9 Eylül 2018 Baþak Burcunda Yeni Ay; Biraz Yeni Ay Biraz Elif
insan insan dedikleri
insan nedir þimdi bildim
can can deyü söylerlerdi
ben can nedir þimdi bildim

kendisinde buldu bulan
bulmadý taþrada kalan
müminin kalbinde olan
iman nedir þimdi bildim

bir kýlý kýrk yardýklarý
birin köprü kurduklarý
erenler gösterdikleri
erkan nedir þimdi bildim

sýfat ile zat olmuþum
kadr ile berat olmuþum
hak ile vuslat olmuþum
mihman nedir þimdi bildim

muhyiddin der hak kadir
görünür herþeyde hazýr
ayan nedir pinhan nedir
niþan nedir þimdi bildim


Muhyiddin Abdal


9 Eylül 2018 Tarihinde TSÝ.21.01’de, Baþak Burcu 17°’de, Su ve Toprak Burcu mensuplarýný daha yakýndan ilgilendiren, bu derecelerde kiþisel gezginlere sahip olanlarý ikinci derece, deðiþken burçlardan Yay ve Ýkizler mensuplarýný üçüncü derece etkileyecek olan bir YENÝAY cereyan edecektir. Baþak etiketine sahip kavramlarla ilgili gündeme sahip olanlar için, iki iþlemli, önce baþaðýn hasat sembolü devreye girecek, 9 Eylül 2014 Baþak/Balýk aksý 16°’  de meydana gelen dolunaydan bu yana süregelen yaþam olaylarýnýn hasat zamaný olacak, 9 Mart 2020 senesinde Baþak Burcunda gerçekleþecek Dolunay’a kadar ise,  þimdikinin ekimi, o vakitlerin biçimi, biçilmesi olarak sonuçlanacaktýr. Halden hale geçiþ serüveni… ekme- biçme dünyasý,  Dünya tarlasý, yarýnlarýn hasatý. Ne muazzam bir sistem öyle. Ne güzel bir inceliktir bu, kalbin fýrýnýnda piþen o ekmekler zayi olmuyor. Kötüsü de iyisi de hakký neyse onu alýyor, hak ettiði ne ise hak ettiðini buluyor. Bugün diyorsun hani yerde mi kalacak onca susuþlarýn sabrý, yarýnlara geldiðinde hasat zamaný baþladýðýnda hiçte öyle yerde kalmýyormuþ. Felek çarký bir daire bugün dibindesin, diplerin de en dibinde, dönüyor o çark yarýn ise en tepede. Yerini ise, ürünlerinin kalitesi belirliyor elbet bu sistemde..


Ýþ, çalýþma, yetenekler, beceri, fiziki saðlýk, günlük yaþam içinde en çok uðraþtýðýmýz konular ve günlük olarak zihnimizi en çok meþgul eden düþünceler, takýntý, kuruntu, vesveseler, kiþisel olarak geliþimimiz, görgümüz, entelektüel düzeyimiz, yorgunluðumuz, kendimize yetebilirliðimiz, baþkalarýna olan katkýmýz, nelerle toplumu beslediðimiz, günlük hayatýn içinde nasýl iletiþim kurduðumuz, en çok hangi konular üzerine sohbet ettiðimiz, bu iletiþimin bizlere katkýsý ve bizim diðerlerine nasýl katký saðladýðýmýz, zamaný deðerlendirme biçimimiz, çalýþma sistemimiz, faydalý ve faydasýz olaný ayýrt etmede baþvurduðumuz muhakeme gücümüz, pratik yaklaþýmlarýmýz gibi etiketler zihnimizi bu dönem yoðun þekilde iþgal edecektir. önce düþünce sonra adým gelir, önce soyut sonra somuta dökmek gelir, an da oluþan yeni hal ile alacaðýmýz kararlar, uygulamalarýmýz sonuç olarak bize karnemizi 9 Mart 2020 ‘de takdim edecektir.

 

2018 yazý göksel epey hareketli idi, üst üste binen Merkür ve Mars gerilemesi, tutulumlar, Uranüs Boða Geçiþi derken, yukarýda ne varsa aþaðýda da aynýsý kliþesi ile, yukarýdaki hareket, savaþ hali, pek çok insanýn hayatýna isabet etti. Bunu izah etmesi zor olacak, gökyüzünde ciddi bir savaþ var, gökyüzündeki karýþýklýk, yeryüzüne de yansýyor, nasýl anlatýlýr bilmiyorum, uçmuþ kaçmýþ olmadan, yaftalanmadan nasýl izah edilir bilmiyorum, Bu savaþa dahil olacak bir de Venüs gerilemesi gelmekte, 6 Ekim-16 Kasým arasýnda Akrep/Terazi arasýnda gerileme yaþayacak,  8 Ekim 2010 senesinde yaþadýðýmýz Akrep Venüs Gerilemesinin tekrarý diyebiliriz, Global düzeyde akabinde Arap Baharýný getirmiþti, þimdi neyin Baharý neyin kýþý? Hala sürecini tamamlamamýþ, 21 Aðustos 2017 Güneþ Tutulmasý ABD. Kasýrgasýný da eklersek, görünen köye kýlavuzluk edilmez zaten. Neyse gökte ve yerde devam eden mecazi ve manasýnda savaþlara dönelim, haddi aþmadan þunu þuracýða býrakýp, bu konudan uzaklaþalým.


Göklerin ve yerin ordularý, askerî erkâný, Allah’ýn emir komutasýndadýr. O kudret ve hikmet sahibidir, hükümrandýr. “ Fetih/7

  

Mükemmeliyetçi Baþak burcundaki Yeni Ay biraz daha olaný olduðu gibi kabul etmemiz için önümüze ve düþüncemize çeþitli mesajlarla gelecektir. Ebeveynler çocuklarýnýn mükemmel olmasýný ister, patronlar elemanlarýnýn mükemmel olmasýný ister, öðretmen öðrencilerinin, seven sevdiðinin, eþ- dost-arkadaþ birbirinin mükemmel olmasýný ister. Yaptýðýmýz iþ, uðraþtýðýmýz herhangi bir þey, mükemmel olmasýný isteriz, halklar yönetimlerin, uluslar birbirlerinin mükemmel olmasýný ister, VE bir tek Allah cc. Kulundan mükemmellik beklemez, hataya, günaha meyyal yanlarýný bilir, olmasý da gerekir nitekim, bir tek Allah cc.  Doðumdan ölüme kadar geçen sürede tam bir Mükemmellik beklemez. Mükemmellik ayrýdýr kaliteli olmak ayrý, her mükemmel olan kaliteli deðildir.


Her þeyin yok olacaðý, çöp olacaðý, hiç olacaðý bir dünya aleminde, fazla mükemmeliyetçilik, saðlýklý bir düþünce olmasa gerek. Eleþtirilme fobisi belki de altýnda yatan neden, Baþak denince mükemmeliyetçilik ve eleþtiri akla gelir ilk, bir sebep diðer düþünceye sonuç olabiliyor. Mükemmel olmak zorunda deðiliz, zaten mükemmel isek mükemmelizdir, raydan çýkabilirsin, ters yollara sapabilirsin, topluma ters düþebilirsin, rezil rüsva da olabilirsin, toplumun genel ahlak kurallarýna aykýrý düþen bir hal içinde de kendini bulabilirsin, e HAYAT deneyimler bütünü deðil mi? E Hayat bir okul alaný, eðitim, sýnavlar bütünü deðil mi?  Bugünün ayyaþý olan Biþr’in, yarýnýn Hafi’si olmayacaðýný kim bilebilir. Bugünün zaliminin, eþkýyasýnýn, soyguncusunun yarýnýn EBU Zer’i olmayacaðý ne malum, SAHÝ nedir þu mükemmellik?  Ve nedir mükafatý mükemmel olmanýn, yeryüzünde üzerine dünyayý sýrtlayýp, insan olarak zaten imtihaný, o emaneti seçerek gelmiþsin, bir yük de o deðil mi?

 

Ve Dost eleþtirmez; Önerir, eksiðini görür ve çözümüyle gelir, eleþtiren ise dost deðildir, en mükemmeli de ortaya koysan, mutlaka motivasyonunu bozacak, seni budayacak bir kusur bulacaktýr, her çiiiit denilen davar olsaydý, daðlar taþlar davar olurdu. Her eleþtiren haklý olsaydý, iyi niyetli olsaydý…

 

Ýþte bu noktada, hepimizin eleþtiriye meyyal olduðu þu hayatta, sadece ve sadece BAÞAKLAR vardýr adý eleþtiriciye çýkan, kavram kurbaný olan, oysa eleþtiri deðil, çözümüyle, yoluyla yordamýyla çevresinde olanlara tanýsýn tanýmasýn, çözümler getirebilen, saðlam önerileri olan, yapýcý olabilen ve yüzleþtiren, ah evet doðru söylüyor, ah evet benim iyiliðimi düþünüyor, ah evet bunu yapmalýyým, Hayy Allah nasýl da yorulmuþum dedirten.  

 

Toprak ve Su unsurlarýndan ortaya çýkan þuandaki muazzam enerjide, çevremizde yaþamýmýza etki eden insanlarýn ne dediklerine bizlere hangi konuda uyarý yaptýklarýna, eleþtirdiklerine biraz kulak vermemiz yerinde olacaktýr. Eleþtiri mi? Çözümüyle beraber öneri mi getiriyorlar, hasat zamaný ise biraz dost düþman eleyeceðiz yine. Saðlam ve çürük ayrýþtýracaðýz yine.

 

Ýnsan gayesiz olamaz, herkesin kendi çapýnda bir gayesi, hedefi var, bir hayali var, bir idealize ettiði uðrunda ömür tükettiði bir uðraþý var, Kolay deðil elbet, insan bazen çevresinden soyutlayamaz kendini, kendi seçimin olan yolda yürürken her kafadan bir ses yükselir, bilir bilmez insanlar seninle ilgili üretir de üretir, cadý kazanlarý kurulur, yakarlar, ateþe odun atarlar, kulaðýna gelir duyarsýn, yüzüne söylerler incinirsin, oysa dava da senin, ömür de, yol da, baþarý da senin baþarýsýzlýk da, hoþ baþarýya taktýðýn mý var sanki, kendin için, o gayeye ulaþmak insanlar sana madalya taksýn diye deðil, kendin içindir anlamazlar…hele ki ulvi bir niyetle ise yolculuðun, hele ki, o uðraþtýðýn iþle nice bataktan, beladan kendini koruyorsan, et pazarýna dönüþmüþ dünyada, kokuþmuþluðun içinde yer almaktan alýkoyuyor ise, hele ki, þu zombileþme döneminde kalbini yem etmemiþsen hala ve hala … anlamazlar…

 

Yol Ben’im, Yolcu da..

 

Mükemmellik putuyla uzun yýllar yaþadým taparcasýna, yaptýðým iþ, aileme karþý evlatlýk, dost ve arkadaþlarýma karþý sorumluluk, sevdiðime –eþime karþý en iyi sevgili, topluma yakýþan, örf ve adetlerine baðlý, Hakk Teâlâ’ya yakýþan bir kul olmak vs. vs. öyle çok ki bu mükemmellik takýntým, mükemmel olmayacaksa kalbim rahat etmeyecekse diye diye aslýnda zaten mükemmel olan, kusursuz, nice þeyi fýrlatýp attým bir kenara, Ah ne büyük yorgunlukmuþ, ne büyük aptallýkmýþ öyle.

 

Annem; kabri cennet bahçesi olsun, berzahýnda hiç zahmet çekmesin, nur içinde uyusun, ay burcu Baþak olan Bayan Mükemmeldi, ömrünü bu uðurda tüketti, her þeyin en mükemmelini ister, yapar, fiziken de, beyince de Allah’ým nasýl da yorardý kendini. Anneciðim elinden gelenin fazlasýný yaptý, ama yeryüzünde hayat baþka, ruh baþka, o mükemmeliyetçi yapýsýný sarsýntýya uðratan nice þey yaþandý, Allah’tan korkar, el alem için yaþardý, kimse eleþtirecek bir þey bulamasýn diye, bizleri çok temiz yetiþtirdi, abimi de beni de yeðenimi de, Çalýþkandý, titizdi, dünya hayatýný çok ciddiye alýrdý, sonsuz hayatýný da es geçmezdi, iki dünyasýný da burada öyle titiz yaþadý ki, tanýdýðým en iffetli, edepli kadýndý, mesela edep konusunda evet ama, ben onun gibi iffetli olamam, güvenemem kendime, þöyle saðlamýndan sýnanmadým ki. Hani sýkça derim ya, kýlkuyruk, idealist, huysuzum diye, çalýþma disiplinimde bu üçleme olmazsa olmazlarým mesela, keyif aldýðýmý sanýyordum bu zamana kadar, oysa keyif deðil külfetler bindirmiþim  o þimdilerde iyice aðýrlaþan sorumluluðumla küçülen omuzlarýma. Ýdealizm bir yere kadarmýþ, putummuþ meðerse, mükemmellik takýntým annemden geçmiþ mesela genlerime, beynimin kodlarýna indim geçenlerde, açtým haritamý önüme, ki ben haritasýna ikide bir bakan biri deðilim, demiþimdir, günlük hayatýma çalýþma zamanlarým hariç ne sohbet adýna ne de neler oluyor bakayým bi adýna asla sokmam yýldýzlarý, teslim olmuþ kadýnýn neyine gerek, dedim bakalým bi þu Elif’in bilinçaltýndaki kodlarýna, koskoca bir mükemmeliyetçilik çýkýverdi, kurtuluþ noktasýna baktým Pluto idi, of en zoru idi, baktým dönemlerine, en son 2015 senesinde bu kodun panzehrini bulmuþum, uygulamýþým  ve 2018’in ilk yarýsýna geldiðimde Pluto ile Neptün yeniden yoklamýþ, açmýþ bilinçaltýmýn dehlizlerini beni içine çekmiþ, çeþitli vesilelerle bu kodlarýmý deðiþtirmemi saðlayacak çözümleri buldurmuþ. Hoþ bulsak ne devayý, alýþýk olmayýnca en fazla birkaç ay iþte: ) Neyse, Teori artýk tamamdý, pratik zamaný idi, en iyi olmak zorunda deðilim, biliyorum ki zaten öyleyim, idealize ettiðim bir davam, yolum var, bundan sonrasýnda gerek yok ki o denli idealistliðe, zaten oturan oturmuþ, zemine kazýk çakmýþým epeyce saðlam, Hak’tan gelirse, gelir gelen amenna (ecel, aðýr hastalýk), yoksa hangi kul o zemini sarsabilir ki, sarssa n’olur hem, kaç yazar, kaç defa yeniden baþlamýþsýn hayata, hem de diplerin en dibinden, zor mu sanki sana dedim. Býrak detaycýlýðý, aþýrý kritike etmeyi, hayatý ciddiye almayý, her þeyin sorumluluðunu içinde taþýmayý, býrak mükemmellik takýntýsýný, olduðu kadar olmayan kader deðil mi? Niye yýpratýyorsun kendini, aha bak kýrdýn : ) ayný annensin. Ýþte kýzým sana gelinim sen anla, ben kendime diye yazýyorum, ama siz anlayýn: )

 

Bunlar bildiðim þeyler, zira dert içinde devayý taþýr, uygulama sahasýnda idi sýkýntý, Bazý þeyleri yaþadýktan sonra inanýn bana hiç önemi kalmýyor kendi hayatýnýz dýþýnda olan hayatlarýn hem de hiç önemi kalmýyor.  Ýnsan bazen öyle bir koþturmaca içinde olur ki, binlercesinin kalbini hayata döndüren doktor, bir anda kalp krizinden gidebiliyor, bu örneði kimse yaþamak istemez sanýrým, ecel vakti deðiþmez ama bahanesi deðiþebiliyor, istemem tabii ki, binlercesinin hayatýna dokunmuþken, kendi hayatýna dokunamamýþ biri olmayý. E müsaadenizle Elif bir dokunsun kendi o biricik özel hayatýna, biraz rahat býrakýn da e mi: ) hoþ kime diyorsam ta annem gitmeden önce baþladým beni bi rahat býrakýn 3 ay inziva diye, sað olun var olun da hiç rahat býrakmadýnýz: )

 

Baþak hizmet ile iliþkilidir, yaþadýðý topluma, çevresine, ailesine, köle derler, hizmetçi derler, amele derler, benim de gölgemdir baþak ve tamamlayanýmdýr, doðrudur evet, bir yerinden baþak özü kapmýþ olanlar,  hayatlarýnýn bir yerinde mutlaka bir insana, bir iþe, bir sosyal konuya kendini adayacaktýr, hizmetçisi olacaktýr, bu kaçýnýlmaz bir þey, kendini unutacaktýr. Bir transit alacak, bir ay geçiþi yaþayacak, bir tutulumun tetiklediði önemli bir açýlým yaþayacak ve unuttuðu kendisiyle yüz yüze kalacak, kendini görecek, acýyacak, ne yapmýþým ben kendime diyecek ve kendine hizmet etmesi gerektiðini anlayacaktýr.

 

Yaþamlarýmýza bakalým, üzerimize yapýþan sorumluluklarýmýza bakalým, gerçekten bu bizim sorumluluðumuzda mý? Vefa borcu mu var? Hakk rýzasý mý? Mecburiyet mi? Görevimiz gibi mi oldu? Kusura bakan baksýn, bir adanma göreve dönüþmeye baþladý, emri vakilere döndü, aþýrý beklentilerde ise huzursuz olan senden baþkasý deðil yine, Baþak Yeni Ay’ý, Akrep Müþteri ve Oðlak Zuhal arasýndaki olumlu açýlarla, zamanýný, fiziki kuvvetini, kalbini ve beynini nerelere yorduðunu, ne için yorulduðunu, ne bulduðunu düþüncelerine getirecektir. Baþak analiz edecektir, Balýk burcunda seyreden Neptün ile kurduðu karþýt kontak, Neptün’ün sislerini biraz tsunami etkisiyle daðýtacaktýr. Flu gördüðün her þey netleþecektir. Deðiþimden, ve deðiþimine engel teþkil eden þeylere dur demekten Korkma!

 

Baþak medikal astrolojide, baðýrsaklarýmýzla iliþkilidir, baðýrsaðýn ikinci beyin olduðunu duymayan yoktur sanýrým, Baþaðýn kutbu Balýk ne idi çöp kutusu, herkesin çöpünü, kusmuðunu, boþalttýðýný, zehrini emen içine depolayan, Baþak ne idi, arýtma, temizlik, baðýrsak ne idi, boþaltým sistemi. Organlarýmýzla duygularýmýz birbirine baðlantýlýdýr, yaþadýðýmýz bir travma, memnun olmadýðýmýz bir oluþum, vücudumuzda herhangi bir organý vurabilmekte,  bu yeni ay evresinde duygularýmýz daha hassas olacaktýr, daha endiþeli, stres içinde, kontrolümüz dýþýnda sanki her þey, maddi olarak korkular artacaktýr, evhamlarýmýz çoðalacaktýr, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliði çarpýcý þekilde karþýmýza çýkacaktýr. Bu da baðýrsaklara yansýyacaktýr, karýn þiþliði, kabýzlýk, aþýrý yeme isteði, midenin almadýðý halde sürekli açlýk hissi gibi baðýrsak ve sinir sistemini etkileyecektir. Balýktaki Neptün ile kurduðu kontak duygulardan kaçýþ, kendini inkar noktasýna doðru gel-git içinde býrakabilir, bu süreci en iyi yönetmenin yolu, kendimizi dinlendirecek herhangi bir aktivite içinde olmak, üretmek olsa gerek. Renklerin içinde olduðu, desenlerin içinde olduðu, bir hobi, resim, týð iþi, seramik, tabak, cam boyama vs.

 

Her þeyin bir vakti var iþte, Baþaktaki yeni ayda bu tür iþleri günlük hayatýn içine bir süre dahil etmek, etkilenmeye müsait olduðun noktanýn önüne set çekebiliyor. Þahitlik etmiþimdir. O iþlerle keyifle uðraþýrken,  belki de çýkýþ noktasýný bulursun. Sürekli ayný döngü içinde kendini tekrar hiçbir þeyi çözümlemez, biraz uzaklaþmak, biraz aklýn aritmetiðini dinlendirmek iyi gelecektir.

 

Ve iþ üretim kazanç ve bereket noktasý, yeryüzünde Uranüs Boða’dan çýkýncaya dek ne bet var ne de bereket, fazla þey yapmayýn, kurcalamayýn: ) Çok çalýþýyorum ama emeðimin karþýlýðý çok az, çok kazanýyorum ama emeðimin nereye gittiði belirsiz, çok çabalýyorum ama iþ yapamýyorum þu bu gibi sýzlanmalar çoðalacaktýr. Hele ki tam Baþak Yeni ay evresiyle, gelecek kaygýsý, yetememe sancýsý, maddi güvenliðin sarsýntýlarý gibi konular kimlere isabet etmiþ ise biraz sizleri yoracaktýr, Bir senedir dile getiriyorum, Yusuf Suresinin içindeyiz, 7 sene kýtlýk, ekonomik zorluk, gýda alanýnda bozulmalar, uluslararasý gýdalardan zehirlenmeler, beslenme alýþkanlýklarýnda deðiþimler, malýn eksilmesi, saðlýkla imtihanlar, can korkusu, iþ çalýþma üretim alanýnda aksaklýklar vs. kanaatkarlýðý zorla öðrenmenizi saðlayacak geliþmelerle bir sýnava tabiisiniz. Tam 7 sene, sýrasýný savan bekleme yapmasýn ilerlesin.


“Hiç þüphesiz sizi korku, açlýk ve maldan, candan, hasýlattan eksilme gibi unsurlarla bir þekilde imtihan ederiz. Müjdele o sabýrlýlarý.” Bakara-155

Bakara= Öküz Boða, 155 meleke=Uranüs

Baþak Regulus (Ýsrafil Kuzey’in Gözcüsü) yaþam içindeki metamorfoz  canlýlardaki dönüþüm


Baþaktaki Yeni Ay ile bir nevi önünüzdeki 7 senenin sancýlarýný hissedeceksiniz, hissediyor da olmalýsýnýz. Bazý þeyler kati hükümdür, sýrasýný savmayanlar var, kanaat libasýný giymeyenler var, o feleðin eleðinden geçmeyenler var, hani bize bir þey olmaz diyenler var, sardý korkular, gelecek yýllar, düþündüm sensiz nasýl yaþanacaklar: ) hah iþte aynen bu þarkýdaki gibi, baþak yeni ayý ile geriye bakýnca þöyle kibir ekenler için burunlarýnýn sürtüleceði zamanlar tebrik ederim nur topu gibi ahlarýnýz doðdu.  E sýrayla, bugün bana yarýn sana. Dikkat edin n’olur, insan iliþkileri öyle harala gürele yaþanacak, kolay harcanacak þeyler deðil, iliþkide olduðunuz, yakýnýnýzda olan insanlarla daha zarif olun, daha ince, harcadým bitti yok öyle, bak sizler unutuyorsunuz ama, onlarýn da bir sahibi var, O unutmuyor, bak felek çarký dönüyor, yaþattýðýný yaþatýyor, neden diye sýzlatýyor, e bir dön de geçmiþine bak, kim bilir kimlerin incinen kalbinin yansýmasýdýr þimdiki hal.  Ýmtihan ayrý o apayrý onu muaf tuttuk. Neyin imtihan neyin elimizle baþýmýza getirdiðimiz olduðunu þükür gayet iyi ayýrt edebiliyoruz.

 

Demiþtim biraz Baþak, Biraz Elif diye, daldan dala yazmalarý özlemiþim meðerse,

 

Þöyle bir özet yapmamýz gerekir ise; Baþak Burcundaki Yeni Ay’ý hemen þuanda yaþadýðýn an içinde düþünme, 9 Mart 2020 senesine bir gel, 1.5 sene geriye git, bu satýrlarý hatýrla, iþte saðlamasý sana. Ne idi, mükemmel olmak zorunda deðilsin, mükemmellik bir puttur, mükemmel olan yalnýz Hakk, senden beklenen ya da sana yakýþan mükemmel olmak deðil Kaliteli insan, kaliteli kul olmandýr. Günahýnda da hatanda da kaliteni konuþtur. Elle tutulur bir þey býrak ötelere, detaylara fazla takýlma, hayatý fazla ciddiye alma, beynini evham kurtçuklarýna teslim etme, karþýndaki insanlardan mükemmellik bekleme, hepimizin zaaflarý eksikleri mevcut, sen birlikte yürümek istiyor musun onu de hele,  cevabýn evet ise, dostunu, eþini, sevdiðini, iþini, ortamýný eksiðiyle de sev, farklýlýklarýyla da sev. Deðiþtirme çabasýna girme artýk býrak, fiziki saðlýðýn duygularýndan etkileniyor, sana acýný yaþama üzerini ört diyemem, acýný bir süre yaþa, ama fazla takýlý kalma oralarda hemence çýk, bir hastalýk bulaþtýrmadan kendine, zarar vermeden o ilerde senden hesap soracak organlarýna, fiziki saðlýk komple Baþak ve 6.ev alanýdýr. 12.ev duygularýn yataðýdýr, 12.evde yaþa bitir ve 6.evi hasara uðratma.

 

Pluto-Ay+Güneþ arasýndaki toprak üçgeni, yanlýþ anlaþýlmýþ olaylarý gündeme getirebilir. Üzeri örtülmüþ, iletiþim kopmuþ, ara ara beyni yoklayan neden sorularýnýn cevabýný önünüze getirebilir. Yanlýþ anlaþýlmýþ ve hayatýnýza etki eden meseleler, sýrlar, sizden gizlenen bazý gerçekler bu dönem içinde çözülebilir.

 

Akrep Jüpiter- Ay+Güneþ arasýndaki toprak ve su uyumu, yaþantýnýzda neyin eksik neyin fazlalýk olduðunu gösterebilir, akrep etkisiyle çürükler temizlenebilir, korkularýmýzýn yersiz olduðunu anlayabiliriz, zihinsel olarak kendimizi hiç olmadýðý kadar güçlü hissedebilir, baþak etkisinin getirdiði, o ezik, o özgüvensiz, o çekingen yapýmýzýn dönüþmeye baþladýðýna þahitlik edebiliriz. Gelecek için daha iyimser bi ruh haliyle, harekete geçebilir, en boþvermiþimiz bile kendini bir hedef belirlemiþ, ve gelecek için plan-program yaparken bulabilir.  Þuandaki düþünce tohumlarý 2020 itibariyle filizlenecek, topraktan baþýný çýkarmýþ olacaktýr. Kimin için? harekete geçmeyi bilmiþ, bu nasibin nasip olduðunu fark etmiþ ona göre adým atan somut olarak artýk faaliyete geçenler için. Bazý þeyler hani çabamýza baðlý ya, iþte çabamýza baðlý kýlýnmýþ bir göksel tesir. Yakala : )

 

Velhasýl-ý kelâm: Sözün Özü, Bu yeni ay etkisiyle çoðumuz, iþ, çalýþma üretim alanýnda epey hareketli günlere adým atacaðýz. Baþak toprak unsurunun en çalýþkan, en akýllý ve en pratiðidir, kendi hayatý için fazlaca bu özelliðinden yararlanamasa da, sevdiklerinin hayatýnda pratik çözümleri konuþturur. Hayatýmýzda uðraþý alanýmýz olan, sorumluluk sahibi olduðumuz konu ve kiþiler, kiþisel bakým, öz benliðimizi onurlandýrma durumlarýyla ilgili, yeniden bir düzenleme içine gireceðizdir. Yaptýðýmýz iþlerle ilgili, fiziki ve beyinsel harcadýðýmýz eforla ilgili, bir denge tahtasýna ihtiyacýmýz var. TAMAM her zaman keyif almayabiliriz, ama hiç keyif almadan robot gibi çalýþýyor, koþturuyor isek, biraz daha keyifli alanlar oluþturmak için harekete geçebiliriz. Biraz daha sade, biraz daha basit yaþayabiliriz.  Ey instagram Halký: )

 

Çok düþünen çok yanýlýr, akýllý düþünürken deli daðý aþar demiþler, biraz delilik bu dönem iyi gelecektir. Çok düþünmek bu dönem hiçte öyle yerinde deðil, sonra devreye mükemmeliyetçilik takýntýsý giriyor, o karýþýyor bu karýþýyor, yeni yeni aslýnda var olmayan olmayacak da olan kuruntular beyni iþgal ediyor, bir de bakmýþsýnýz ki siz bu halde düþünürken deli daðý aþmýþ bir de tepesine bayrak dikmiþ. Özellikle bu dediðim iþ-çalýþma hayatý için geçerlidir. Ýliþkiler adýna deðil, iliþkiler artýk en baþtan ofsayt, yýldýzlar neylesin aklý çözer atar da kalp iþte insan kalbi çözülmesi en zor alan. Yaþa geç iliþkileri, beklentisizce, an ’da keyifle, sýkýntý oldu ise acýtmayacaksa ayrýlýk, yol ver gitsin, düþme peþine, yasýný tutmak da ne öyle: ) hem ne demiþ Hz. Ýsa, “vazgeçtiðin topraklar senindir” vazgeçince daha bir kýymetli oluyorsun akýllým. Sen vazgeç… oof Elif yine dünyevileþtin ha. Napiim, çoðunuz bu satýrlarý iliþkimde ne olacak diye okuyorsunuz, bir kuble iliþtiriverdim, öyle aylýk, 15 günde bir yazýlan yazýlarla aydýnlanmaz bu iþler. Zaten sizler böyle beklentilere gire gire, þu ilmi safsata yapan, magazin boyutuna getirenler deðil misiniz ey halkým. Bir çekidüzen ver kendine de, bizler de ilmi ilim gibi saçalým artýk: ) atarým giderim seviom kendimi.

 

Ayy ben iliþki-çeliþki uzmaný olcem, sahi ben ne olcem, hala karar veremedim, ergenlik bunu gerektirir, ergenim daha, büyümeye hiç niyetim yok. yani hem star, hem profesyonel, hem artiz (artist), hem de ergen bir halan var bebeðim iþin zor : ) Dünya ile geçiyorum dalgamý çak o zaman çak çak… Benden bu kadar ýsýnma yazým idi, sahada bol bol görüþeceðiz, Eyv’Allah.

 

Sevgimle kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

8 Eylül 2018- Sýðýnaðýmdan bildirdim

 astrolojistik@gmail.comYetmez, Annem Senin Ýçin;


sırdaşım, sır kutum, arkadaşım, dert ortağım, günaydınım, datlı dillim, güler yüzlüm, ceylan gözlüm neredesin sen...(10) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Nur
Hep kalbimdesin - Elifim Cananým, hep aklýmda ve kalbimdesin. Cumartesi akþamý güzel anneciðine dualar ulaþmýþtýr inþallah. Cennet mekanlarda olsun teyzeciðim... Sarýldýðýmý düþünerek yazýyorum sana. Caným benimm..
15 Ekim 2018, Pazartesi, 23:40Gönderen: akrep-burcu.com'dan
Buna bir anlam veremedim. - insan rüþtünü ispatladýyda kimse ona zarar veremez..hiçbir isim onun prestijine etki edemez..ki zaten o iyi bir isim..buraya keþke bu açýklamayý yapmak zorunda kalmasaydým..evet bazý insanlara kýrgýným..ama zor anlarda bunu unutabilirim..gözlemlerime göre dünya nüfusuna yakýn insan vicdan sahibi deðil..saygý da yok..neyse teþekkürler paylaþým için..yazýlarýnýzý takip etmeye çalýþýyorum..basit astrolojik dilden anlarým..çok ayrýntý kafamý karýþtýrsada ýsrarla okumaya çalýþýyorum yinede..zamanla belki biraz daha ilerleme olur anlayýþýmda..astrolojik dili biraz daha çözerim umarým..
8 Ekim 2018, Pazartesi, 13:39Gönderen: akrep-burcu.com'dan
Allah sabýr versin - Baþýnýz saðolsun Elif Haným.
6 Ekim 2018, Cumartesi, 10:06Gönderen: Dikkat vakti
Sözlerinin rayihasýnda ýhlamurlar - Anneciðine Mevlam rahmet eylesin. Mekaný cennet, makamý âli olsun.

Yük getiren deðil yük alan dostlar biriktirelim. Kimseye yük yapmasýn bizi Essamed olan.

Ve þiir baþlangýcý. Sözlerinin rayihasýnda ýhlamurlar uçuþuyor ne yapalým.

Besteler devþirdim leb-i lâlinden
Saadetler çaldým þen cemâlinden
Kaç defa vuruldum þuh hilâlinden
Aþkýna müptela oldum cânâným


30 Eylül 2018, Pazar, 03:04Gönderen: ilirya seven
Acý - AH BENÝM KUZUM ALLAH RAHMET EYLESÝN BU GÜN OKUDUM BU GÜN ÖÐRENDÝM RABBÝM MEKANINI CENNET EYLESÝN SANA VE AÝLENE SABIR DÝLERÝM BAÞINIZ SAÐOLSUN AH
22 Eylül 2018, Cumartesi, 17:10Gönderen: barbaros
. - allah rahmet eylesin ...vefatlarda kelimeler kifayetsiz kalýr...cennetmekaný olsun annenizin
12 Eylül 2018, Çarşamba, 20:51Gönderen: selin
bulamadým.. - Anamýzýn vefatý ile üzüldüm çok..ki asýl üzüldüðüm onun vefatýndan çok; senin, onun yokluðunu yaþaman oldu Elif can.. ayný anadan bende de var (yaþayan) ama yokluðunu düþünmek bile bana ne yapýyorsa sana da onu yapýyordur, diye üzüldüm iþte çok..En kemali NURlara tevhid olmuþtur inþeALLAH.. Demek artýk sen de eski sen olmayacaksýn, boynu büküðüm..
Yüzünü bile görmediðim, ancak buradan bildiðim sevgili can yoldaþým Elif, yazdýklarý ile Gönlüme dokunan iki kiþiden biri olan Elif (diðeri Nazan Bekiroðlu), 28 harfli alfabemizle oluþturulacak hiç bir kelimenin tarif edemeyeceði kadar yakin olduðum ve sevgi beslediðim Elif, ALLAH'ým sana güç kuvvet versin, ilmini artýrsýn inþeALLAH..Bizlere de idrak versin ki, anlatanýn anlattýðýný anlayabilelim ve anladýklarýmýzla amel edelim..

Yol senin, yolcu sen amma velakin dua et de Menzilimiz bir olsun..
Bu dünya hapishanesinin Anlarýndan birinde seninle dünya gözüyle tanýþmak da nasip olsun inþeALLAH..diye dilerim ben..
9 Eylül 2018, Pazar, 11:44Gönderen: Nalan
Senin tabirinle beyne küpe yapýlmasý gereken sözler. - E sýrayla, bugün bana yarýn sana. Dikkat edin n’olur, insan iliþkileri öyle harala gürele yaþanacak, kolay harcanacak þeyler deðil, iliþkide olduðunuz, yakýnýnýzda olan insanlarla daha zarif olun, daha ince, harcadým bitti yok öyle, bak sizler unutuyorsunuz ama, onlarýn da bir sahibi var, O unutmuyor, bak felek çarký dönüyor, yaþattýðýný yaþatýyor, neden diye sýzlatýyor, e bir dön de geçmiþine bak, kim bilir kimlerin incinen kalbinin yansýmasýdýr þimdiki hal. Ýmtihan ayrý o apayrý onu muaf tuttuk. Neyin imtihan neyin elimizle baþýmýza getirdiðimiz olduðunu þükür gayet iyi ayýrt edebiliyoruz.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk kendide gonlude ilmide yetenegide ozude sozleride güzelim.
8 Eylül 2018, Cumartesi, 23:23Gönderen: yolcu
inna lillah ve inna ileyhi raciun - elif'ciðim þuan içime bir öküz oturdu resmen. caným benim baþýn saðolsun. anneciðin senin gibi bir güzel tohum býrakmýþ bu dünyaya, kökleri saðlam. metin ol yavrucuðum. menzili mübarek olsun.
8 Eylül 2018, Cumartesi, 22:05Gönderen: nur
Sensiz olmaz - Elif'im anneciginin ruhu sad olsun. Yollarinda elleri hep ellerinde, ellerinizde olsun...
8 Eylül 2018, Cumartesi, 21:37