29 Mayýs 2018 Yay Burcunda Dolunay; Ey Özgürlük


Yýkýlmýþ evlerime
Sönmüþ fenerlerime
Derdimin duvarýna

Arzu duymaz yokluða
Çýrçýplak yalnýzlýða
Yazarým adýný

Geri gelen saðlýða
Geçen her tehlikeye
Yazarým ben adýný, yazarým

Bir sözün coþkusuyla
Dönüyorum hayata
Senin için doðmuþum haykýrmaya

Ey özgürlük! – Paul Eluard


29 Mayýs 2018 Tarihinde, TSÝ.17.19’da, Ýkizler/Yay aksýnda, Yay Burcu 9°’de bir dolunay cereyan edecektir. 2018 baþýndan bu yana süregelen göksel gezginler dünyasýndaki geliþmeler, deðiþimler, tutulumlar, aðýrlama ve uðurlamalar, gerileyen kolektif gezginler ve kiþisel gezginlerin ardýndan yýl ortasýna doðru giderken, bu Dolunay evresi geçmiþten þimdiye, kabz hali, engeller, zorlukla elde edilenler, sabýr isteyen iþler ve gergin dönemlerin ardýndan bir nebze þuurlarý ve bilincin tarlasýný rahatlatacaða benziyor. Gökyüzünde sevgi, merhamet ve ýlýmlý, barýþçýl Su unsurundan oluþmuþ Büyük Su Üçgeni, her türlü olumsuzluða raðmen, kilitlenip kaldýðýmýz karamsarlýk, sýkýlma, buhran, sýkýþma gibi hislerimiz var ise, bunu daðýtacak, farklý pencereden olaylarý görmemizi saðlayacak, daralmýþ göðüs kafesimizi geniþletecek vizyonlarý görmemizi- hissediþleri duyumsamamýzý saðlayacaktýr. Balýk- Neptün’ün sezgiselliði, mesaj dolu rüyalarý, Akrep-Müþteri’nin inançla olumlu yönde hayatý iyileþtirme olanaðý saðlayan düþünceleri harekete geçirmesi ve Yengeç- Zühre’nin nazik salvolarla, kýrýp dökmeden, sevgi dilinin yumuþak, ehilleþtiren tonuyla kuracaðý iletiþim dünya zindanýndan kimileri için çýkýþý saðlayacaktýr. 

Geçmiþ Linkler:

25 Mayýs 2013 Yay Burcunda Ay Tutulumu ve Etkileri Revizyon

13 Haziran 2014 Yay Dolunay Etkileri; Sil Baþtan

2 Haziran 2015 Yay Burcunda Dolunay; Bahçe Duvarýndan Aþmak

20 Haziran 2016 Yay Dolunayý Etkileri; Hayâller vs. Hayatlar

Ýnanýyorum evet, her zorlukla beraber bir kolaylýk mutlaka var, vardýr deðil var! Bir konuya sabitlenip takýlý kalmak, akarken zaman nehri insanýn çýkýþý kurtuluþu olacak pek çok vesileyi görmesini engelleyebiliyor. Her insan derdinin içinde devasýnýn ne olduðunu biliyor, biliyor bilmesine de içinde olduðu þartlar, kayýp ve kazanç terazisinde aðýr basan kayýp kefesinin korkusu ile o derdi çoðu zaman sahipleniyor, boyun eðiyor ama kendine ediyor. Doktor yazmýþ ise reçeteyi, iyi de gelmiþ ise o ilaç, baþka doktora gidilmez, ama gidiyor iþte, gittikçe daha bir karmaþýk hale geliyor, deva olacak olan da deva vermiyor. Ýnsan ne ederse kendine ediyor. O þartlarý þimdilik kabul ediyorsun, ama içindeki özgürlük tutkusu, kendini gerçekleþtirme dürtüsü, bireyselliðini ilan etme hayali olduðu sürece, er ya da geç þartlara isyan ediyor ve dur diyorsun. Ýþte bu stop düðmesine basma zamaný önemli, harabeye dönmeden, yýkýlýp kaldýðýn yerden, bir daha doðrulamayacak kadar düþmeden, içinin mavisi griye dönmeden, geç kalmadan stop düðmesine basmak gerekiyor.  Hayatýmýzýn her alanýnda, bizi kýsýtlayan, daraltan, kendi bilincimizin yarattýðý kaygý ve korkular da olabilir bu, dýþardan gelen bir baský da, içinde olduðumuz toplumun yanlýþ öðretileri de olabilir bu, yine her zaman deðindiðim yaþama þahitlikle sabit, kendinden kurban vermeden, Can’ý canan için kurban etmeden, önden peþin peþin ödenmiþ bir bedel vermeden özgürlüðe ulaþmak, huzura kavuþmak zor. Uzun perdede Balýk Neptün ile dolunayýn kurduðu Deðiþken Kare etki, düþlediðimiz yarýnlar için, hayallerimiz ve dualarýmýz için, ne yapýyoruz, ne kadar emek veriyor, ne kadar çabalýyoruz, ne kadar sabra sahibiz bizi bir tefekküre davet ediyor. Kendimizden, canýmýzdan bir parça vermeden, bir þey adamadan bizi özgür kýlacak her ne ise, maddi güç, manevi güç buna ulaþmak zor.

 

Hepimizin bir hayat merdiveni var, kiminin hýzla çýktýðý, kiminin aðýr aksak, kiminin çýktýðý basamaða, bir daha geri dönmemek için,  temkinli ve sakin, saðlam çýktýðý. Çýkarken hayat merdivenlerini bir bir, her zaman arkamýzda bir destek olmayabilir, bize yol yordam öðretecek, tecrübeleriyle bizi tehlikelerden koruyacak birileri olmayabilir. Ay düðümleri ile Dolunay figürlerinin olumlu etkileþimi, Hava-Ateþ unsurlarýndaki bu güzel uyum, cesaretimizi, sorunlarýmýzla baþa çýkma gücümüzü artýracaktýr. Takýlý kaldýðýmýz basamaktan ileriye doðru adým atmamamýzý saðlayacak gereken gücü içsel olarak kendimizde bulacaðýmýz, daðýldýðýmýz yerde kendimizi toparlayýp yeniden yürümeye baþlayacaðýmýzý ve bunu yaparken bu defa yalnýzlýðýn korkusunu duymadan, desteðe ihtiyaç kalmadan kendimizin baþaracaðýný gösteriyor. Ýnsanýn en iyi kendisi sahip çýkar hayatýna. Sen sahip çýk, göster bir kendini, gerektiði yerde elbet sana yardýmcý olacak vesileleri, iþaretleri Hakk gönderecektir kapýna. Ýnanç-Ýnanmak, evet daha üstündür bilmekten: ) Çoðumuz inanýyoruz ama öylesine inanýyoruz, kalbimizde bir Yaratýcýnýn gücünü hissediyor ama tam anlamýyla onun gücüne teslim olamýyoruz, Teslim olanlar var, þanslýyým bu sisteme þahitlik ediyorum, onlarýn yaþamlarýnýn içindeyim, Ýlahi desteðin her anda yanlarýnda olduðunu görebiliyorum, metafizik denilen bir gerçek de var hayatta.

 

Dolunay fazlarý, içinde gölgesini taþýr, karþýt açýya geçen Güneþ ve Ay’ýn oluþturduðu büyük yuvarlak ýþýðýn içinde bir de gölgesi vardýr. Bu yüzden dolunay fazlarý insanýn gölgesiyle yüzleþmesi anlamýna gelir. Yeni Ay evrelerinde her þey daha iyimserdir, gölgemiz baskýlanmýþtýr, Þimdi Ýkizler/Yay aksýnýn oluþturduðu dolunay ve içine yerleþmiþ sabit yýldýz Antares, iletiþim ve davranýþlarýmýza ait gölgelerimizi ortaya çýkaracaktýr. Takýntýlý, kötümser, kör, öfkeli, yüksek ses tonu, dinlemeden, anlamadan verdiðimiz tepkiler, sürekli kendimizi haklý çýkarmaya çalýþmalar, hayatýmýzda cereyan eden olumsuz her þeyi bir baþkasýna yüklemek, sürekli laf sokacak, can yakacak, üzecek, sanki rakipmiþ gibi, öne geçmeye çalýþmalar, kendi yarattýðýmýz cehennemler diðerlerinin cehennemine çekilmeler, hayýr, dur diyememeler. Ýþte bu dönem ta ki sonuçlanmasýný Aralýk sonunda görünceye dek devam edecek. Eli çabuk tutmalý, Aralýk’a býrakmamalý, cahillik ve bilgelik arasýndaki sýnýrda, bilgeliðin sukut ve sabýr olduðunu, cahilliðin öfke ve çok konuþmak olduðunu anlamalý, þu iþi þimdiden çözüp, yüzleþip, bilge olan tarafa geçmeli. Çok konuþmak sürekli kendini savunmak haklý olduðu anlamýna gelmez insanýn!!!


Ýkizler kanadýnýn yöneticisi Utarit Boða Burcunda son derece, anaretik derecede, Sabit düþünce kalýplarý gölgemizdir, sabit, dogmatik, katý ve sert düþüncelerimizin bize açtýðý zararlarý çok net þekilde görmeye baþlayabiliriz. Her sabit düþünce insaný kendine mahkûm eder. Sabit olan tek þey var bu yeryüzünde ve insaný kullar içinde, hiyerarþik bir sistemde olmasýna raðmen özgür kýlan; Yaradan’a olan kulluðu ve gerekleri. Gerisi insanýn kendine ördüðü hayali kafes.

 

Bu deðindiðim konularý daha evvel deneyimleyip aþanlar vardýr, onlar için deðil, henüz gölgesiyle yüzleþmemiþ, þu aralar hayatýnda cereyan eden bazý olumsuz olaylarýn içinde, nedenini sorgulayanlar için bir reçete bu. Sabit, katý, kuralcý, kendimize engel oluþturduðumuz ve farkýna varamadýðýmýz davranýþ kalýplarýmýzýn, bizde ne gibi hasarlar açtýðýný idrak etmemizi saðlayacak bir gökyüzü görünümü mevcut.

 

Yay ve Balýk ortak yöneticiyi paylaþýr, ikisi de sýnýrsýzdýr, sýnýrlandýrýlmaya gelemez, baskýya gelemez, balýk sessizce kaçar, yay gürültü kýyamet, þimþekleri çakar, alýp baþýný gider. Bu dolunay fazýnda ciddi bir baský, tutukluluk hali hissediyor olabilir çoðumuz, psikolog ya da geçici sakinlik kazandýran, faydasýndan çok zararý olan kimyasallara baþvurmadan, iki deðiþken burcun yöneticisi Müþteri’nin Akrep’teki þifalý yolculuðunda, Neptün ve Zühre ile kurduðu olumlu kontaktan faydalanabiliriz, bu defa kaçmak yok, gitmek yok, yüzleþmek var, insanla kurduðumuz iletiþim kadar, kendimizle iletiþim kurmuyoruz, onun bunun yaptýðýyla ilgilenmekten, sonuçlarýný deðerlendirmekten, kendimizin yaptýðý ve içinde olduðumuz sonuçlarý görmüyoruz, ayna bu defa kendi yüzümüze doðrultulmuþ, psikologluk hale getiren nedenler, o aldýðýn ilaçlar ne için? Hangi yaþanmýþlýðýn getirisi, bunda senin payýn ne? Bu da bir tür kaçýþ, bu da bir tür sorunlarý, çöpleri halý altýna süpürmek, gözüne görünmeyince temizlediðini sanmak. Ciddi bir bilinçaltý uyanmasý mevcut, bunu bu dönem rüyalarýnýzla da test edebilirsiniz, kendimizi, kendimizle kuracaðýmýz saðlýklý bir iletiþim ile iyileþtirebilir, sýnýrlarý kaldýrabilir, kendi hapishanemizden, kendi elimizle girdiðimiz gibi, kendi ayaðýmýzla da çýkabiliriz.


Ve önemli bir konuya daha deðinelim, Akrep takýmyýldýzýndan olan, Dört Büyük Kraliyet Yýldýzlarýndan, Batý Kapýsýnýn vekili, Azrail ile eþdeðer Antares yýldýzýnýn Yay Burcundaki Ay ile kavuþumda olduðunu görüyoruz, Dolunaya eþlik etmiþ, alt zemini kaygan olan, ilkel dürtüleri ile baþetmeyi henüz öðrenememiþ, öfke kontrolü olmayan, þiddete meyli olan, yaþadýðý sorunlarla baþa çýkma gücü bulunmayanlar için zor bir dönemi gösteriyor. Çevremizde veyahut içinde bulunduðumuz aile-iþ-arkadaþlýk iliþkisinde bu yönde eðilimleri olanlar var ise, bir süre onlardan uzaklaþmak tedbir adýna gerekli.


Global olarak önümüzdeki 3 gün içinde bu sabit ve güçlü yýldýzýn dolunay ile kaynaþmasýnýn getirisi, silahlý büyük çatýþmalarý, suikast, terör eylemlerini körükleyebilir. Yýldýzlar insanýn düþüncesine nüfuz ediyor, her bir yýldýzýn etkisini alan yeryüzünde bir insan oluyor, bir eylem olacak ise, antares dolunay ile kavuþumda ise ve bu yay ise, din, yükseköðrenim, gazeteci, yazar, okullar tehlike altýndadýr demek oluyor. Boða’da para dünyasý, ekonomi, bankalar nasýl ki Uranüs geçiþi ile hareket kazandý ise, bu da aynen öyle. Alýn size korelasyon kurmak için dev bir ipucu: )

 

Velhasýl-ý kelâm; Sözün Özü, Gökyüzü gezginlerinin hemen hemen hepsi görev baþýnda, yeryüzüne baktýðýnda çok yoðun dolu dolu bir gündem, her þey ayaklanmýþ durumda, önemli deðiþimler kapýmýzda, sadece bizim deðil, tüm dünya için böyle,  Özgürlük, bu altý aylýk dönemde damgasýný vuracak 2018’e, lakin her özgürlük ayaklanmasý da, haklý bir ayaklanýþ anlamýna gelmez.  Dünyanýn dengesini bozduk zaten, at izi it izi karýþmýþ birbirine, Hangi isyan temiz ve etik, ardýnda karanlýk güçler yok ki, içinde olduðumuz zaman diliminde hiçbir þey temiz ve etik deðil kirlendik kirleneceðimiz kadar. Oldu olacak, kýrýldý nacak, anneciðimin bana günde beþ vakit telkinidir bu söz: ) o alabildiðine kötümser ben ise alabildiðine iyimser, ne oldu ki, daha kýrýlmadý benim nacak: ) Ey Özgürlük!!!

 

Bilinç fabrikasýnda epey bir hareketin olduðu þu günlerde, rüyalarýnýzý takip edin, rüya da Hakk Teâlâ’nýn ilimlerinden bir cüz, bu defa yüzleþmelerimiz rüyamýzda olacak, rüyamýzda gördüðümüz sembollerle olacak, ürkmeyin, korkmayýn. Vesilesiz iþ olmuyor hayatta, bazen rüyalar, bazen yýldýzlar, bazen yýldýz gibi insanlar yolumuzu doðrultmak, kendi cehennemimizden kurtulmak adýna vesile oluyor.

 

Hedeflerimiz için düþlediðimiz yarýnlar için iþ baþa düþüyor, emeðimiz, samimiyetimiz, ödediðimiz bedeller yeterli mi deðil mi, yeterli ise Yay’ý gerip, oku hizalayýp hedefe doðru atýþ yapabiliriz. Bu benim için geçerli, kimsenin kalbini kendim kadar net bilemem, ben artýk eminim, gerdim Yay’ý, hizaladým hedefi fýrlattým oku,

 

Sabit düþüncelerimizi biraz esnetme zamaný, dogmatik düþüncelerimizi biraz geniþletme, farklý pencerelerden görme zamaný. Ýletiþimde hýrçýn, benmerkezci, kavgacý kaba üslubu bir kenara býrakýp, sevgi dili ile konuþma, uzlaþma zamaný. Bu dolunay sadece Yay ve Ýkizler temalarýný öne çýkarmýyor, tüm burçlara ve göksel gezginlere ait ne kadar tema var ise hepsi birbiriyle etkileþimde. Çoðumuzun geleceði þuanda zihninde ürettiði düþüncelerden þekillenecek. Düþünce ve sonrasý eylem. Geleceðimiz için düþlediðimiz hayatýn temellerini atarken, gerçekten istediðimiz bu ise temeli atalým, her dua kabul olur, her düþünce þu âlemde bir vücut bulur, yýllar sonra bu satýrlar kendini hatýrlattýðýnda umarým piþman olmam, olmayýz: ) layýksak o gelecek bizimdir, biz de umarým layýk kalýrýz… Ey Özgürlük!

 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

29 Mayýs 2018 Ýstanbul’dan bildircem : )


 astrolojistik@gmail.com(4) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Süleyman
Nerelerdesin Ya Dost - Nerelerdesin sen Rabbim ,aþkýna ruhu güzel , gönlü güzel
Gitme bir daha öyle sessize bizsizliklere
bilmez misin nice gözler seni arar bu sayfalarda
kimi ruhlar yazýlarýnda bulur sakin limaný
bense nefsime cephane yaparým sözlerini
gitme bir daha böyle sessizce emi ruhu güzel gönlü güzel

belki bencillik bizimkisi , ama nefis iþte
hep duymak istiyor sözünü nasihatýný
yazmasan da köþkün her daim hazýr
ruhumuzda gönlümüzde ve her daim dualarýmýzda
sen yine de gitme emi ruhu güzel gönlü güzel.

Eski danýþanlardan bir hayýrsýz.
11 Haziran 2018, Pazartesi, 21:04Gönderen: Özlem
: - "Çoðumuzun geleceði þuanda zihninde ürettiði düþüncelerden þekillenecek. "

Hedefi 12 den vurabilmemiz dileðiyle. ...

Rüyalar, yýldýzlar ve yýldýz insanlar þekillenirken vesilemiz olsun.🌹
30 Mayıs 2018, Çarşamba, 23:10Gönderen: Akrep burcu sitesind
Kendimizi bilmek ve sevmek - Yukarýdaki yorum harika..çok beðendim..çok isabetli tespitler yapmýþsýnýz..sadece bu yazý deðil tüm yazýlarýnýz çok özel..onlarda kendimi buluyorum..insaný en iyi kendi tanýr..neyin kendi için en iyi olacaðýný yine kendi bilir..ama bu tavsiyelere kulak týkayacaðý ankamýba gelmez tabi..ama son karar bizimdir,öyle olmalýdýr..kurtuluþ iç sesimizde ve kendimize sevgimizde..dolunayýn ýþýk olmasý dileklerimle..hepimize..
30 Mayıs 2018, Çarşamba, 05:39Gönderen: Ýlknur Nalan
Her Zorlukla Beraber muhakkak bir kolaylýk vardýr. - vardýr deðil var! Bir konuya sabitlenip takýlý kalmak, akarken zaman nehri insanýn çýkýþý kurtuluþu olacak pek çok vesileyi görmesini engelleyebiliyor. Her insan derdinin içinde devasýnýn ne olduðunu biliyor, biliyor bilmesine de içinde olduðu þartlar, kayýp ve kazanç terazisinde aðýr basan kayýp kefesinin korkusu ile o derdi çoðu zaman sahipleniyor, boyun eðiyor ama kendine ediyor. Doktor yazmýþ ise reçeteyi, iyi de gelmiþ ise o ilaç, baþka doktora gidilmez, ama gidiyor iþte, gittikçe daha bir karmaþýk hale geliyor, deva olacak olan da deva vermiyor. Ýnsan ne ederse kendine ediyor. O þartlarý þimdilik kabul ediyorsun, ama içindeki özgürlük tutkusu, kendini gerçekleþtirme dürtüsü, bireyselliðini ilan etme hayali olduðu sürece, er ya da geç þartlara isyan ediyor ve dur diyorsun. Ýþte bu stop düðmesine basma zamaný önemli, harabeye dönmeden, yýkýlýp kaldýðýn yerden, bir daha doðrulamayacak kadar düþmeden, içinin mavisi griye dönmeden, geç kalmadan stop düðmesine basmak gerekiyor. Hayatýmýzýn her alanýnda, bizi kýsýtlayan, daraltan, kendi bilincimizin yarattýðý kaygý ve korkular da olabilir bu, dýþardan gelen bir baský da, içinde olduðumuz toplumun yanlýþ öðretileri de olabilir bu, yine her zaman deðindiðim yaþama þahitlikle sabit, kendinden kurban vermeden, Can’ý canan için kurban etmeden, önden peþin peþin ödenmiþ bir bedel vermeden özgürlüðe ulaþmak, huzura kavuþmak zor.Bakkkk yine kulaklara küpe kalplere vuran sözler.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk gurban😘❤️🌹❤️Dip Not Gül kokulu odalardan gül kokularý gelmiþ.
29 Mayıs 2018, Salı, 22:26