I.Bölüm Transit Uranüs Boða Burcunda; 15 Mayýs 2018- 26 Nisan 2026 Zamana Yazmak


(uzun yazýlarý okuyamayanlar çýksýn, site kasýo:))

15 Mayýs 2018 Tarihinde, Boða burcunda gerçekleþen Yeni Ay’ýn hemen akabinde, içinde olduðu an’a dahil olan jenerasyonu etkileyen, kolektif bilinç dediðimiz toplumsal bilinç ürerinde etkin olan, Deðiþim, Yüksek Teknoloji, Yapay Zeka, Ýcatlar, Marjinal Giriþimler, Toplumun yabancýsý olduðu veyahut dýþladýðý konularla ilgili gündem oluþturan, isyanlarý yöneten, gelecekte olmasý muhtemel yeni yaþam tarzlarý, yeni alýþkanlýklar, hayata dahil olacak, ilk baþta þaþýrtacak sonradan kanýksanacak geliþimlerde etkin Uranüs, Koç Burcundaki 7 Senelik serüveninin akabinde, pek çok anlamýnýn dýþýnda özellikle genel anlamda küresel finans-para dünyasý, yeni kazanç kapýlarý, maddenin dönüþümü ve bir toplumu, bir ülkeyi, bir insaný tanýmlayan deðerler-deðer ölçüleri, bir ülkenin, bir toplumun, bir insanýn kendini nasýl garantiye aldýðýný, kendini emniyette, güvenlik içinde nasýl hissedeceðinin ve bunun için somut olarak neler yaptýðýný, yapmak isteyip yapamadýklarýný, bunlarýn önünde engel olan nedenler gibi konularda etkin olan, sabit, dayanýklý, sabýrlý, muhafazakâr iþaret Boða Burcuna geçiþ yaptý.

6 Kasým 2018 tarihine kadar Boða’daki yolculuðunda önümüzdeki 7+3 senelik programda ne tür emirleri yerine getireceðinin bir ön izlemesini göreceðiz, Koç Burcuna doðru geriledikten sonra, 6 Mart 2019 senesinde Boða burcuna yeniden dönüþ yapacak ve 26 Nisan 2026 senesine dek Boða ile vedalaþýp, Ýkizler Burcuna geçiþ yapacak.

Satürn ötesi, bir burçta kalma süreleri uzun olan bu gezginler, bir burçtan diðer burca geçiþ yapmadan evvelki, son derecelerde diðer burca geçiþinde nelerin geleceðinin adým seslerini duyurur yeryüzüne. Koç 25’li dereceler sonrasýnda Boða’nýn himayesindeki konularla ilgili (para dünyasý- tarým-yeni iþ sahalarý- uluslararasý ticaret- her ülkenin kendine özgü doðal kaynaklarý ve üretimleri- alým-satým) gündem oluþturmaya baþlar. Bunu biz Neptün Kova 29 derecede, Balýk Burcuna geçmesine günler kala, Japonya’da gerçekleþen Tsunami’de görmüþtük. Uranüs Boða’ya yaklaþýrken 29’lu dereceler dahilinde ise Boða’nýn ana temasý olan Para konusunda görmeye baþladýk, Dünya çapýnda Para-Ekonomi konularýnda bir gündem oluþtu ve þuanda bu satýrlarý yazarken hala devam etmekte.

 

Bazen basittir sorularýn cevabý ve etkiyi anlatmak, Boða Para-Kapitalizm- Bankacýlýk- Mülkiyetçilik- Milli-Manevi-Benliðe ait tüm deðerler- Ticaret- Tarým Toprak= Uranüs Ani Deðiþim- Çalkantý- Büyük Düþüþ- Bir Anda Zirveye Çýkýþ-Ayaklanmalar-Ýsyan- Yabancýlar-Mülteciler-Keþifler-Devrim-Yeni Yaþam Koþullarý-Tabularýn Yýkýlmasý

Uranüs’ü nasýl tanýmlarsýnýz deseler, kurallarý, kabul görmüþ oluþumlarý, alýþýlmýþ düzeni, parçalar, daðýtýr, kökten deðiþime uðratýr ve kendi düzenini kurar. Balýk-Uranüs geçiþi bu ilimde hayatýmda bizzat deneyimlediðim, þahit olduðum, inanýlmaz bir deðiþimin baþlamasýna vesile olmuþtu. Bu inanýlmaz bir þey idi, tamamen kaderseldi, seçim yaptýðýný zannedersin, önünde engeller çoktur, imkansýzdýr hatta ama olmaz denilen þey olmuþtur.

Link: Uranüs Transiti Deneyimlerim- 2 Aralýk 2010 Ýzmir

Astronomi Biliminde Teknik Olarak Uranüs

“Uranüs, güneþ sisteminin 7.gezegeni,1781 yýlýnda Sir William Herschel tarafýndan saptanmýþ yeri, aslýnda Herschel’den daha önce Grenwich’in de kurucusu astrolog John Flamstead tarafýndan 1690 da yeri saptanmýþ ve beþ defa kayda geçmiþ. Uranüs, acayiplikler ve orijinalliðin simgesi. Diðer gezegenlerden farklý olarak, ekseninin yörünge düzlemiyle 98 derece gibi garip bir açý oluþturmuþ olmasýdýr, yani Uranüs yan yatar durumda yatýk bir þekilde dönmektedir. Kendi ekseni etrafýndaki turunu 10 saat 48 dakikada ve güneþ etrafýnda ki yörünge turunu 84 yýl 4 günde tamamlar. Farkýndalýðýn ve fark etmenin, elektriðin, yüksek dehanýn, aklýn ve sezgiselliðin, icatlarýn, geleceðin, aykýrýlýklarýn(kime göre neye göre)bireyselleþmenin ve yaný sýra bu bireyselleþmede diðerlerinin de haklarý için savaþmanýn hümanizmin simgesidir, Uranüs büyülü bir gezegendir, garip, soðuk, havalý doðaüstü gibi nitelikleriyle donanmýþ olmasýna raðmen ayný zamanda bilimi ve astrolojiyi yöneten bir gezegen. Programsýz, ani kendiliðinden oluþumlarýn, beklenmeyenin, önceden tasarlamamýþ olanýn, devrimsel konularýn reformlarýn, geleceðe dönük her þeyin ve geleceði önceden bilme dediðimiz ileri görüþlülüðün de yýldýzýdýr. Ve haritamýzda Uranüs nerede ise orada diðer insanlardan ayrýlan bir yapýmýz bir özelliðimiz mevcuttur. Transitlerle hangi yaþam alanýmýza hangi evimize girmiþ ise orada yine diðerlerinden ve yahut alýþýlmýþ olanýn çok ama çok ötesinde, bir olayla iç içeyizdir. Tabularý yýkmak yasalara karþý çýkmak, baþkaldýrmaktýr bir anlamda.”

 

Uranüs geleneklere karþýdýr, Boða yeniliðe kapalý, sabit yapýlarý ve bir parça kendine özgü muhafazakar yönleri içine alýr. 7 yýl boyunca, kolektif bilinçte, geleneklere sahip çýkmaya çalýþanlar ve gelenekleri yok etmeye çalýþanlar arasýnda çatýþmalar görülebilir. Alýþtýðýmýz, kabullendiðimiz bir toplumun manevi deðerleri haline gelmiþ olan kavramlar deðiþime doðru gidebilir. Boða ve Uranüs seks ile ilintilidir,  Boða haz, doyum, Uranüs sapkýnlýk, aykýrý durumlar gibi. Cinsellikle ilgili insanlarýn haz duyumunu artýracak ilginç keþifler yeryüzünde yaygýnlaþabilir. Uranüs’ün yeni icatlar, yüksek teknoloji olduðunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Þimdi korelasyon oluþturduðunuzda, zihninizi biraz zorlayýn bu dediklerimin ne þekilde açýða çýkacaðýný anlayacaksýnýzdýr. Biraz müsaadenizle ben bir þeyler ekleyeyim, dünya dýþý varlýklarla iliþkiye girdiklerini söyleyenler, çocuk sahibi olduðunu iddia edenler ve bu minvalde dünya dýþý formlara yakýn bu iddialarý destekler nitelikte ilginç bebek doðumlarý da görülebilir.(illüzyon yani yanýlsama olmasý kuvvetlidir. Ama þuurlar bu sahteliðe gerçek olarak inanabilir, inanmakla kalmayýp ispat edecek çeþitli argümanlar hazýrlayabilir. Zihinlerimiz böyle böyle karýþtý, çorba oldu zaten.) Yaþadýðýmýz evler, evsizler, barýnma konularý önemli olacaktýr. Çeþitli doðal afetlerle, sel-kasýrga-deprem-tsunami- büyük yangýn- savaþ ortamý- kargaþa-büyük terör eylemleri ile evsiz kalan topraðýný terk edenler, farklý bir ülkeye göçenler, mülteci konumunda ya da istenmeyen konumda olup iki arada bir derede çaresizce, ilkel þartlar içinde nefes almaya çalýþanlar bunlar Boða-Uranüs ile daha da küresel sorun haline gelecektir. Ne demiþtik, bir önceki burçtaki gezginin transiti diðer burçta nasýl bir dünya oluþuyor bunun ön izlemesidir. Neden Koç-Uranüs- Sonuç Boða-Uranüs

 

Kolektif gezginlerin etkileþim sahasýný, bir burcun içinde kaldýðý þaþmaz ezeli tayin süresi kadar düþünmemeliyiz, her göksel gezgin önce tohumdur, filizlenme sürecine girer, diðer burca geçtiðinde, o burcun içindeki göreviyle harmanlar, boy vermeye daha net görülür hale gelmeye baþlar etkileri. Boða Uranüs 2026 senesine kadar etkin lakin boðadaki tohum ve filizlenme etkisinin ürünlerini, yaptýðý deðiþimleri, hayatýmýzda daha net görmeye 2026 sonrasý Ýkizler burcuna Uranüs geçip 15 dereceye ulaþýncaya dek bizler hala Boða Uranüs etkisini deneyimleriz.  Ýkizler’e geçmeden evvel ise Boða’nýn son derecelerine doðru giderken önümüzdeki zaman çizelgesinde Ýkizler Uranüs’ün yeryüzünde nasýl etkileri olacaðýnýn bir ön izlemesini görmeye baþlarýz. Bu tüm Satürn ötesi gezginlerin burç deðiþiminde geçerlidir. Doðruya yakýn yargýlarda bulunmak istiyorsanýz bu ilmin öyle çok incelikleri mevcut ki, öyle yüzeysel aldýðýnýz eðitimlerde, okuduðunuz kitaplarda, net dünyasýndaki makalelerde bu incelikleri bulmanýz mümkün deðildir.

 

Yine bir dip not býrakalým, Boða en net haliyle para-finans dünyasýdýr, Uranüs Boða’ya geçmeden 1 sene evvelden baþladý Para dünyasýna iliþkin yeni geliþmeler, paranýn yerini tutacak yeni teknolojik sanal paralarla ilgili adýmlar atýldý, Wall Street, Brexit, Ülkemiz için Dolar’ýn dalgalý durumlarý, krediler, faiz oranlarý vs. Þimdi Boða’da Uranüs ve bakýn içindeyiz artýk tamamen. Bu para dünyasý Uranüs’ün sürprizli geliþmeleri ile, pek çoðunu aniden zengin edebilir, pek çoðunu da bir anda iflas ettirebilir. Bunlarýn her biri kaderseldir, yanlýþ yaptým da ona oldu, þundan bunan oldu vs. gibi söylemler sadece bahanesi olmuþtur. Kaybý da kazancý da hakktan bilmeli. Kayýplar da bize kazançlar da bize. Deðiþen yaþam standartý her ne ise yine sevgiyle kabullenip yürümeli, zira yaþadýðýmýz sürece dönmeye devam eden her birimize özel bir felek çarký var, bir gün çarkýn altýndasýndýr, iflas gelmiþtir, o çark hala dönmeye devam ediyordur, senin sabrýn, hazmýn ve tükenmeyecek umudunla biraz da çabanla, o çark yine seni tepeye taþýyacaktýr, ömrün var ise. Ya da ecel gelecektir, çark yukarýya gelmeden gideceksindir. Her kayýpta, olmamýþta, olmayanda, kýsacýk ömrü zehr etmemeli, ölüm gerçeðini hatýrlamalý…

 

“Beklenmeyeni beklemek” deyimi vardýr, Uranüs hayat yolculuðumuzda aniden ortaya çýkan deðiþime, radikal kararlar almaya zorlayan itici bir güçtür, sürprizler gezegeni diðer adý, seni o zamana kadar alýþtýðýn, düzene oturttuðun, kör topal idare ede ede, susa susa, sabýrla devem ettiðin hayat rolünde, bir anda beklenmeyen bir geliþme, düþüncende bir anda filizlenmeye baþlayan bir tohum ile aniden ayaða kaldýrýr, yapmam dediðini yapmýþ, olmaz dediðin olmuþ, hayatýn bambaþka bir yere seni getirmiþ olarak buluverirsin kendini. Uranüs isyan, ayaklanma, karþý çýkýþ, devrim, özgürlükle iliþkilidir. Ama her ne ise bu deðiþim, bu yeni hayatýn, sýzýlý da olabilir, istediðin gibi de, ne istediðini bilmeyenler için asýl ihtiyacý olan deðiþimlerdir bunlar, ne istediðini bilenler için ise elbette deðiþime adapte olmak daha kolaydýr.

 

Yeryüzü büyük felaketlerin eþiðinde, Uranüs Hava Koþullarýdýr, þimþek, yýldýrým, elektrik, Ani Deðiþim, bir anda her þeyin alt üst olmasý bambaþka koþullara alýþmak zorunda kalmak gibi. Boða Doða ki, Doðu kapýsýnýn vekili tabiat olaylarýndan sorumlu Mikail as. etkisindedir, (aldebaran kraliyet yýldýzý arþýn dört taþýyýcýsý doðu kapýsýnýn vekili) Uranüs ile birleþince Uranüs ile birlikte yeryüzü idaresi verilince, Ýklimde anormallikler, aþýrý sýcak-aþýrý soðuk, doðal afetler, büyük patlamalar, hava taþýtlarýyla ilgili büyük kazalar, büyük depremler, yangýnlar, kasýrga vb. Evsiz kalacak, sahip olduklarý yerle bir olacak, kitlesel ve bölgesel ölüm oranýnýn yüksek olduðu olaylar…

 

Yýldýz ilmi eline fincaný alýp þekillerden tahmin yürütme deðildir, bu ilim, tarihle bir gider, bir istatistiði vardýr, felek çarkýnda daha evvelden geçtiði noktaya dönmeniz gerekir, o tarihte olan olaylarýn kronolojisini araþtýrmak, neden-sonuç iliþkisinde deðerlendirmek, her vaktin kendine özgü deðiþken bir ruhu vardýr, o zamana ait ruhu tahlil etmek gerekir. Þimdiki zaman ile elbet bir deðildir, fakat etiketler vardýr her iþaret ve gezginin kendine özgü deðiþmeyen etiketleri, buna biz aldýklarý emirler diyoruz, “ gökle yer arasýnda iþ-oluþ-emirler iner çýkar. Her biri kendilerine verilen emirlere boyun eðmiþtir”, günümüzü anlamak için geçmiþteki döngüsüne uðramak gerekir. 


1934-1942 yýllarý arasýnda Uranüs Boða Burcunda idi,  Çeþitli liderler çýktý, amaçlarý toprak kazanmak olan, Avrupa’da o yýllarda topraklar iþgal edildi, Uranüs yabancýlardýr, Suriyeliler bizim için yabancý, Türkler Almanya için yabancý, kültürel-dini çatýþmalar vardý, Yahudilere Avrupa’da büyük bir baský vardý, Yahudiler soykýrýma uðradý, yaþadýklarý topraklardan çýkarýldýlar, ve bu da yeni bir toprak arayýþýna itti onlarý, kurtulanlar çeþitli ülkelere sýðýndý, Ýsrail ideasý yani kurulmasý gereken Ýsrail Devleti için bu büyük bir tezgahtý, birkaç milyon Yahudi’nin ölmesi önemli deðildi büyükler için, kurban edilebilirlerdi, maðduriyet oluþturulmalýydý, hitler bu iþ için biçilmiþ kaftandý, faþizm- Nazi oluþumunun önünü açtýlar, Almanya’da nüfus sayýmý yapýldý,  Yahudi ticaret adamlarý boykot edildi, daha sonra Nürnberg yasasý çýktý ve bu yasadan sonra film koptu ta ki 1939 yýlýna kadar. Ýþ çýðýrýndan çýktý, Toprak iþgali baþladý, 2.Dünya Savaþý peþinden geldi. 1948’de tohum aðaç oldu Ýsrail’de Yahudi Devleti kuruldu. (ýrkçý deðilim ama bir þeyler var kötüye iyi diyemem. Ýsrail’in politikasýný tasvip etmiyorum, Yahudilik bir ýrktýr, Musevilik bambaþka) Bu konuda kimseye tarih dersi vermek istemem,  Uranüs Boða iliþkisinin saðlamasýný yapmanýz açýsýndan kapý açtým. zaten iki arada bir derede zor zaman buluyorum yazmaya: )

 

Bir hatýrlatma; 1934-1942 arasýnda Ülkemizin de içinde olduðu zaman aralýðýnda kitlesel ölüm oranlarýnýn en yüksek olduðu olaylar cereyan etmiþtir. 1939 Erzincan Depremi, Pakistan, Japonya, ABD. Çin Japonya, Bangladeþ ve Avrupa’da olan, kimyasal fabrikasýnýn patlamasý, aþýrý soðuklardan artan ölüm oranlarý, sele baðlý maden göçükleri, deprem, kasýrga vb. olaylarla tarihin en yüksek ölüm oranlý doðal afetlerden bir seri yaþanmýþtýr. Buna eklenen 2.Dünya Savaþýndaki ölüm oranlarýný da es geçmemek lazým. Faþizm-Anti-Semitizm gibi ideolojilerle yüzkarasý insanlýk utancý yýllarý deneyimledi bu dünya.


Trump vs. Hitler


Bu Boða-Uranüs geçiþinin Hitler’i ise Trump olacaktýr. Hitler gibi bariz katliam yapmayacaktýr ama dünya pek çok yanlýþ politikasýna seyirci kalacaktýr. 21 Aðustos 2017’de  Mars’ý üzerinde bir güneþ tutulumu  yaþadý. Tüm Dünyaya savaþ açýyorum söylemi ile nasýl da örtüþüyor deðil mi? Yine 13 Haziran 2018’de Ýkizler Burcunda Gerçekleþen Yeni Ay Güneþ’i ile kavuþumda idi. Hitler ile benzerlik noktasýnda ülkesinde bulunan yabancýlar için zor günlerin kapýda olduðunu söylemek mümkündür. Emperyalizm Boða ile iliþkilidir, dünyayý yöneten siyasiler deðil paradýr, insanlarýn dini semavi dinler deðil artýk Paradýr ve Trump’ýn para ile imtihanýný, sahip olmakla ilgili tutkusunu, emperyalizm adýna kýlýflar uydurup gözüne kestirdiði bölge-ülkeler için hazýrlayacaðý tiyatrolarý sanýrým izleyeceðiz.


Ýsrail Boða hâkimiyetindedir, kuruluþ itibariyle de, ezoterik ifadeyle de, Bakara suresi ve Ýsrail baðlantýsýný daha evvel açýklamýþtým. Filistin ve Ýsrail arasýnda Toprak kavgasý var, Ýsrail durmadan iþgal ediyor, Kudüs’ü Ýsrail’in baþkenti olarak tanýdý Trump. Tam Boða-Uranüs geçiþi sýrasýnda. Sadece ülkemiz için deðil Ýsrail için de çok önemli bir zaman 1923 yýlý, her iki din içinde önemli olan deðer, Mescid i aksa ve Süleyman Mabedi, deðerler Uranüs ile birleþince büyük bir tartýþma, tahrik edici þuana dek olmuþlarýn artýk en üst skalasý olan dünyanýn kýnayacaðý türden bazý ülkelerin elbet, kapitalizmin neferi henüz olmayan ülkelerin Ýsrail önümüzdeki 7+3 seneye tarihi büyük bir kara lekeyi sürecektir. Bazý þeyler muradullahtan. Sonrasýný da yazarým ama Tuzak kuranlarýn en hayýrlýsý olan var, O nun iradesine inanýrým. Susarým… Etiket: Toprak Savaþý, Kutsal Deðerler Savaþý

  

Ekonomi-Para Dünyasý-Uluslararasý Ticaret; Ülkemiz ve Diðerleri

Uranüs geçiþi ile para dünyasýnda bir savaþ baþladý. (Kripto para- dijital para- sanal para- bitcoin- dolar- borsa vb)

21 Aðustos 2017’de gerçekleþen Tutulum, ABD. merkezli idi, Amerikan Kasýrgasý adýný vermiþtim, etkisi 2.5-3 sene sürecek idi. Orada para dünyasýnda dalgalanmalar, spekülasyonlara yer vermiþtim. Boða –Uranüs geçiþi ile sonuçlarýný görmeye baþladýk. Uranüs Boða’da para birimleri üzerinde büyük deðiþimleri getirecektir. Hayatlara kripto paralar, dijital, sanal artýk her ne ise iþin içinde uranüsvari teknolojinin yer aldýðý para iþletim sistemleri tüm dünyada yaygýnlaþacaktýr. Büyük düþüþler, kayýplar ve kazançlar, Rýzýk Allah cc. Tasarrufundadýr, o yarattýðý her þeyin rýzkýný birbirimize vesile kýlarak tanzim etmiþ, kimi azýný çok etmiþ, kanaat ile maðdur olmamýþ, kimi çoðunun çokluðunu görmemiþ, yemeden ayrýlmýþ bu dünyadan, kimi muhtaç düþmüþ onlara da kullarý vesile kýlmýþ.

Birazda Tutulumun ekonomik parametrelerine deðinelim, Aslan,  borsa, spekülasyon, altýn ve deðerli taþlarý (elmas madenleri gibi)kapsar, altýn ve dolar dengesinde, dünya ekonomisinde fýrýldaklara hazýr olmalýyýz, Merkür ile Neptün malum zýt açýda, geriye doðru giden bir Merkür, buna ilaveten Tutulmalar, büyük büyük aldatanlar, hayali vizyonlar, alýcýlarla oynamalar vs. Ekonomik açýdan küresel güçlerin düellosu, ekonomik açýdan Wall Street ile ilgili geliþmeler, AB. Ýle ilgili yine ayrýlýþlar, kopuþlar tamamen çökmesi gibi konular, bunun ilaný gibi durumlar evet 2,5 sene içinde hazýr olmalýyýz. Zaman sana hatýrlatacak yine bu satýrlarý. Þu dönem yatýrým için, borsa ile oynamak uygun deðil, altýn gibi, dolar gibi bir deðer içeren metalarda oyunlar mevcut, dikkatli olmalý. 

Link: 21 Aðustos 2017 Aslan Burcunda Güneþ Tutulmasý: Amerikan Kasýrgasý

Ekonomik parametrelerde, ülkelerin doðal kaynaklarýnýn diðer ülkelerle olan iliþkilere baðlý olarak yaptýklarý ticaret, para dünyasýný etkileyecektir. Çin Ýkizler burcu hakimiyetinde bir ülkedir, Boða’dan sonra Uranüs Ýkizler’e geçiþ yapacak. Çin küresel sermayeyi elinde tutan çok güçlü bir ülke haline gelmiþtir, Dünya Ticareti Çin’in elindedir, Amerika ile aralarýnda ciddi ekonomik savaþlarý izleyeceðizdir. Önümüzdeki yýllara damga vuracak 3 ülke var, ABD. Çin Ve Türkiye. Dünya ekonomisi bu üç ülkenin siyasi, ekonomik ve sosyal olaylarý ile hareketlenecektir. Dolayýsýyla bu üçlü savaþtadýr ve trajik-olumlu ama her durumda da aniden geliþen olaylar  olabilir, Doðal kaynaklarýn kullanýlmasý, çeþitli alanlarda, sanayi, savunma vs. millileþme çalýþmalarýna hýz verilecektir. Tanap Projesi 2019’da tamamlanýyor, Azerbaycan’dan baþlayýp Avrupa’ya kadar doðalgaz ulaþtýrýlacak. Ülkemiz için bu ekonomi alanýnda dev bir adým.  Önümüzdeki süreçte doðal yer altý kaynaklarýmýza iliþkin þuanda iþletimi yapýlmayan, kullaným izni olmayan veyahut da yetersizlikler yüzünden iþletilemeyen pek çok deðiþik maden ülke ekonomisi için iþletilmeye baþlanacaktýr.


Bu ülkeden gitmek isteyenler var ise þimdi gitsin, kalacaklarsa da þimdi karar versin, fýrlayýp gözümüze gelen bir ufak odun parçasý olmayacak mý olacak elbet, onun acýsýna dayanamayacak varsa þimdi gitsin, elbette latifedir hoþ görünüze haddime düþmez, iç savaþ çýkacak vs gibi söylemler bizzat söyleyenin isteðidir, ne yazýk, böyle bir þeyi dile getirmek dahi vatanýný gözden çýkarmak demektir, planlanan zaten o, þayet olur ise ne ülken kalacak, ne evin, ne evladýn ne de kendin. Bunu unutma e mi. Hiçbir þey olmayacak Boða Uranüs Transiti her ülke gibi bizi de test edecek ama bu ülkeye hiçbir þey olmayacak! Daha da kalkýnacak, þahlanacak. Bunun da sözünü vereyim. Zaman yazdýðým pek çok yazýda yazdýðým gibi oldu ise, e artýk sözüm senet olur deðil mi?


6 Mart 2019 tarihine kadar Ekonomi, Para Dünyasý, Altýn, Borsa, Dijital para vs. bu alanlarda dalgalanmalar devam edecek, her þey anlýk olacak, bir anda çok kazanabilir bir anda çok kaybedebilirsin, kar veya zarar, tamamen kiþilerin uyanýk olmasýyla alakalý ve aç gözlülük kaybettirecektir. Bir süreliðine Yeryüzündeki Para üzerinde oyun var ise çok kazanayým diye beklemek, riske girmek akýl karý deðil, karýn bugün az olabilir, zarar etmekten iyidir, yarýn bir daha oynarsýn, belki dünden çoktur kar, biraz daha dersin bir anda tepetaklak gidersin. Uranüs sürpriz, ani iniþ, çýkýþ, elektrikli gerilimli durumlar, iþte korelasyon benden size, az çok kar demeyin, 2019 Mart’ýna kadar bu dalgalar devam edecek. Sonrasýnda yine olacak elbet, zaman zaman yoklayacak, dev güçler arasýnda ekonomik savaþlar baþladý, 3.Dünya savaþý bekleyenler vardý ya hani, alýn size savaþ, ekonomik savaþ.  Asýl Uranüs’ü sahnede Mart 2019’dan sonra izlemeye baþlayacaðýz.

Ben broker deðilim, para benim en uzak olduðum alandýr, ama hayat bir þekilde mecbur býrakýyor bu alanda araþtýrmalar yapmaya, terminolojimde eksik olabilir, halk jargonuyla ifade etmeye çalýþtým. Mesaj umarým alýnmýþtýr.

 

Özel Not: Çok yoruldum, bugün 22 Haziran, senin doðum günün böyle bir yazýya not düþeyim bari,  Uranüs Boða’ya geçti, Yengeç Güneþ’in Yengeç Ay’ýn ve Kuzey Ay Düðümün harekete geçti, 9.evinde ay fazlarý ile bir cümbüþ baþladý, ay düðümleri ise Oðlak/Yengeç aksýna ilerliyor, Zuhal Oðlak’ta güneþ ve Ay’ýna etki ediyor, sabýr testini geçtin þimdi mükafatýný veriyor. Bak seninle konuþtuðumuz gibi her þey, yakýnda hem kariyerin hem de ulvi bir görev için yurt dýþýna gideceksin, evet astroloji kaderin yorumlamasýymýþ deðil mi: ) Çok çektin, birlikte çok çektik, þimdi ayrý ayrý olsa da yollarýmýz, çile ortaklýðýnýn hatýrý var. Baþarýlarýný takip ediyor olacaðým. Ben hiçbir þeyi unutmam. El Halik yardýmcýndýr. Tamam kutlama tebrik olayý bitti, yazýmýza döncez, bu özel not ben gibi deliye zaten  çok görülmez: ) pardon ben profesyoneldim artýk di mi : )Kafa Leyla…

 

Toprak-Tarým-Tohum-Gýda- Ekolojik Yaþam-Taþra-Kýrsal-Köy vb. Bakir alanlar

Uzun süredir gýda ve tarým alanýnda zehirleniyoruz, glütensiz, glutenli, tam buðday, kinoa, chia gibi gýdalar, maddeler hayatýmýza dahil olmuþ durumda. Önce bozduk, sonra bozduðumuza alýþtýk, bozduðumuzun zararlarý bariz þekilde ortaya çýktý ve þimdi ne yapacaðýz? Ne yiyeceðiz? Nasýl kurtulacaðýz, toparlayacaðýz. Yediklerimizden vitamin alamýyoruz, sadece kilo aldýrýyor, zayýflatýcý özelliði olduðu lanse edilen gýdalar ise yaðý eritirken diðer yandan bedenin baþka organlarýný tehdit ediyor. Bu ciddi bir mesele haline gelmeye baþladý, önümüzdeki yýllarda bozulmamýþ, oynanmamýþ tohum oldukça deðerli hale gelecek. Yeniden dönüþtürmek adýna çalýþmalar yapýlacak, gýda mühendisliði, ziraat mühendisliði gibi meslek gruplarýna çok fazla iþ düþecek. Bölüm seçmek veyahut bölümü okuduðu halde kendi bölümünden uzak olanlar var ise sizin için bir fýrsat, aþkla yapýn iþinizi, ve gösterin kabiliyetinizi. Herkes iç mimar bu arada, kimse sorsam iç mimarým diyor: ) diploma mý diploma iþte al bi iç mimar, tasarýmcý vs. diplomasý… benim kanal yine deðiþti toparlayalým: )

Kýrsal alanlarda yaþamlarda artýþ olacaktýr. Beton yerine Doðal, taþtan, bambudan, çeþitli aðaçlardan yapýlan evler artacaktýr. Yine Boða Venüs hakimiyeti, Uranüs ile birleþince, tekstil alaný gelir akla, moda sektöründe kök boyama ile yapýlan kumaþlar, çeþitli aðaç liflerinden yapýlan tekstil üürnleri, kimyasaldan arýndýrýlmýþ ekolojik kýyafet sektörü de altýn zamanlarýný yaþayacak.

yüksek teknoloji ile birleþtir þimdi, içinde teknolojinin olduðu kýyafetler, ayakkabýlar, iç çamaþýrlarý var daha sýrada:) ay tirledim ha bunlar gündeme gelince hatýrlatýn: )


Bunlarýn yaný sýra obezite konusunda yeni geliþmeler, açlýk hissi veren hormonlara – organlara iliþkin yeni tedavi biçimleri, hayatýmýza dahil olacak, adý saný pek duyulmamýþ pek çok gýdanýn sektöre giriþi, etin yerini tutan yüksek teknoloji ile üretilen gýdalar, yeni keþfedilecek vitaminler, vitaminler hakkýnda bildiðimiz yanlýþlar, diyabet gibi rahatsýzlýklara ait çok ciddi çalýþmalar ve bunu kökten çözecek çalýþmalar,  Uluslararasý   Gýda Örgütünün adýný sýkça duyacaðýz. Topraðýn altýnda oluþturulan özel maðara-sera gibi yerlerde üretilecek yepyeni gýdalar ve daha niceleri. Etiket: Gýda-Tohum-Hastalýk-Obezite- Açlýk- Yüksek Teknoloji- Toprak.


Uranüs gökyüzüyle ilgilidir, uzun zamandýr diðer planetlerde yaþam olasýlýðý, yaþanabilirlik  araþtýrmalarý devam ediyor, þayet böyle bir konu gündeme geldi ise son 1 senedir bilgim yok, hastabakýcýlýk yaptým malum, önümüzdeki yýllarda bir planette fasulye yetiþtiriciliðine þahit olabiliriz, (fasulye genel olarak kullanýlmýþtýr). Uzayda yetiþen besinler gündemde olabilir. Ve hatta 7+3 yýllarý içinde boða2nýn mülkiyetçiliði, ev-toprak gibi kavramlarýn söz sahibi olmasý nedeniyle, uzayda evler kurulabilir, ülkelerarasý uzayda toprak yarýþý, sahiplenmek gibi konularda tartýþmalar yoðunlaþabilir. Ütopik sizlere belki, ne ütopik gelen þeyi yazdým da olmadý ki… yazdýðým her bir satýr kýlý kýrk yararak yazýlmakta, olasýlýk yüzdesi düþük olaný yazmam. Ömür var ise zamana yazdýðým yazýlar, zamaný gelince kendini hatýrlatýr. Bunlarý neden yazýyorum dersen, geleceðe bu ilim alanýnda istatistik kalsýn diye. Cefasýný biz çektik, sefasýný gelecek sürsün  : )

  

 Doða Olaylarý- Doðal Enerji-Temiz Enerji- Doðadan Üretilen Enerji- Güneþ Enerji Sistemleri- Elektrik üreten santraller- Bireysel Doðal Kaynaklarý Kullanmak-Dönüþüm

Daha geçenlerde Ýstanbul’da dolu yaðýþý bekleniyor dendi, Ýstanbullular araçlarýný korumak adýna, yorgan, battaniye, örtü ne buldular ise araçlarýnýn üzerini örttü. Mülkiyeti korumak, Doðal afet durumu, Gökyüzü olaylarý, Ýklim anormallikleri, Bu durum yeni bir iþ sahasý açtý, dolu savar, daha önceden belli amaçlar için kullanýlan bu dolu savar, doðaya karþý mücadele Uranüs Boða’nýn yansýmalarýndan sadece birisi. Önümüzdeki yýllar inþalarýn doða ile mücadelesinin çok fazla olacaðýný gösteriyor, Bu da yeni iþ sahalarýný, yeni buluþlarý ihtiyaç haline getiriyor. Dünyanýn bazý bölgeleri son yüzyýlýn en kurak yýllarýný bazý bölgeleri ise yine son yüzyýlýn en yaðýþlý zamanlarýna hazýrlanýyor. Geçmiþteki 10 yýlýn, 30 yýlýn deðil, son yüzyýlýn. Haber bültenlerinde bunu duyacaksýnýzdýr, x ülke son yüzyýlýn en kurak mevsimini yaþadý, büyük ölçüde hayvan telef oldu, tarým durdu, insanlar göç ediyor, pek çok insan susuzluk nedeniyle baþ gösteren hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybetti. Aynen haber bültenlerinde bunu duyacaksýnýz.


Yine son yüzyýlýn en yoðun, en þiddetli yaðýþlarýnýn yaþandýðý x ülkede, sel nedeniyle pek çok tarým arazisi, insan ve hayvan zarar gördü. Bölge tamamen kullanýlamaz hale geldi, pek çok insan evsiz kaldý, kurtarma ekipleri ve Uluslararasý insani yardým ekipleri bölgeye yardým götürmek ve kurtarmalara katkýda bulunmak  için harekete geçti, Evet haber bültenlerinde bunu da duyacaðýz tam bu kelimelerle. 3-10-20 insanýn öldüðü deðil, binlerce insanýn, hayvanýn zarar aldýðý büyük olaylar bunlar.


Yusuf As. Rüyasýnýn yaþanacaðý bir süreç, 7 yýl kýtlýk 7 yýl bolluk. Mýsýr için Bolluk diðerleri için kýtlýk, ülke isimleri, yerler deðiþebilir, bir takým doða olaylarý ile ciddi anlamda kýtlýk yaþayacak ve yine aþýrý bolluk içinde olacak ülkeler var.


Tüm bunlarý, içinde olduðumuz an diliminde, Boða Uranüs ile görünüme geçecek diðer gezginlerin ve ay fazlarýnýn etkisiyle yaþayacaðýz. Pluto Oðlak’ta, Satürn 1.5 sene sonra Kova’da, Neptün Balýk’ta, Ay düðümleri 4 sene sonra Akrep/Boða aksýnda. Etkisi çabuk olan gezginler Venüs-Mars- Merkür gibi, Retro dönemleri var daha. Ay fazlarýný zaten takip edeceksiniz buradan.


Önümüzdeki 7+3 senelik dilimde en çok gündemde olacak, yeni iþ sahasý ve geniþleyen popüler iþ sahasý haline gelecek olan, akýllý yatýrým olarak gayet kar getiren Doðal Enerjiden yararlanma, Temiz ve Pratik ve Ucuz enerji sistemleri altýn çaðýný yaþayacak. Elektrik faturalarý, Elektrik ihtiyacý her geçen gün arttý, Üretilen elektrik yetersi kalabiliyor, elektriði dahi pek çok ülke ithal ediyor. Bireysel konutlar, büyük iþ yerleri, plaza, avm. Benzeri, oteller, büyük siteler bireysel olarak kendi elektriðini üretecek pratik fazla yer kaplamayan güneþ türbinlerine yönelecektir. Güneþ panelleri alýþýlmýþ standartýn dýþýnda daha baþka þekillerde üretime geçebilir, Rüzgar ve güneþten faydalanmak adýna bu yönde dünya gündemi yoðun olacaktýr. Yine yatýrýmcýlar için kendilerine ait arazilere santraller kurup, hem arazi içinde tarým hem de üretilen elektriðin satýþý ile kesintisiz kazanç kapýsýný aralayacaklardýr. Önümüzdeki yýllarýn yatýrým tavsiyesi diyebiliriz.


Devletler bu konuda hem tarýmýn canlanmasý, hem elektrik üretimi adýna teþviklerde bulunacaktýr. Ýnþaat sektöründen býktý artýk benimki, doydu yani inþaatlara, yeni sektörü bu olacak: )


Bireysel olarak kolektif þuurda, atalarýnýn topraðý, arsasý, arazisi, miraslar, bunlarýn soruþturulmasý, bazýlarý için bir anda ortaya çýkan bilgilerinin olmadýðý atalarýndan kalan topraklar, hak almak adýna yarýþlar, hak vermemeler, adli mercilerde önümüzdeki yýllarda en fazla miras, toprak, taþýnmaz mülkiyetlerle ilgili davalar gündemde olacak.


“Bir sonraki etki, bir önceki etki neticesi elde edilen bilince, karara göre þekillenir, aynen okulda okutulan dersler gibi, 1.sýnýf matematiði, 2.sýnýf matematiðine hazýrlýktýr. Ve artýk 11.ev alanýnda seyredecek, diðer konular devam edecek elbet daha, henüz sonuçlanmadý, 11.evde Boða Uranüs ilk bir sene kendini eski konularda etkin gösterecektir, ama 2019 ile 2026 arasýnda, AB. Þangay Beþlisi gibi ekonomik büyümeye dayanan bir birliðin içine ülkemiz dahil olabilir, bizzat bizim baþý çekeceðimiz yeni bir ekonomi birliði kurulabilir. Boða Uranüs seyri, doðal enerji kaynaklarýnýn altýn senesi olacaktýr, rüzgâr türbini, güneþ paneli, doðal ve temiz enerjiden yararlanma daha da yaygýnlaþabilir. Bu alanlara yapýlacak yatýrýmlar karlý olacaktýr. Boða Topraðý ve doðayý, kaliteli ve faydalý olaný temsil eder, Uranüs elektrik, hava koþullarý, tüm enerji sistemlerini, ülkemiz için bu alanlarda devletin halka yapacaðý katkýlar, teþviklerle, kentli olmuþ halk, deyim yerinde ise köyüne dönecek, atasýndan kalmýþ olan toprak var mý derdine düþecek.”

Link: Pozitif Dergisi- Aycan Aþkým Saroðlu & Elif Hece Öztürk (Röportaj 21 Aðustos 2017)


Elektrikle çalýþan araçlar uzun zamandýr gündemde olan bir konu, yine þoförsüz araçlar konusu, bakýn son 1 senedir Boða geçiþi öncesi gündeme oturdu, ön izlemesini yaþattý, bundan sonrasýnda bu alanda yaygýnlaþmasý için çalýþmalara baþlanacaktýr. Sadece araç deðil, eðlence dünyasý, tatil yerleri gibi alanlarda kullanýlacak, elektrikle çalýþan sörf, elektrikle ya da doðal enerji ile çalýþan ýþýklandýrma, eðlence hayatýna dahil olacak ayaklarýna takýyorsun bir þeyi, o þey seni havada yürütüyor böyle þeyler göreceðiz. Sanýrým ben bir fütüristim, Evet buldum nihayet unvanýmý, soran olursa Fütüristim dicem: ) Dalgamý geçeyim.  Mesleksizim be arkadaþlar çok gücüme gidio: )


Boða hedonisttir bilirsiniz, konforu, lüksü sever, cimri derler deðildir aslýnda sadece kendisi ise söz konusu sevdiði ise oldukça cömerttir, ama bunlarýn dýþýnda kolay kolay parasýný savurmaz, o biriktirmek için gelmiþ dünyaya, ne bulursa biriktirir, kendini böyle güvende hisseder o da. Ama söz konusu haz alacaðý þeyler, lüks ve kaliteli þeyler ise sahip olmak, o anlarý yaþamak için tarlayý tabaný gerekirse satar. Bu da içimizde kolektif ruh adýna imkanlarý ölçüsünde kiþilerin haz duymak ön planda olacak önümüzdeki yýllarda. Eðlence, kaliteli yaþam dedikleri þey her ne ise iþte o ön planda olacak. Tabii bu da ekonomik olarak ani iniþleri peþinden getirecek, bazýlarý için ise o sektörleri iþletenler, o sektörlere meta üretenler için altýn iþ kapýsý, büyük paralar kazandýracak. Valla ben aktarýcýyým, aktardým size. Faizler, krediler, bankacýlýk iþlemleri vs. büyük krizler, pek çok borçluya namzet hatýrýnýzda kalsýn e mi.


Yapay Zeka çalýþmalarýný, seks için üretilecek robotlarý, teknoloji ile beyindeki notalarý uyarýp, rüyalara kadar müdahale edecek, haz duyumsatacak icatlarý da göreceðiz daha. Þuanda kýsmen bu konular gündemde, yaygýnlaþmasýný, akla hayale sýðmayacak türden bu konularla yüksek teknolojinin birleþip, insanýn haz almak adýna sanal gerçekçiliðe dayalý icatlarda bulunmasýný göreceðiz. Mitolojide Uranüs hadýmdýr biliyorsunuz, babasý Satürn orakla hadým etmiþtir, belki yüksek teknoloji yüzünden hadým olanlar, off bu konuda ayrýntýlý yazamýyorum fazla, benim için hala mahrem- çok özel – mabed gibi bu konular, uluorta da olmaz ki: ) ay anlayýn iþte, Bu konularý da haber bültenlerinde görmeye kendimizi hazýrlamalý. Son günlerde çocuklara yönelik cinsel suçlarda ne tevafuktur ki, hadým konusu da gündemde, (n) aczane idam çözümü deðildir, olamazda, ellerini dokunamaz bacaklarýný tutmaz hale getirmek, sonra da hadým etmek, öldürmeyip süründürmek, her gün ölmesini saðlamak, iyi olacaktýr. Her þeyi tolere edebilirim gönlüm geniþ, alabildiðine hoþgörülüyüm biliyorsunuz ama çocuklar konusunda çok hassasým…

 

Velhasýl-ý kelâm: Sözün Özü, Unuttuðum þeyler olabilir, daldan dala atladýðým yerler olabilir, tam olarak açamadýðým konular kalmýþ olabilir, bunun nedeni, Bu makale 7 Haziran  2018’de kaleme alýnmaya baþlanmýþ olup, ona buna koþmaktan, bakmaktan, yetiþmeye çalýþmaktan, onun bunun derdini üstlenmekten, hastabakýcýlýk, ev iþi, misafir aðýrlama-uðurlama iþleri, siyasi antin kuntin iþler gibi nedenlerden dolayý en nihai 5 Temmuz 2018’de tamamlanmýþtýr. Hadi yine iyisiniz mantar gibi türeyen taklitçi astrologlar ve magazinel astrologlar, sizlere 2026'ya kadar malzeme verdim, bazýlarý öncüdür, bazýlarý taklitçi, bazýlarý ilham vericidir, bazýlarý ilham çalýcý: ) Neyse Kafam Leyla þuan, atarýmdan giderimden belli oluyordur, 15 Temmuz’da inziva moda geçeceðim, 15 Ekim’e kadar, sadece ve sadece bekleyen iþlerim, çalýþmalarým, siteme eklemem gereken makalelerim ve artýk gözümün önüne bakmam gereken biricik yegane kendi hayatým için çalýþma kampýna gireceðim. Sana mail attýk, sana telefon açtýk, sana yazdýk þu bu vs, bana dönmedin, çok týkandým, þu oldu ne yapayým, bu oldu ne diyeyim, þu oldu bu oldu vb. dönerim veyahut dönemem alýnmayýn, biraz empati yapýn ya hu, sizinki hayat, sizinki iþ-emekte, bir benimki mi amme bir benimki mi havai… bir benim zamaným mý çöp:) Ulvi amaçlarým vardý bir zamanlar onlar için ayakta durmaya çalýþýyordum, yeniden bir Zümrüd ü Anka gibi kendimi küllerimden doðurup, Ulvi amaçlarým için son kez ayaða kalkýyorum : ) 


Yani arada bir iki üç saat gökyüzüne bakýp, bir iki satýr yazýp, ara verip, yemek yaptýðým için, temizlik yaptýðým için, Pazar-market alýþveriþine çýktýðým için, çamaþýr, ütü vs yaptýðým için, hastane kontrollerine annemi babamý yeðenimi götürdüðüm için, pansuman yaptýðým için, park yürüyüþlerine çýkardýðým için, ilaç saatler, ara öðünler vs. koþturduðum için, yaprak sardýðým, elmalý kurabiye yaptýðým için, misafir aðýrladýðým, ilgilendiðim, hizmet ettiðim için, bulduðum zamanlarda kaleme aldýðým bir makaledir. Ahmed'im, Derya’m 1.5 ayda nihayet bitti, tebrik koyun bana: ) (15 günlük tefekkür süresi vardý onu da ekledim toplam 1.5 ay peeeh) Varsa eksik tamamlarýz, zamanlar yakýnlaþtýkça ekleyeceðim ay fazlarýna ait makalelerde daha da açarýz. Bilgi benim deðil, Hakkýn bilgisi, Hakk ise beynime o bilgileri nakþ etmiþ, ben de buraya aktarýrým, relaks ya hû: ) Evet halan artýk hem star, hem de bir profesyonel: )

Boða Uranüs Geçiþinin Bireysel Etkilerine  2.Bölümde Deðineceðim.

 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

5 Temmuz 2018- Gönlümün Sahilinden bildirdim


 astrolojistik@gmail.com


Baksana talihe mal verir kimine, seni vermiþ ay benim gibi birine:)(4) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Balýk
Tebrik ve istek parça - Çok uzun ve kapsamlý makale için tebrik ederim.
Çok özel not kýsmýnda bu balýða da bir parantez açýp bir paragraf, bir cümle, bir kelime, bir noktalama iþareti veyahut bir emoji ile yer verirsen sevinirim.

Allah yardýmcýmýz olsun.
13 Ağustos 2018, Pazartesi, 01:41Gönderen: ilirya seven
:)) - CANMISIN KANMISIN YARMISIN KORMUSUN YAKTIN YIKTIN ASTROLOJÝ DÜNYASINI GUGUFÇEM ELÝFÝM BALIÐIM SESÝN SÖZÜN GELÝNCE HAYAT GÜZEL ÝYÝ OLMANA DUACIYIM BURADAN YAZIYORUM AFFET MAÝLLERE DÖNEMEDÝÐÝNDEN MÝNÝCÝK BÝR RÝCAM ÇOCUKLARIN HARÝTALARINI GÖNDERECEKTÝN HANÝ BEN KAYITLARINI KAYBETMÝÞTÝM BENDE VAR DEDÝÐÝN ÝÇÝN.ÝLMÝN APAÇIK GÖZ ÖNÜNDE RABBÝM ÇOÐALTSIN GÖNLÜNCE KALEMÝN KILIÇTAN KESKÝNCE OLSUN YANILMADIN YANILTMADIN HER SATIRIN HER HARFÝN ÞÝFA CANA ÝYÝKÝ ÝYÝKÝ VARSIN YARSIN BÝZE BÝR ARAYA GETÝRENE HAMD OLSUN.ÇOK OLSUN ÝLMÝN ÇOÐALSIN ARTSIN EKSÝLMESÝN TAÞSIN DÖKÜLMESÝN OKUYANLARA ÞÝFA OLSUN NE DÝYEYÝM ÝLÝRYA ELÝFÝ SEVÝYOR BEN KEFÝLÝM...
13 Temmuz 2018, Cuma, 10:50Gönderen: Mine
Uranüs boðada - Bireysel etkiler yazýnýzý dört gözle bekliyorum sizi çok beðeniyorum ve seviyorum
7 Temmuz 2018, Cumartesi, 18:43Gönderen: Ýlknur Nalan
Hakkýmýzda hayýrlýsý olsun. - Bunlarýn her biri kaderseldir, yanlýþ yaptým da ona oldu, þundan bunan oldu vs. gibi söylemler sadece bahanesi olmuþtur. Kaybý da kazancý da hakktan bilmeli. Kayýplar da bize kazançlar da bize. Deðiþen yaþam standartý her ne ise yine sevgiyle kabullenip yürümeli, zira yaþadýðýmýz sürece dönmeye devam eden her birimize özel bir felek çarký var, bir gün çarkýn altýndasýndýr, iflas gelmiþtir, o çark hala dönmeye devam ediyordur, senin sabrýn, hazmýn ve tükenmeyecek umudunla biraz da çabanla, o çark yine seni tepeye taþýyacaktýr, ömrün var ise. Ya da ecel gelecektir, çark yukarýya gelmeden gideceksindir. Her kayýpta, olmamýþta, olmayanda, kýsacýk ömrü zehr etmemeli, ölüm gerçeðini hatýrlamalý…Ellerine emeðine yüreðine saðlýk.Ozude sozleride kendide guzelim
6 Temmuz 2018, Cuma, 20:41