Seçime Doðru 2018 (Yüksek Dozda Geyik ve Ýroni Ýçerir)

I.Bölüm

Yarýn Oy Kullanma Sýnavýna girecek herkese baþarýlar dilerim. Oy kullanmadan önce bir avuç çekirdekli kara üzüm, bol su içmeyi unutmayýn. Sýnav pusulanýzý evde unutmayýn, kimliðinizi geceden giyeceðiniz kýyafetin iç cebine koyun. Sakin olun, ölüm kalým meselesi haline getirmeyin. Bu ülkede eþekler çalýþýr, atlar koþar, çimler ezilir, filler tepiþir. Bir süreliðine daha en azýndan 2024’e kadar bu minvalde devam edecek sýnav sistemi, sonra bir deðiþikliðe gidilecek olup, o günlere hazýrlanýn. Okul önemli deðil, okulun yöneticisi, lideri önemli, okulunuzu oylarken, liderine göre oylayýn. Torpil kontenjanýndan her zaman iyi yerlerde okuyan ve iyi yerlere yerleþen birileri olmuþtur, olacaktýr da. X-Y fark etmez, her okul lideri evvela kendi ideolojisine yakýn olanlarla kadrolaþýr bu böyledir, liyakat, adalet, hakkaniyet her zaman sýnýfta kalýr bunu unutmayýn. Okula, lidere deðil, bireysel olarak okulu içine alan ülken için, bireysel olarak sen ne yapabilirsin bunu düþünün, düþünmekle kalmayýn aktif olun. Saða, sola kaymayýn, referansýnýz her zaman kendiniz olun, dayý idi, amca idi, ah bi dayým olsa da þu iþimin bi önünü açsa gibi asalak beklentilere girmeyin, referansýnýz kendinizsiniz, karakterinde ve iþinde iyi olan her zaman kazanýr, bazen maddi bazen de madde ile ölçülemeyecek kadar deðerli bir eminlik, güvenilirlik ile hürmet bulur, hem hakk katýnda hem de halk katýnda. Baþarýyý sadece madde ile ölçmeyin. Son ana kadar fikirleriniz deðiþebilir belki, o okul deðil baþka okul, o lider deðil baþka bir lidere kayabilirsiniz, utanmayýn kendinizden, bu aldatmak sayýlmaz, 1961’den bu yana sürekli aldatýlýyoruz zaten, bir kereden bir þey olmaz, sen de aldatabilirsin, ihanet edebilirsin rahat ol.  Ýkinci bölümde þahlanacaðýz, atýmýn gemini çözüp geleceðim.

 

II.Bölüm

Sýnav Öncesi korkutanlar, karamsarlýða düþürenler, o okul olursa bu lider olursa þu bu olur diyenler, okul yönetimi deðiþsin artýk, bu gidiþ gidiþ deðil diyenler, kaygýya sürükleyenler bolca olacaktýr. Hiç merak etmeyin, kýyamete kadar gerek içimizden, gerek dýþýmýzdan hiç eksik olmayan hainler ne kadar kuþatýrsa kuþatsýn, ne kadar algý yaparsa yapsýn, ekonomi ile toplumsal ahlaki dejenerasyon organizasyonlarý ile zihin kontrol sistemi ile yapay halk hareketleri ile oyunlar çevirirse çevirsin, bu okula bir þey olmayacaktýr bunu aklýnýzdan çýkarmayýn. Vartolu her zaman hayatta kalmanýn bir yolunu bulur. Kim olursa olsun lider no problem, hepsi de insan nihayetinde þaþar beþer, hiç biri yaranamaz bize, bizdeki zihinler açýk olduðu sürece hoþnutsuzluða memnuniyetsizliðe, Hz. Ömer olsa bile lider, onu da delirtir, ona da bir kulp bulur, onu da bezdiririz.  Týlsýmlý bir ülkeyiz Allah’tan, akrebiz, yengeciz, balýðýz da, yansak da, kül olsak da, akrep ve balýk mitiyle zümrüd ü anka gibi, içimizden her zaman bizleri toparlayacak bir yiðit yiðitler çýkacaktýr, bunun garantisi içinde eðlenin. Spor olsun diye oy kullanma sýnavýna gidin, sýnav sonrasý çoluk cumbalak toplanýn pikniðe gidin, yiyin için israf etmeyin. Bazý þeyler kulun takdirinden çýkar, Hakkýn takdiridir, yazýlmýþ o adamýn alnýna bu sistem ve ilk baþkaný olmak, birinci tur ikinci tur ne farkeder, sonuç önemli, sonuçta kuldan çýkmýþ, Hakkýn iradesi devreye girmiþ, bunu da bilin. Dünya bir eðlenme ve eðlence yeridir, panik yok eðlenmenize bakýn: ) Sýnava katýlacak farklý lider ve okul tercihi yapacak olan tanýdýklarýmý çok seviyorum, kirli bir siyaset için, temiz gönlümü kirletemem.. Yolum hep bir þekilde siyasi isimlerle kesiþti, kiminin manevi kýzý, kiminin sevdiði, kiminin sýrdaþý, kiminin yeðeni, kiminin danýþmaný oldum, x-y farklý ideolojilerden isimlerle teveccüh buyurdular, ilmimde ve iþimde profesyonel bir insaným, ideolojileri, yaþam tarzlarý, inandýklarý ve inanmadýklarý beni hiç ilgilendirmedi, beni bu ülke için ne kadar fayda saðlar o ilgilendirdi. Onlar da gayet iyi biliyor ki, ben kendi partimin, kendi ideolojimin, kendi dünya görüþümün ve kendi gönül ülkemin lideriyim, bu yüzden iþte hiç oy kullanmadým. Hayatý boyunca oy kullanma sýnavýna hiç girmemiþ ve yine girmeyecek olan zatýmý da hoþ görün. Býdý býdý yapmayýn, ama bir oy bir oydur demeyin, vatandaþlýk görevi þu bu demeyin. Ablanýz çoktaaan  emekli oldu dünyadan, biraz da siz oyalanýn, oylayýn: ) Yok Hükmünde; kah parya, kah haymatlosuz biz…

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

23 Haziran 2018- Ziller ve Ýpler

 astrolojistik@gmail.com edayýnan, nazýnan, ömrüm, belalým, sevdalým, maviþim yürü...


(3) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Özlemcik:)
Neredesin ay yüzlüm:) - Elif ablacýmm nasýlsýnn beni hatýrladýn di miii kendime çok kýzýyorum nasýl bir yanlýþ yaptým da senin o güzel yüzünü görmeyi rabbim bana nasip ettirmedi:(unutturdu sana diye...insallah hatýrlarsýn diye dua etmeye baþladým yine çok þükür senin gibi birini karþýma çýkardýðý için yüksek doz özlem içerir allaha emanetsin elif ablam..
26 Haziran 2018, Salı, 15:54Gönderen: Lale
ÝLAHÝ ADALET - ''Bazý þeyler kulun takdirinden çýkar, Hakkýn takdiridir, yazýlmýþ o adamýn alnýna bu sistem ve ilk baþkaný olmak, birinci tur ikinci tur ne farkeder, sonuç önemli, sonuçta kuldan çýkmýþ, Hakkýn iradesi devreye girmiþ'' Benim de aklýma þu mýsralar geliyor, ''Sakýn kader deme kaderin üstünde bir kader vardýr''

''Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr''
25 Haziran 2018, Pazartesi, 22:13Gönderen: Geyikli Baba
Çift Baþlý Kartal - Sen oy kullanmazsan
Ben oy kullanmazsam
Biz oy kullanmazsak
Nasýl çýkar çift baþlý kartal zirveye...

Etme kuzuuum etme gülüüüüm... ☺
23 Haziran 2018, Cumartesi, 16:47