Transit Satürn Oðlak Burcunda; Zaman Emek Sabýr Takdir I

savrulurken raconun kýrmýzý pelerini o zarif öfkeye;
zaman ki sana hasta olmuþ, incelikli haytasýn.
raksederken mahallenin maþallahý, eyvallahý
güzelleþ be
kýzým, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn, þimdilik ölümüne kadar hayattasýn.

Transit Satürn Yay burcundaki serüveninin ardýndan, 20 Aralýk 2017 tarihinde, yöneticisi olduðu, özelliklerini en rahat sergilediði, Oðlak’a geçti. 21 Mart 2020 tarihine kadar Oðlak burcu seyrinde, yeryüzüne göndermeye haiz olduðu konularda, global ve bireysel olarak etkin olacaktýr.

(21 Mart 2020'de Kova'ya geçtikten sonra, Satürn 1 Temmuz 2020 tarihinde gerileyip Oðlak burcuna yeniden geçiþ yapacak, retro dönemi 17 Aralýk 2020'ye kadar devam edecek ve 2.5 yýllýk yeni yolculuðuna Kova'da devam edecek.)


Satürn/Zuhal gezgininin (gezegen/yýldýz) Dünya’yý ve içindeki bizleri ne yönde etkilediðini anlamak için Yay Burcundaki 2.5 yýllýk serüvenine bir göz atmak lazým sanýrým. Geçmiþi olmayanýn geleceði olamaz, bilgi büyüyen-geliþen, þahitlik ve istatistiklerle olgunlaþan bir kavramdýr. Ne öngörülmüþ, neler olmuþ bir göz atalým.

Linkler:

Transit Satürn Yay Burcunda; Sýnýr Ötesi I

Transit Satürn/Yay Ev-Burç Geçiþleri; Sýnýr Ötesi II

Satürn Akrep Geçiþi (2012-2015) Mezarlardan Yükselen Bahar

Transit Satürn Yay burcundan geçerken ülkemizin 6.evini harekete geçirdi. 2014 sonu ile 2017 sonu arasýnda, þöyle bir düþünelim, inançlar, bilgiye dayalý mevki ve makamlara gelenler dünyasýnda, epey bir yaprak dökümüne þahit olduk, yenilmiþ haklar, yüksek öðrenim ve sýnav sistemine karýþmýþ þaibeler ve tüm bunlarýn ortaya çýkýþý, ispatlanmasý, kimi için tasdikname oldu. Bu onlarca istatistikten sadece birisi idi. Abdesti þüpheli olanlarýn dünyasýndan bir kesit idi. Ülkemizin 6.evinde seyretti, güvenlik, ordu, polis, iþçiler, emekçiler, saðlýk, tarým vs. alanýnda. Ne çok þey yaþadýk bu konularda deðil mi? Darbe giriþimi dahi yaþadýk, ne hazindir ki, Neptün baðlacý ile, kandýrýlmýþ Mehmetçikler, savunmasýz sivil insanlarý vurdu. Önce bir þer yaþattý Satürn 6.evde ordu ile, polis ile, sonrasýnda elmanýn içindeki çürük kurtlar bir bir ortaya çýktý, þefkat tokadýndan sonra yediðimiz zecr tokadý idi.

 

Yay Satürn ile, Yay’ýn ve 9.konaðýn temsili olduðu alanda yani yüksek öðrenim alanýnda, yaþý 33-52 arasýnda olanlar Hayat Diplomasýný aldý, bilgilerini tarttý, yaþam felsefesini ölçtü biçti, inanç dünyasýna büyüteç ile baktý, eksiðini gediðini gördü, mezun oldu. Kimimiz düþük notla, kimimiz ortalama, kimimiz yüksek notla, olduðu kadarýyla sonuçta bu hayat okulunda görmesi, bilmesi, anlamasý gereken her þey tamamlandý. Bundan sonrasýndaki yolculuklarý, yaþadýklarýndan tecrübe ettikleri, akýl defterine aldýklarý notlar ve kalpleri ile yoðrulup, Oðlak/Satürn 10.ev konaðýnda görünür olacak, yaþlý, bilge, olgun, kâmil, tecrübeli, oturaklý, saðlam ve disiplinli, niçin yaþadýklarýnýn farkýnda, görevlerinin bilincinde olacak çoðu, o çoðunluðun arasýndayýzdýr umarým. Bunu da bize yine Satürn’ün üzerinde görevli olduðu zaman gösterecek. Nerede 10.ev konularýnda, yaptýðýmýz iþlerde, topluma görünen yüzümüzde, toplumca bilinen yönlerimizce. Eriþebileceðimiz bize biçilen en yüksek nokta neresi ise iþte o zirvede anlayacaðýz. Tepetaklak düþebiliriz de, iþte bu idi benim görevim, bunun için dayandým, sabrettim, görevim bu idi, eriþmem gereken yer bu idi, þimdi layýk kalmalýyým diyebiliriz de. Bilinç ise sonsuz, mutlaka yaþayacaðý nice deneyimler, öðreneceði, süzgeçten geçireceði nice bilgiler olmaya devam edecektir. Bundan sonrasýndaki deneyimleri tamamen kendi yönelimleri, seçimleri üzerine olacaktýr. Ekme/Biçme vardýr hani Satürn’e atfedilen, 33-52 arasýnda dünya yaþýna sahip olanlar için bundan sonrasý biçme vakti. 10.ev nedir? Neleri kapsar ikinci bölümde daha detaylý anlatacaðým, pekiþecektir ne demek istediðim.

 

 

Satürn görevin, ciddiyetin, sorumluluðun, zamanýn ve emeðin, o enerjiyi layýkýyla kullanmanýn, liyakatin, olgunluðun, aklýn büyümesinin, kural ve sýnýrlarýn, hedeflerin, azmin ve sabrýn, disiplinin, somut gerçeklerin, aþýlmasý zorunlu olan, test edileceðimiz engellerin, samimi olmadýðýmýz alanlarda, imtihan adý altýnda elekten geçmelerimizin, dayanýklý olduðumuz alanlarda mükafat dönüþümlerini, hak edenin ne ise hak ettiði, hakkýný almanýn, adil olmanýn, isteklerimizin gerçekleþme yolunda ne kadar emek verdiðimizin, eksik kalan yerleri tamamlamanýn, ya vazgeçiþ ile uzun sürecek aðýr bir depresyona düþmenin, ya da þikayet etmeden, büyük bir olgunluk, azim ve adil bir þekilde, hakkaniyet ve liyakatle isteklerimiz için vereceðimiz çabalarýn gezegenidir.

 

Satürn diz kapaklarýný, kemikleri, cildi, iskelet sistemini yönetir. Düþmek fiili vardýr, dizlerinin üstüne çökmek fiili vardýr, bir düþün bakalým, Emek vermeden, emeklemeden yürümeyi býrak, koþmak isteyenler vardýr, önlerine çýkan ilk engelde düþen, düþtüðü yerden yürümeyi öðrenmeden koþmaya çalýþtýðý için, kalkamayan,  dizleri parçalananlar vardýr, iskelet sistemi yani insan bedenini dik tutan, o kemik bütünü, omurgalar, eklemler vardýr, içi kof olup, dýþtan kibrin zýrhýný geçirmiþ, mevki makam ile dýþtan kendine yalancý bir kudret örmüþler vardýr, devran dönüp günü gelince, içinin kofluðu ile baþ baþa kalýp yýkýlan, düþenler vardýr. Zannediyor musun ki, bu dünyada adalet yok, liyakat yok, hakkaniyet yok, zaman sadece biraz zaman var, herkes mutlaka içi boþ olan kof yanlarý ve emek vermeden yürüdüðü, ezip geçtiði, üzerinde tepindiði her þeyin hesabýný bu dünyada da verir. Satürn ya da Zuhal iþte buna benzer olgularla test eder insaný, kurumlarý, yönetimleri, liderler dünyasýný. Abdestinden þüphesi olmayanýn, namazýndan þüphesi olmaz!

 

Ýçi dolu dolu emek verdiðin, zamanýný verdiðin, geride zerre-i miskal þüphe ve þaibe olmadan, yeryüzünde uðraþtýðýn, didindiðin, bir yere geldiðin her ne ise, Satürn tesiri seni etkilemeyecektir. Haritanýn bütününe bakýldýðýnda, transit süresinde aldýðýn sert bir etki dahi olsa, seni ya teðet geçecek ya da zorluktaki kolaylýk seni hemen bulacaktýr. Liyakat demiþtik, mükafat demiþtik, emeðin ödüllendirilmesi, hak ediliþin yerini bulmasý, adil olanýn takdiri demiþtik.

 

Yine de hepimizin eksik olduðu, yarým akýllý olduðu, saf olduðu alanlar var, gerçekler acýdýr, hayatlarýmýza, içinde olduðumuz yaþam þartlarýmýza göre Satürn, toz pembe olduðumuz alanlar, rehavete kapýldýðýmýz alanlar, gerçeðe kör baktýðýmýz alanlar var ise bizlere çeþitli sýnavlar ile, gerçeðin gözlüðünü taktýracaktýr. Miyop-Hipermetrop, astigmat, eksik, kusurlu, yamuk, uzaktan, aþýrý yakýndan vs. kör baktýðýmýz her ne ise.

 

Satürn Oðlak seyri, daha somut, daha madde formunda, daha dünyevi, daha gerçek çalýþacaktýr. Ne Neptün gibi, deðmeyecekler için kurban, ne Pluto gibi sinsi sinsi mezar kazýcýlýk, kendine düþmanlýk, ne Jüpiter gibi aþýrý iyimserlik.

 

Satürn, yalnýzlýðýn, düzenin, saðlýklý baðlarýn ve saðlýklý tam manasýnda olan her þeyin gezegenidir hem hedefler hem de dýþ yaþam formunda düzenleme ihtiyacý olan yerleri gözler önüne serer. Bireysel ev geçiþlerine göre, 12.1.3.6.11.ev geçiþlerinde çevrenizdeki insan sayýsý azalmaya baþlar, samimi olmayanlar çýkar, enerjinizi emerken fak etmediðiniz, tükendiðinizde aklýnýza gelenlerden eser kalmaz, bunlar elbette hayat dersleri ile hayatýnýzdan çýkmaya baþlar, ya zorda kalýrsýnýz yanýnýzda kimse kalmamýþtýr, ya birine bi iþiniz düþmüþtür, siz onun iþini defalarca yapmanýza raðmen, ortadan kaybolmuþtur, ya hastalanmýþsýnýzdýr çalýþamaz durumdasýnýzdýr maðdur olmuþsunuzdur, ya bir evlilikle ilgili sorun ya da iþ kaybý ile ilgili bir sorun oluþmuþtur, iyi gününüzde yanýnýzda olan, caným, hayatým diyenler ortadan yok olmuþtur. Satürn’ün aklý baþa getirme, gerçeði gördürme, düzen ve temizlik alanýnda, saðlýklý yapýlar, baðlar oluþturma çalýþmalarý iþte böyle iþlemektedir. Yukarýdaki ev geçiþlerini hatýrla, Güneþ’in ve Ay’ýn ile kavuþumunu hatýrla bu dediklerimi çok net anlayacak elinde altýn deðerinde bir istatistik olacaktýr. Bu iþler organize iþler, iþte böyle fiþler : )

Sanýyor musun ki; yaþadýðýn her þey bir suçunun neticesi, bir günahýnýn bedeli, bazen Ýsmail yapar Hakk, boynun býçak altýnda; TESLÝMÝYET, bazen Eyyup yapar Hakk, tüm vücudun cerahat içinde; SABIR, bazen Aziz Mahmud Hüdai yapar Hakk, sokak sokak ciðer sattýrýr, ilmin, þanýn, makamýn, yüceliðin yerin dibinde, bazen Yusuf yapar Hakk, bir iftira ile yýllarýn geçer zindanda.

 

Ýþte Hakk, bu gökyüzünün görevlilerince seni böyle eðitir, yakar, piþirir, irþad eder. Kalbi ile býrakýr derdi verdiðini, bu dünyada aklý ile geçer insan girdiði sýnavlarý, kalbi ile geçer insan ötelerdeki yerini belirleyen sýnavlarý.

 

Zuhal ya da Satürn, diðer adýyla felek, dehr, zaman, kader çarký, elek, orak, ekme-biçme, doðum anýnla etkileþime girince, elinle iþleyeceðin, beyninle düþünüp eyleme dökeceðin üzerinde þöyle bir sarsar seni, varsa eksiðin, varsa çatýrdayan bir yapýn, varsa adil olmayan bir kazancýn, dolaþýr elin ayaðýna, yapmam dediðini yaptýrýr, olmaz dediðini oldurur, gözünün önüne getirir en katý gerçekle yüzleþirsin. Yoksa eksik, her þeyi adil yapmýþsan, hak etmediðine tenezzül etmemiþ, hak ettiðine dahi minnet eylememiþsen, emek zayi olmaz, sen istemesen de, yok desen de, ödülün geliverir ta kapýna...

Hiçbir emek zayi olmaz. Hele ki sabr ile örülmüþ, kanaat ile süslenmiþ, tek baþýnalýkla saða sola oynamadan bir yerin, disiplin ve sorumluluk içinde, kendine saygý ile, Hakk’ýn izinden ayrýlmadan yürünmüþ ise..

 

Her sýnavýn bir sonu, sonucu vardýr, Satürn Oðlak’a geçti diye pek çok metin okuyacaksýnýzdýr, unutmayýn, bu tesirler herkesi ayný þekilde etkilemez, Genel olarak evet deðindiðim meselelerde hayatýmýzda gündemler olabilir, ama kiþinin aþtýðý dað, kalbini getirdiði nokta, iç alemiyle dýþ aleme baktýðý bakýþ, nasýl gördüðü, hikmet ve ibret farkýndalýðýna eriþmiþliðine göre deðiþir. Sana çok serttir ayný imtihan ama benim için bal kaymaktýr.

 

Satürn’ün Oðlak geçiþinde etkileþimde olacaðý alanlara hem iç hem dýþ bir parça deðindik. Bu ilk bölüm, yolumun yolcularý olanlar için hazýrlanmýþtýr, onlar bilir kendini. Ýkinci bölümde ise, Transit Satürn Oðlak geçiþinde, bireysel yaþam evlerinden geçiþ etkileri ve Global düzeyde ne gibi potansiyeller ortaya çýkabilir, bir öngörü, hava durumu raporu olacaktýr.


Ýkinci Bölümde (artýk ne vakit hazýr olursa) görüþmek dileðiyle: ) Elif her dem relaks ya hû, hiç acelesi yok.. keyf-i aþk..

 

Sevgimle kalýn e’mi

Elif Hece Öztürk

8 Ocak 2018- Ankara

 astrolojistik@gmail.com

*Metin Kaçan-Aðýr Roman*

Boþ kalýr o hanlar, o saraylar...(4) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: ahiretliðn
satürn - Ah ablam benim,CANIMSIN...ablacýn geçti düþe kalka,dizleri kanaya kanaya,týrnaklarý çekile çekile,tuz basa basa, ama bilmem ortalama notum ne?inþallah vardýr sabrýmýn bir küçük hediyesi,þunu diyorum ki çok þükür herþeye çok þükür...
yaþadýklarýma vesile olup dik durmama sebep olanlara teþekkürler diyorum ablam...
herzaman dualarýmdasýn ben de dualarýnda olayýn emi...
9 Ocak 2018, Salı, 13:43Gönderen: selin
Böyle Zühal geçiþine can kurban.. - ALLAH (C.C) razý olsun hepinizden.. sabýrla bekliyoruz diðer kelamlarýnýzý:) ALLAH'ým ilmimizi artýr..Amin Ecmain..
9 Ocak 2018, Salı, 07:10Gönderen: Nalan
Diz kapaklar sorun😊 - Sanýyor musun ki; yaþadýðýn her þey bir suçunun neticesi, bir günahýnýn bedeli, bazen Ýsmail yapar Hakk, boynun býçak altýnda; TESLÝMÝYET, bazen Eyyup yapar Hakk, tüm vücudun cerahat içinde; SABIR, bazen Aziz Mahmud Hüdai yapar Hakk, sokak sokak ciðer sattýrýr, ilmin, þanýn, makamýn, yüceliðin yerin dibinde, bazen Yusuf yapar Hakk, bir iftira ile yýllarýn geçer zindanda.Cokkk duygulandýmmm.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk gurban.De hele bu seve seve paylasilmazmi.Sevgimle😘
8 Ocak 2018, Pazartesi, 17:52Gönderen: canan zencir
ah Satürn - Eline yüreðine saðlýk tabiki yine harika yorum .
8 Ocak 2018, Pazartesi, 17:49