtir, kendini ruhsal manada yaka yaka, fiziki olacak çürüte çürüte, döke döke ne varsa, kül haline gelir ve kartal iþte o küllerden o cesetten dönüþerek yepyeni bir beden ve ruhsal bilinç ile zümrüd-ü anka kuþu olarak doðar. Daha da yazarým da kollarým ellerim durdu, yaþlanýyoruz: )


Bir kereye mahsus deðil elbet, bu sadece bir sembolik alatým, bir mit, insanda ise durum biraz daha farklý, insan defalarca kez bu dönüþümü deneyimler, olur sonunda zümrüd ü anka, yeniden gücünü kaybeder, ayný döngü içine girilir ve yeniden doðar. Nefes aldýðýn sürece ümit vardýr, insana düþen ümit var olmak deðil mi? Ümitsizlik yaradan ile kul arasýndaki aþký – muhabbeti kýskanan Þeytan-Ýblis-Azazil’den deðil mi?


Hayatýmýzda her alanda ama, büyük bir yenilenme, yeniden doðum bilincine girdik, Akrep krizler idi, krizler ile belini doðrultur, en dibe kadar iner sonra zirveye çýkar idi, kriz akrebin sýçrama tahtasý, zekâsýný en iþlek þekilde kullanmaya baþladýðý önemli zamanlarý idi, maddi ve manevi âlemde yeniden doðuþ baþlamýþ durumda, kendimizi bizzat kendimiz manipüle etmeden, yok olmaz, yapamazsýn, baþaramazsýn, baþaramayacaksýn demeden doðumumuz için kendimiz ebelik yapýp, kendimizi doðuracaðýz.

Güçlü olanlar doðumunu pozitif olarak gerçekleþtirir, daha zayýf olanlar bu yeniden doðuþ evresinde ölü doðumlar defterine adýný kayýtlar. Yaþamýmýz boyu her birimiz düþüncelerimizde, kendi hayatýmýza özgü pek çok hamilelik yaþadýk, beynimiz pek çok cenine ev sahipliði yaptý, beyine düþen tohumlar öyle her zaman saðlýklý deðildi, saðlýksýz, zararlý, kendimizin celladý olan, kendimizin efendisi olan, köleliðini yaptýðýmýz doðumlar da gerçekleþtirdik.


Mayýs 2019 bu doðumun ara karnesi olacaktýr. Hadi baþaralým mý, güzel kadýn, güzel adamlar: )

 

Güneþ-Ay birlikteliðinden ortaya çýkan güce, Balýk-Neptün, Oðlak-Plüton tam destek verecektir. Kalbimizin neyi istediðini neyi istemediðini, kalbimize nelerin acý verdiðini, belirsizlik içeren hayatýmýza dair konularda netleþtirmek adýna neyi eksik yaptýðýmýzý, ya hep ya hiç, ya evet ya hayýr, ya tamam ya devam dememiz gereken yaþantýmýzda var olan güncel konulara iliþkin Plüton-ay-güneþ kombinasyonu ile kesinlik kazandýrmak adýna kafamýzý toparlayabiliriz, duygusal yoðunluðun bazen zarar verdiði aþikâr, duygularýmýzýn kontrolünü kendimiz ele geçirebiliriz. Yaptýðýmýz þeylerin deðil, yapamadýðýmýz, söyleyemediðimiz þeylerin öfkesini taþýrýz çoðunlukla, kendimize buðz ederiz, kendimizi ince ince akrep iðnesi ile deþer de deþeriz, bu yeni ay evresiyle, duygu terazisinde, akýl ve kalp dengesinde, yapamadýðýmýz için bizi geren, düþündüren, elimizi kolumuzu baðlayan hareketsiz kýlan, beynimizi zehirleyen düþünceleri tartýp-ölçüp biçip, adil bir þekilde ama gerçekten yapman sana iyi gelecekse harekete geçebilirsin, birikmiþ öfke tortusunu kazýyabilirsin. Oðlak Plüton bu yönde psikolojik olarak madde dünyamýza iliþkin destek verecektir.

Balýk Neptün ise, manevi olarak yenilenmeye tabi tutacaktýr, Plüton ile nasýl fiziki dünyamýza, iliþki ve iletiþimde olduklarýmýza, madde dünyasýyla ilgili yenilenme çabalarýna giriyorsak, Neptün ile de manevi olarak bir güçlenme dönemine gireceðiz. Daha empati, daha sevecen, sevgi dolu, daha yumuþak, Ruhsal yükleri indirebilirsin, denemelisin bence, kendi psikolojini kendin düzeltebilirsin, dert de senden derman da, derdin içinde zaten derman deðil mi? Daha net, daha somut, daha elle tutulur gözle görülür þekilde net adýmlar atmak için keskin bir bakýþ açýsýna sahip olacaðýzdýr.

 

Venüs hâlihazýrda gerilemekte, Akrep’ten Terazi’ye, son bir aydýr yaþamlarýmýzda daha çok iliþki ve dünyevi edinimler alanýnda korkulu, kaygýlý derin bir bilinç hali deneyimliyoruz, ölüm-kalým hali gibi, öldüm bittim gibi, sürekli kaybediyor gibi, dünyevi olarak kazanç noktasýnda yetersiz ve hep zararda gibi, aç açýkta kalacak gibi, hayat standartlarýmýz düþecek gibi korkular çoðunu yokladý, diðer taraftan iliþkilerimizde karanlýk taraflarýmýzý, cinselliðe, sevgi alýþveriþine, bedensel hazlarýmýza iliþkin baskýlanmýþ güdülerimizin coþmasýný da yaþadýk, ait olmak mý, sahip olmak mý derdimiz bu soruyu bolca düþüncelerimizde irdelemeye baþladýk,

 

Akrep Yeni ay etkisiyle cevabýný bulanlar, özümseyenler, reçetede yazan ilaçlarý alýp düzenli olarak kullanmaya geçenler, uzunca bir süre rahat edecektir. Hala cevabýný kendine veremeyenler, itiraf edemeyenler, sahip olmak güdüsü aþýrý yüksek olanlar, bedensel ve dünyevi hazlarýnda harcamaya, tüketmeye yönelik olanlar ise uzunca bir süre daha kendini heder etmeye devam edecek.

 

Bedensel paylaþýmýn en güzeli, karþýlýklý olarak ruhlarýn birbirini istemesiyle olur, sahip olmak deðil, birbirine ait olma duygusunun verdiði o sonsuz huzur ile olur, ihtiyaçtan deðil, aþktan be iþte aþktan… Aþk varsa her þey güzel. Haydar dümen olcem: ) Yükselen Akrebim ben alla alla. Fýtratýmda var… Seviþin bol bol eþlerinizle, baþýmýza ne iþ geliyorsa hep birbirinizle seviþmediðinizden, parayla, eþya ile mal ile mülk ile kariyer ile etiket ile deðil ruhlarýnýzla hakkýný vere vere seviþin. Bakýn ne psikolojik desteðe ihtiyacýnýz kalacak, ne de etrafa zehir saçacaksýnýz. Ay ben bi utandým valla. Ýyi ki görmüyorsunuz yazarken, yanaklarým pembiþ pembiþ oldu: )

 

Ay bilinçsiz isteklerimiz, henüz harekete geçmediðimiz düþüncelerimiz, asýl ihtiyaç duyduklarýmýz, her türden motivasyon kaynaklarýmýz, güneþ ise farkýnda olduðumuz bilinçli halimiz ve harekete geçmek adýna ihtiyacýmýz olan enerjiyi bize saðlayan güç, bu yeni ay evresinde hayatýmýzý yenilemek adýna harekete geçeceðiz, çürükler çarýklar daha bir gözümüze batacak, bedenimizle ilgili deformasyonlar daha bir canýmýzý sýkmaya baþlayacak, iletiþimde ve iliþkide bulunduðumuz kiþilerle olan eksik ya da boþ muhabbetler, faydasýz üstelik bol bol zararýný gördüðümüz baðlantýlar daha bir can sýkýcý hal alacak. Tepeden týrnaða, kalpten, beyine bir yenilenme, yeniden hayatýmýzý bedenimizi inþa etme, tarzýmýzý, rutin olan hayatýmýzý deðiþtirme adýna büyük bir hareketin içinde kendimizi bulacaðýz sanýrým. Aþarsak bahçe duvarýndan, çýkarsak yola, düþüncelerimizi vücuda getirmek için gayret verirsek bu defa kararlý olmayý baþarabilirsek bir Yeni Ay evresinin, Akrep temasýnýn verdiði o yenilenme, duygularýn daha derin, iradenin daha saðlam olduðu kararlý bir þuur ile faydalarýndan istifade edeceðizdir. Yok, yarým býrakýr, yok adým atmazsak, bu düþünce tohumu hep bilincimizin bir yerinde saklý durmaya devam edecek, iþ iþten geçtikten sonra bir anda tohum yerinden oynayacak, hadi þu vakit yapamadýðýmý þimdi yapayým diye ayaða kalktýðýnda umduðun gibi olmayacak. Madem ki; bu ilim hayatlarýmýzý huzurun merkezi yapmak adýna var, madem ki düþünceleri hastalýklý varlýklar olarak ta baþtan defomuzla geldik þu yeryüzüne,  yýldýzlar türlü türlü hastalýklarýmýz için ay evrelerinde reçeteyi bizlere yazmakta, baþ aðrýsýna glifor alýnmaz, diyabet hastasý olana co-irda fayda vermez,  e o vakit her ay evresinin insana mana ve madde boyutunda, kolaylýk-kendine gelme- hayatýna çeki düzen verme, hastalýklý düþünce ve yapýlardan kurtulma türünden getirdiði bu mesajlara kulak vermek kiþisel olarak kayýp deðil, kazanç saðlayacaktýr.

 

Saðlýklý Toplum Ýçin Ýlim-Bilim-Menfi-Müspet Elele, Valla zombileþioz ben diim de sonra zombiler artýnca demedin deme: ) ay benim zombi halim nasýl olur acaba, ince-hassas-zarif-kibar-naif-yumuþak-uysal-fedakâr-merhametli-aþk dolu-her zaman aþýk-tutkulu-ihtiraslý-kýlkuyruk-idealist- maneviyat eðilimli olmaktan býktým yeminlen, zombileþince de aynýsý olmam umarým… Kapitalizm bekle beni geliom: )

 

Acbü’z zeneb: Bedenimizde kuyruk sokumumuzda yer alan bir kemik parçasý, Ýnsan ölüp  birer toz halini alýp, topraða karýþtýðýnda, çürümeyen yok olmayan tek kemik parçasý, insanýn yeniden doðduðunda (mahþer-haþr) diriltileceði parça. Bu kemik parçasý Akrep ile iliþkilidir, Medikal yýldýz ilminde bedenimizin her bir organý bir burcun, yýldýzýn hakimiyeti altýndadýr, o burç konaðýnda oluþan geliþmeler, yýldýzlarýn birbiriyle emir-iþ-oluþ alýþveriþinde bulunmasý, bedenlerimiz üzerinde çeþitli rahatsýzlýklar oluþturabilmekte. Yengeçler hep mide, baþaklar hep baðýrsak, akrepler hep genital organ, balýklar hep ayaklar, aslanlar hep kalp-sýrt, koçlar hep baþ, teraziler hep bel, yaylar kalça- bacak kemikleri, oðlaklar hep iskelet kemik cilt deri sitemi vs. Hastalýklar ay evrelerinde daha belirgin hale gelir, tedavi gerektiren acil olan rahatsýzlýklarýmýz çoðunlukla ay evrelerinde denk gelen günlerde ortaya çýkar. Acbü'z zeneb kuyruk sokumunda yer alan bu kemikte akrep konaðýnýn üstlendiði, etkisi altýnda olan kemiktir. Ölüm-Doðum-Cennet-Cehennem-Yeniden Doðum… Bu kemik ve yeniden doðum, hayatýmýzda öldüm bittim noktasýnda olan deðil, tamamen öldüðümüzü artýk belgelediðimiz vakit yeniden doðum kapýda demektir. Yeni Ay ile hepimize saðlýklý doðumlar olsun. Bu kemiði de nette orada burada deðil, çok eski alimlerin kitaplarýný bulun oradan okuyun tefekkür edin ve sonra da týp ilmindeki makaleleri okuyun etrafýnýzda varsa size zaman ayýrabilecek doktor yakýnýnýz üzerinde bol bol konuþun e mi. Zahiri ve batýný manalarýna þaþacak kalacaksýnýz. Ýlim Çin’de olsa gidin alýn demiþ Efendimiz, gidin alýn neredeyse süze süze tabii ki sizi tantral astral meditasyonik arkadaþlarým: ) yaþasýn ilim bir nokta cahiller onu çoðalttý demiþ Hz.Ali ra. Çok þükür bugün de ortak cahilliðimize bir taþ attým: ) Týk dedi mi?

 

 “Ýnsan sanýr mý ki, derleyemeyiz kemiklerini (necme’e izame)?” (Kýyamet 75/3)  

 

Velhasýl-ý kel’am: Sözün Özü,  insan için önce ruhsal daha sonra madde boyutundaki yaþamýnda yeniden bir doðum baþlýyor. Bir süre bizi idare edecek bir doðuþ bu, kötü, ölü deðil, faydalý, insani, aþkla aþktan olan bir doðum olsun hepimiz için. Ruhsal olarak daha sakin, duygularýmýz daha hýrstan, öfkeden arýnmýþ, daha empatik, daha sevecen, birbirimizi sevgi ile þifalandýracaðýmýz bir doðuþ olsun, hepimiz bir hayatýn içindeyiz, kimimiz dört duvar arasýnda ama dünyayý içine almýþ, duvar dýþýndakilerden daha hareketli, daha çok yorulan ve daha sosyal, kimi dýþarýda dünya içinde koþturan, iliþkileri ve iletiþimiyle bilincini dolduran, kah sinir olan kah huzur bulan, kiminin sorunlarý dað gibi, sorumluluklarý desen ona keza, kimi sadece kendi hayatýnýn derdinde, ama sonuçta hepimiz bir hayatýn içindeyiz, hepimizin kendince bir sýðýnaðý kendince sorunlarý var, yeni ay evresinde, bir dönüþüme girmek, insansýz  hava sahasý oluþturup kendimizle kendi zihnimizle baþ baþa kalýp, ne yapacaðýz ne yapmayalým artýk gibi düþünce fýrtýnasý yapýp yeniden insanlý hava sahasýna dönüþ yapmasý daha iyi olacak. Biraz acýlý bir süreçteyiz hani yalan yok, ama ne idi “Acýdan Doðar Ýnsan, Aþk’týr Ýnsaný Yaratan”


Venüs Akrep-Terazi gerilemesi, Jüpiter Yay Geçiþi, Ay düðümleri Oðlak/Yengeç Aksýna geçiþi, Þiron’un yeniden Balýk’a,Uranüs’ün yeniden Koç’a gerilemesi ve burç konaklarýnýn son derecelerdeki hareketliliði ile, yeniden doðarken hepimiz kendi hayat standartlarýmýzca bir yeniden doðuþ için doðumhanemizi hazýrlarken, bu defaki doðumun ölü deðil saðlýklý bir doðum olmasý için ne yapmalýyýz bunu bol bol düþünelim e mi. Bu dünya cehennem deðil ki, bizler yapýyoruz kendi elimizle, hadi birbirimizin cehennemi olmaktansa birbirimize cennet yapalým þu dünyayý. Çetin zorlu iliþkilerimiz de var elbet, eþler arasý olur, iþ yaþamýnda olur, kardeþlerin yakýnlarýn olur, olur da olur, negatif enerjisini aldýðýmýz, duygularýmýzý körelten, iliðimize kadar emen elbette var yok deðildir, bu yeniden doðumunla uzatýp durma, karar ver ne yapacaðýna, kölesi deðil kimse kimsenin, ve iyi gitmiyorsa bir þey uzatmak insanýn önce kendisine saygýsýzlýðýdýr. Neptün Balýk- Yeni Ay güzel bir su üçgeni, akýþkan empatik bir iletiþim gücü vermiþken yanlýþ anlamadan, anlaþýlmadan düþman olmadan dostça insanca yol verin birbirinize. Ýþ hayatýnýzda da öyle, iflas etmiþsindir, baþka bir kapý açýlmýþtýr, az kazanýyorsundur þimdilik, yeni bir yaþamýn yeni bir doðumun kapýsý açýlmýþtýr, o kapýyý açan Hakk’týr sonunu da elbet o düþünmüþtür, kaygýlara boðulup durmayýn, sarýlýn yeni hayata yeniden zirveye çýkar o akrep: )  Ya hu seviom be sizleri.

 

Hayatýmda en keyif aldýðým olmazsa olmazlarým, akrepler, balýklar ve baþaklar, sizlerle büyüdüm ben: ) teþekkür ederim. Her öldüðümde (mecazi) beni diriltenler (mecazi) iyi ki varsýnýz. Yaratmak, öldürmek ve diriltmek elbette Allah’a mahsustur, diyelim bunu buraya ekleyelim.

 

Aþk’tan Doðar Ýnsan, Hadi Yeniden Doðalým mý Sevgilim..! Son günüme kadar. Kalp durana kadar. Ask mezara kadar (Sakin haa gitme)

 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

6 Kasým 2018- Doðumhane’den bildirdim 


 astrolojistik@gmail.com


 

Güzel Anneciðim, unutmadým, unutamam, bu da ikimiz için. Büyümem için senin gitmen gerekmezdi…

 


(9) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: akrep-burcu.com'dan
akrep - Akreplerin þerrinden korusun Allah diyen bir yorum var.Ama Elif Hece'nin de yükseleni akrep:(ama buna kýsmen katýlýyorum.Akrepler tehlikeli evet.Ama hak ettiðini düþündüklerine tehlikeli..
15 Kasım 2018, Perşembe, 17:53Gönderen: selin
diyor ki 'çok özletme ruhunun aynasý kelamýný'.. - biz de SÝZÝ çok seviyoruzzz.. farkýndalýðýmýn kapýlarýný açan kadýn..
11 Kasım 2018, Pazar, 14:57Gönderen: nurdan
.. - keþke arkadaþ olsaydýk ne derin sohbetiniz vardýr sizin😊😊
11 Kasım 2018, Pazar, 11:28Gönderen: akrep-burcu.com'dan
Zombi - Ýnsanlarýn zombileþtiðini düþünüyorum bende.hemen herkes anormal ve þeytani malesef..
8 Kasım 2018, Perşembe, 18:07Gönderen: ahiretliðin
yeniay - caným hecem,ablasýnýn birtanesi,güçlü,naif tatlýsý...kalemine emeðine saðlýk...inþallah inþallah ablam tüm yazdýklarýn için,
ablan mý? ayný karýnca adýmýyla yürüyor,ama þükür ederek,umutluyum 2019 dan,kimbilir ödül zamaný gelmiþtir artýk,vermiþtir sýnavlarýný layýkýyla sabýrla...
annecinin adýný bilmesemde elfimin annesi diyerek gönderiyorum dualarýmý.....nurlar içinde yatsýn...
öpüyorum ruhundannnn...

8 Kasım 2018, Perşembe, 11:58Gönderen: Balýklarýn Sesi Rady
Ýyi ki varsýnýz temennisine - Sayýn Balýk 🐠 hanýmý
Siz de iyi ki varsýnýz.
Her daim yanýmýzda, yanýbaþýmýzda olunuz inþallah.

Akreplerin þerrinden muhafaza eylesin Mevlam. :-))

Gevherî ümidim Hak'tan, yandý bu baðrým firaktan
Ey Efendim derd-i aþktan ölürüm kimseler bilmez.

Rikkat...
6 Kasım 2018, Salı, 22:47Gönderen: Hilal
Selam olsun! - Rabbim den dileðim, herbirimizi ruhu özü iyilerle denk düþürsün. Bunun yolu da öncesinde kendi ruhumuzu özümüzü temizleyebilmekten geçiyor elbet. Gürbüz saglikli ve de faydalý doðumlar baþlangýçlar ilerleyisler nasip olsun herbirimize. Teþekkürler elif haným ruhunuz huzur dolsun🍀 dogumhaneden selamlar🙃
6 Kasım 2018, Salı, 21:47Gönderen: gül
þükür:) - yine ince ince döktürmüþsün elif'ciðim. gözümüz yollarda kaldý. daha sýk yazsan olmaz mý? doyamýyoruz.
6 Kasım 2018, Salı, 20:32Gönderen: Nalan
Her Doðum Sancýlý Oluyormuþ. - Kartal’ýn yeniden doðuþu mitini bilmeyen yoktur sanýrým, yeniden doðmak için saklanýr, yavaþ yavaþ tüm sahip olduklarýný yitirir, fiziki olarak tüyleri, gagasý, kanatlarý dökülür, acýlý bir süreçtir bu, kimse görsün istemediði içindir o zavallý acý çeken halini kaçmýþtýr kendisini kimsenin bulamayacaðý ýssýz bir yere, akrep ýssýzlýk, akrep, mezarlýk, akrep, kabir, akrep ceset, akrep ölüm, akrep gurur, akrep güç kudret… kartal dönüþüm içine girmiþtir, kendini ruhsal manada yaka yaka, fiziki olacak çürüte çürüte, döke döke ne varsa, kül haline gelir ve kartal iþte o küllerden o cesetten dönüþerek yepyeni bir beden ve ruhsal bilinç ile zümrüd-ü anka kuþu olarak doðar.Bu dünya cehennem deðil ki, bizler yapýyoruz kendi elimizle, hadi birbirimizin cehennemi olmaktansa birbirimize cennet yapalým þu dünyayý. Ellerine emeðine yüreðine saðlýk kendide gonlude ilmide yetenegide ozude sozleride güzelim ❤️
6 Kasım 2018, Salı, 19:00