Pozitif Dergisi- Aycan Aþkým Saroðlu & Elif Hece Öztürk (Röportaj)

Gazeteci-Yazar: Aycan Aþkým Saroðlu

Konuk: Elif Hece Öztürk

Yayýn: Pozitif Dergisi (Doðan Medya)

Konu: Astroloji- Yýldýz Ýlmi

Baþlýk: Astroloji Kaderin Yorumlanmasýdýr

(Kader Olgusu ve Yýldýz Ýlmi Üzerine Elif Hece Öztürk ile Söyleþi)

Tarih: 21 Aðustos 2017- Ankara/Ýstanbul

Yayýn Tarihi: 18 Aralýk 2017

 

A.A.S: “Astroloji kaderin yorumlanmasýdýr” diyorsun, bunu biraz açar mýsýn?

 

E.H.Ö: Ýslam inancýnda Amentü Esaslarýnda Kadere ve Kazaya Ýman þartý vardýr. Kader, ezelde Yaratýcýnýn, yarattýðý ruhlarýn ne yapacaðýný, dünya hayatýnda ne gibi yönelimlere sahip olup, yöneldikleriyle nasýl tercihler yapýp, nasýl sonuçlara ulaþacaðýný bilmesidir. Kendi çabamýza baðlý kýlýnmýþ olan kader cüz-i kader, hangi coðrafyada, nasýl bir anne babadan dünyaya geleceðimiz, bizden bir nesil devam edecekse evleneceðimiz insan ve ecel gibi konular ise külli kaderdir yani Statik Kader. Yaratýlanýn hiçbir fonksiyonunun, seçim iradesinin olmadýðý konulardýr bunlar. Ýþte yýldýz ilmi ehil ve ehli olanýn elinde ise, insanýn seçimlerine baðlý olan kaderini, yani Dinamik Kader olgusunu, o yýldýzlý tarladan, bireyin payýna düþen topraða bakýp, ürünlerini yorumlamasýdýr. Düþünce karakteri oluþturur, Karakter kaderi belirler. Satürn’e kadar olan tesirler cüz-i iradenin yüklü olduðu potansiyellerdir, Satürn ötesi tesirler ve yine ay düðümlerinin etkisi külli iradenin hükmündedir. Bu ilim edep ilmidir, Ýnançlý bir Müslümaným, dünyayý kazanmak adýna, sonsuz bir hayatý kaybetmek istemem, yorumlarken kaderi, nerede durmalýyým, nerede yürümeliyim bunun ayarýný iyi tutmam gerekiyor ve ölçüsünde devam ettiðime inanýyorum.

 

A.A.S: Seni Astrolojiye yönelten ne oldu? Kaç zamandýr ilgileniyorsun?

 

E.H.Ö: Yolculuðum 8 yaþýmda baþladý, nasýl baþladýðýna dair daha evvelki söyleþimizde bahsetmiþtim. 10 yaþýmda Ýmam-ý Gazali’nin Kimya-yý Saadet kitabýnda Allah-u Teala’yý tanýmak konusunda geçen yedinci Fasýl- “Yýldýzlarýn ve Burçlarýn Padiþahýn Kudretine Teþbihi”ni  okuyup, özümsediðimde yolun içinde buluverdim kendimi. Bilinmeyene, insan psikolojisine meraklý bir çocuktum, Yaratýcýya; Aklýna, sanatýna, ilmine  ve yaratýlýþ özünden kopmadan aslýyla kalmýþ yarattýklarýna aþýktým,  Yýldýz Ýlminin,  o yaþlardaki bilinçle dahi, o vakitler gazetelerin verdiði burçlar ekinin dýþýnda bir yerde olduðunu hissediyordum, bir umman olduðunu hissediyordum, gönüllü olarak o ummana daldým, bir balýðým, o ummanýn içinde, yýldýzlar tel tel dökülüyor suya, huzurla, aþkla, hayret ve hayranlýkla, aðzým açýk bir þekilde, içinde yüzüyorum,  Hayatýmdan, gençliðimden ve þimdilerde orta yaþýmdan feragat edip 25 yýlý devirdim, 12 senedir ise sosyal medyada çeþitli mecralarda ve yine kendi oluþturduðum sitede yazmaya devam ediyorum. 7000’in üzerinde çalýþmalarýmý aktardýðým makalem mevcut. Sadece yýldýz ilmi deðil, içinde HAKK olan, geçen pek çok Sanat, ilim üzerinde de çalýþmalarým mevcut ki, doðum anýmdan gelen tesirler ve daha sonraki yönlenme ve seçimle uyumlu hale geldiðinden, bu alanlarýn içinde olmam sanýrým kaçýnýlmazdý. “Kiþi niçin yaratýlmýþ ise, o iþ ona kolaylaþtýrýlýr ve sevdirilir.”

 

 

A.A.S: Çok ortalarda olmayý sevmiyorsun ama sana baðlý çok fazla, tiryaki bir kitlen var, Neden ortaya çýkmýyorsun?

 

E.H.Ö: Ah evet, baðlýlýk, tiryakilik demeyelim de haldaþlýk, sýrdaþlýk, kalb-i rabýta, kalp kalbe eklilik diyelim. Kalbi kalbime ayna olacaklarla, hali halime ortak olacaklarla, yalnýz bu dünya deðil, sonsuz yurdumda da yoldaþým olacaklarla kesiþtir yolumu diye dua ederim hep. Yakýnýmda olanlar bunlardýr iþte. Günümüzdeki tanýmýyla Astrolog deðilim, ünvanla iþim olmaz, kulaklara göre aðýz deðilim, hiç olmadým, bu ilim insan kalabalýðýný fazla götürmeyen bir ilim, bu ilim pazara arz edilecek, alýcýsý çýksýn diye gel gel þu kadara bu kadar denilecek bir ilim deðildir, bu ilim pazar ilmi olmadýðý gibi pazarlýðý da olmayan, nasip-sebep düsturuyla emanetçisinden sahibine ulaþan bir ilim. Astrologlar bu ilime en büyük zararý verenler ayný zamanda, gazete köþelerinde, günlük, aylýk-yýllýk genel burç yorumlarý, TV’lerde senin burcun bu, senin bu, sana göre en iyi tatil bu, sana göre en iyi meslek bu, sana göre en tenine uyan parfüm bu gibi sýð, magazinel yorumlar yaparak, ilmin özünden ziyade talep edenin kulaðýna göre konuþarak yeterince dejenere ettiler, etmeye de devam ediyorlar. TV’lerde tartýþma programlarýnda, astroloji safsatasý, astroloji yalanlarý konu baþlýðý altýnda yerin dibine sokuluyor bu ilim, haklýlar da zira tartýþanlar doðru örneði görmediler, muhalif olanlar sadece burçlara göre konuþan, yargýlarda bulunan, ilmi popüler kültürün tüketim nesnesi yapanlarý görüyorlar sadece. Ah keþke onlar da þahitlik edebilseydi. Böyle bir ortamda ismimin yanlýþ örnekler arasýnda anýlmasýný istemedim, Önyargýlarý yýkacak kývama geldim mi evet büyük ölçüde geldim, fakat önce kendimi kendime ispat etmem gereken çok ince bir nokta kaldý, o noktayý yerine kattýðýmda, fizikselden ziyade daha somut çalýþmalarýmla bu kadar geride kalmayacaðým elbet. Her ne olursa da olsun yine aynen etrafýmda kalabalýk oluþturmadan, ortalara fiziksel olarak fazla çýkmadan böyle devam edeceðim. Bu benim kiþisel tercihimdir, insan kalabalýðýnýn ister sanal dünyada olsun isterse reel, bir farký yok, negatif enerji yüklenmek istemiyorum, ilmi kapasitemi korumak diyelim biz buna. “Þöhret ve peþinden gelen insan yýðýný afettir.”

 

A.A.S: Nokta atýþý öngörülerin var… Mesela yýllar önce Aktüel Dergisinde bir röportaj yapmýþtýk, Japonya’da deprem olacak dedin akabinde oldu. Yine siyasi olarak Baþkanlýk Sistemini yýllar önce söyledin… Bunlara benzer pek çok öngörülerinin çýktýðýna þahit oldum…

 

E.H.Ö: Göksel tesirlere baktýðýnda, deðiþimi, isyanlarý, kýsmen de olsa doðal afetleri ve mahiyetiyle, bölgesini öngörebilirsin, ama deðiþimin ne yönde olacaðý, reformlarýn hangi alaný etkileyeceðini, isyanlarýn nedenini, arka planýný öngörmek için devreye, saðlam bir tarih bilgisi ile siyaset bilimi girer. Yine doðal afetlerde de böyle, göksel tesirlerin dünya coðrafyasýnda bir alaný etkileyeceðini kýsmen öngörebiliriz, ama deprem mi? Maden göçüðü mü? Hortum, kasýrga mý, iþte bunun içinde saðlam bir coðrafya bilgisine ihtiyacýn vardýr. Daha sonra istatistikler girer devreye, göksel tesirlere bakarsýn, ayný konum kaç yýlýnda olmuþ, o yýllarda neler cereyan etmiþ, hangi tesir tetiklemiþ, hangi açýlarla, kaç derecelerde olmuþ vs. velhasýl soyut bir alan gibi görünse de bu ilim, gayet somut gerçeklerle birlikte çalýþýr. Çoðu þeyi öngörmek mümkündür, hatta baþýndan sonuna kadar bir bir aktarmak da, bir süre sonra manasýz olduðunu anlýyor insan ve her gördüðünü ayna gibi söylemekten imtina ediyor. Zaten hala aklanmamýþ basite indirgenmiþ bir ilmin içindeyseniz, çoðu þeyi kendinize saklamaya baþlýyorsunuz, falcýlýk, medyumluk gibi alanlarla karýþtýrýlmamasý, bir keramet gibi algýlanmamasý için.  Olgunlaþýyorsunuz belki de.

 

A.A.S: Astrolojik makalelerin adeta edebi bir metin gibi… Ýnsanýn ruhuna iþliyor. Özellikle mi bunu tercih ediyorsun?

 

E.H.Ö: Teþekkür ederim, öyle bir deðer verdiðiniz için ve þükrederim tabii ki, yürek kalemimi doðru kullandýran, kelamý var edene. Testinin içinde ne varsa, dýþarý o sýzar. Bu bir tercih olamaz, sokma akýl kaç adým gider, zorlama kaleme alýnan yazýlar kaç vakit yazarýnca devam eder. Bilinen haliyle 12 senedir ayný çizgideyim, yüreðimde bir kitap var, her insanda olan bir kitap, bu kitaptan okuyor, yazýyorum. Yürek cemal aynasýdýr, o aynanýn tozlanmasýna, puslanmasýna, kirlenmesine müsaade etmiyorum. Ýyi bakýyorum o yüreðe, yazdýklarým iþliyor ise ruha ki evet iþim ruhla, þu gel-geç dünyada bir tane hayýrlý iþim olmuþ diye mutlu olurum. Dolu dolu yaþadým hayatý, yaþadýðým her þeyi yüreðime madalya yaptým, empatinin gücü belki de, yaþanmayanlarý deðil, hissedilmemiþleri deðil, yaþadýðým ve hissettiklerimi kaleme alýyorum. Makalelerimde, yýldýz ilmi ile bu ilmi var edeni sentezliyorum, bu ilim Hakk Teala’dan ayrý deðil, görünürde yýldýz ilmini iþleyip, gayem Hakk Teâlâ’nýn ilmine, sanatýna þahitlik etmesidir insanlarýn.

 

A.A.S: Biz bu yýldýz ilmini nasýl kullanmalýyýz?

 

E.H.Ö: Yýldýz tesirleri düþünceye nüfuz eder. Karakter düþünce fabrikasýnda imalat olur. Ýnsaný, insan kýlan en büyük güç düþüncedir. Ýnsan düþüncesiyle þekillendirir hayatýný, düþünceye göre algýlar dünyayý, olaylarý, zorluk ve kolaylýðý. Kimsenin hayatý süt liman deðil, hem de yaratýlmýþ hiçbir kimsenin hayatý, iniþler var, çýkýþlar var, kayýplar var, kazançlar var, þer dediðimiz sýkýntýlý durumlar var, hayr dediðimiz bizi mutlu kýlacak rahatlatacak sonuçlar var. Yýldýz ilmi insanýn kendini tanýmasý, bilmesi için bir yardýmcý ilimdir. Düþüncesiyle eyleme geçen insan için, törpülememiz gereken ve parlatmamýz gereken yerleri gösterir bize. Ýnsandaki potansiyelleri, cevherleri açýða çýkartýr, bu potansiyellerin önünde duran engelleri gösterir, nasýl aþýlmasý gerekir bunlarýn yolunu gösterir. Zira potansiyellerin de bir zamaný vardýr, zamanýnda harekete geçilmemiþ ise, o engelleri aþmak istememiþ ya da baþka þeylerle zamanýný harcamýþ ise, o cevher orada kömür halinde kalýr. Velhasýl öncelik kendimizi kumaþýmýzý tanýmaktýr, o kumaþtan uygun elbiseyi dikmektir, sonrasý ise, nerede, nasýl, ne þekilde mutlu huzurlu ve tatmin oluruz bunlarý görmemizi saðlamaktýr.


Daha ileri seviyede, yolunu þaþýrmýþa yol, arafta kalmýþa çýkýþ, zorda kalmýþa kolaylýk, kararsýz kalmýþa, çözüm sunabilir. Elbette öngörülerde vardýr, öngörü nerede yok ki, annelerimizin nasihatlerinde, akademisyenlerin siyasi, ekonomik stratejilerinde, bir öðretmenin, öðrencisi için, veliye söylediklerinde, meteorolojide nerede yok ki öngörü. Bu senin için hayýrlý, bu senin için þer ama yine de sen bilirsin der ve çekilir ilim. Seçim insana aittir. Ýlim diyeceðini demiþtir.


Daha da geniþ sahalarda bu ilimden faydalanýlmaktadýr, lakin doðru cümleleri seçemeyebilirim ve bu ilime merak uyandýrabilir, ehil olmayan ve ehli olmayanlarýn eline malzeme verebilirim. Bu sebeple bu kadarý yeterli olsun e mi.

 

A.A.S: Yeniaylar, Dolunaylar, Tutulmalar, bunlarýn sýrrý nedir? Sen bazen bir yeniayýn, dolunayýn etkisini seneler öncesinden baþlatýyorsun neden?

 

E.H.Ö: Güneþ ve Ay’ýn hareketleri hayat dediðimiz canlýlýðýn sürekliliði için gereken enerjiyi saðlamakta. Hakkýn emrine boyun eðmiþ bu iki kuvve, doðumdan ölüme kadar insan yaþamýnda etkin. Ay’ýn halleri gibi, ilk çocukluk evresi yeni ay, orta yaþa doðru dolunay, daha sonra küçülme fazý, en nihai baþladýðýn yere dönüþ. Ýnsanýn dünya yaþamýnda, ruhsal ve fiziki halden hale geçiþlerinde, biri dýþ dünyadan gelen tesirleri, diðeri iç dünyasýna gelen tesirleri simgeliyor. Ruhunu çýkarýrsan insanýn kuru bir cesettir, düþünmeyen, etkilenmeyen, acý duymayan, sevmeyen, nefret etmeyen, aðlamayan, gülmeyen, mücadele etmeyen, yemeyen, içmeyen. Tüm canlýlýðý insan ruhundan kazanýyor. Bu canlýlýðý iþte Güneþ ve Ay’ýn halleri saðlýyor insan ruhunda. Dönüþümü ise diðer yýldýz tesirleri ile harekete geçiyor. Sýk sýk kullandýðým bir cümle vardýr,” Aþtýðýn daðlara göre, derslerden edindiðin tecrübeye göre “ diye, Her ay fazýnýn bir süresi vardýr, baþlangýç ve kapanýþ süresi, 5 mart 2015 Baþak Dolunayý, 6 Eylül 2017 Balýk Dolunayý örneðinden hareket edelim, Dolunay fazý kapanýþtýr, her kapanandan sonra bir baþlangýç var demektir, bu Ay’ýn halinden tesri alan birey için, 2015 de hayatýnda bahçe duvarýný aþmaya karar verdiði, pek çok kendisine zarar veren düþünce kalýplarýndan kurtuluþa adým adým gittiði, bu yönde aldýðý kararlarýn baþlangýcý idi. 6 Eylül 2017’ye geldiðinde bu kararlarýn sonuçlarýný hem göreceði hem de artýk daha cesur bir þekilde daha planlý, koordineli hayatý için radikal dönüþümler yaþayacaðýný söylemek mümkündür. Bir de istatistiki bir bilgi vereyim, hayatýmýzda etkin iz býrakmýþ kiþilerle tanýþma, bir olayýn baþlangýcý, bir þeye baþlama gibi konularda o dönem en yakýn yaþanmýþ ay fazýnýn, 3,6,9,12,15,18 seneler içine denk gelen, ay fazlarý dönüþtürür, iliþkileri de, baþlanan iþleri de, olaylarý da. Tutulmalar ise belli bir süreye sahiptir, daha çok küresel etiler taþýr, bir güneþ tutulmasý 6 saat 42 dakika sürüyor ise 6,5 seneye tekabül eder etkisi, bu tamamlanma evresinde gerçekleþen ay fazlarý tutulumun saðlamasýný yapmak adýna bizlere istatistik veri saðlar. O nedenle 22 Temmuz 2009’da bir tutulum oldu ise, 2013 Temmuz ya da Ocak ayýnda gerçekleþecek olan ay fazý ile baðlantýsý olacaktýr.

 

A.A.S: Herkes astrolog oldu, bu bir moda mý sence?

 

E.H.Ö: Astrolog olmadýðým için bilmiyorum. Yazarým ben, yýldýz ilmini sentezleyip kâinat kitabýyla, kâinatta olan-biteni, daha evvel yazýlmamýþ, alýntýlanmamýþ, en orijinaliyle Yaradan’ýn bana bahþettiði idrak ile satýr satýr yazarým. Malzemelerimiz ayný olsa da astrologlarla, kulvarlarýmýz çok farklý.

 

A.A.S: Kadere önlem alýnabilir mi? Ya da deðiþir mi?

 

E.H.Ö: Zor bir soru. Aslýnda yanýtý kolay lakin dile dökmesi zor. Zaman ve mekân diye algýladýðýmýz her þey bir yokluk aleminden, o yokluk içinde görülen bir rüyadan ibaret. Her þey yaþandý oldu, bitti. Kader diye bildiðimiz dahi oldu bitti. Bilmeyen bizleriz, bundan dolayý meraktayýz ya.  Bizler kendimize þahitlik için burada bu rüya içindeyiz. Hakk Teâlâ’nýn bilme fiili her þeyi kapsamýþtýr. Yazdýðý için yaþamýyoruz, bizler kendi kaderimizi kendimiz burada yazýyor, yaþýyor, ne kadar olmuþsak insan, öyle göç ediyoruz. Ölüme önlem alamazsýn, biriyle evliliðinden bir çocuk dünyaya gelecekse, istediðin kadar ben istemiyorum de, engel olamazsýn, doðmadan evvel, ben bu ana babayý istemiyorum, ben bu coðrafyada doðmayacaðým diyemezsin. Geri kalanlar için, tedbir alabilirsin, hastalandý, ilaç alman gerekiyor, almazsan hastalýk ilerleyecek ve öleceksin. Ýlaç almam diyebilir misin? Evet ecelin tayin edilmiþtir, ilacý alman ölümünü iptal etmez ama kalan sürede senin acýsýz, daha kaliteli bir yaþam sürmeni saðlar. Kur’an- Ker ’im de bu sorunun daha kapsamlý yanýtlarý mevcut, Kehf Suresi 65’den 82. Ayete kadar bu sorunun cevabý vardýr. Yine Ra’d Suresi 39.ayet-i kerime ve Ýsra Suresi 13.ayet-i kerime de pekiþtirecektir, kadere yönelik pek çok soruyu. Deðiþtiren de, önlem almayý da akla getiren yine Hakk’týr. Hakk’ýn lütfu sonsuzdur. Kul kaderi yendim, deðiþtirdim diyemez, Tedbir imanýn bir þubesidir, tedbir her zaman vardýr, sonrasý tevekküldür.


Yýldýz ilmi kapsamýnda bakarsak, evet çoðu þeyde önlem alýnabilir, kiþinin yolunu doðrultmasýnda yardýmcý olunabilir, bir etki var ve tesiriyle kiþi kendine hâkim olamaz ise hayatýný mahvedecek, sürüklenecek çamurdan çamura, o tesirin panzehri sunulabilir. Yine de þunu belirtmek isterim, etkiyi izah etsen de sonucu gözünün önüne sersen de yaþayacaksa ateþin yakmasýný yaþayacaktýr. Bazý tesirler var çok zorlu olan, o tesirleri de yaþamasý gerekir, onun hayrýna olacaktýr, kibrinin yerle bir olmasý gerekiyordur, aþýrý duygusaldýr, aklýnýn baþýna gelmesi gerekiyordur, orada bu ilim durur, kiþiye olan merhametinden durur, zira býrakalým yaþasýn o þer onun hayrýna olacaktýr. Onun sýnavýdýr bu iþin içinde Satürn ötesi tesirler vardýr, Hakkýn külli kaderine giriyordur. Deneyim þarttýr. Kader iki þubedir, Dinamik ve Statik kader, Dinamik kader çeþitli ilimlerle tedbire tabiidir, lakin statik kader deðil, O ancak Yaratýlan ile Yaratýcý arasýndaki baða baðlýdýr, “Dua ayný dua, ama aðýz o aðýz mý?”, hangi ilim olursa olsun statik kader üzerinde zerre hükmü yoktur.

 

A.A.S: Önümüzdeki yýllarda ülke bazýnda, ne gibi potansiyeller mevcut? Bir çalýþman, öngörün var mý?

 

E.H.Ö: . Politik Astroloji alanýnda, 2011-2014 yýllarý arasýnda hazýrladýðým makalelerde, 2024 yýlýna kadar olan potansiyelleri aktardým. Þuanda onlarýn tamamlanmasýný bekliyorum. O yazýlara net dünyasýnda minik bir arama ile ulaþmak mümkün. Ülkece önemli kolektif etkilerin içindeyiz, Þiron Balýk seyri, Uranüs tepe notasý geçiþi ve Þiron ile kavuþumu, Doðum anýndaki konuma ilk karþýtlýðýný yaþayan Pluto etkisi bunlarýn ilmi olarak taþýdýðý etkilerin hepsini ülkece yaþadýk, korkuyla sýnanma sürecinin hala içindeyiz.


Ülkemiz Akrep etkili bir ülke, Dönüþüm ülkemizin deðiþmez kaderi, Akrep’i deneyimledik, Yýlaný da deneyimliyoruz hali hazýrda ve sonlarýndayýz, sýrada Kartal olmak kaldý. Sonuca bakarým, sonuçta bu ülke lider konuma gelecektir, Dünyayý ilgilendiren pek çok yapýlanma bu ülkenin topraðýnda doðmuþ insanlarýn çalýþmalarý ile kurulacaktýr yeniden. Ýslam Rönesans’ýný Avrupa’ya oradan tüm Dünyaya yaþatan, bugünkü pek çok ilim ve bilimin membaý olmuþ Endülüs Medeniyetinin aynýsýný, 2024 sonrasýnda Türkiye kuracak ve yükseltecektir Avrasya’da. Endülüs’ün sonuna benzememek için, tarihten dersi almak gerek. Umarým alýnýr ve alýnmýþ olur. 


Günümüzden kýsaca bahsetmem gerekir ise, bu ülkenin ilk Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan olacaktýr. Uranüs ile geldi iktidara, Balýk insaný ve Uranüs gibi yýldýz/gezegen tesirleri statik kader etkisi taþýr, dað olsa önüne geçilemez etkinin. Ömrü var ise elbet, ilmi açýdan yýldýzlar 2003’den bu yana bu pozisyonun potansiyelini destekliyor. Çeþitli parti kurma çalýþmalarý olsa da, özellikle kadýn liderlerden iktidar olmak adýna, þimdilik görünen tabloda, o Tansu Çiller ile sona erdi, bu hükümet en azýndan benim öngördüðüm kadarýyla bir 7 sene daha iktidarda. Satürn Oðlak sürecine gireceðiz 2018 baþlarýnda, 2020’yi de içine alacak geçiþi. Politik astrolojide Satürn; Ulusal ölüm oraný. toprak sahipleri, çiftçiler, madenler, kömür ve metallerle ve minerallerle baðlantýlý endüstriler. devlet cenazeleri, kamusal üzüntü ve. devlet varlýklarýný gösterir, 7.evde ise Dýþ iliþkiler, diðer ülkelerle dostça veya düþmanca görüþmeler, politik veya ticari iliþkileri yönetir.  Yengeç Burcunda doðum anýmýzda 1.evimize yerleþen Pluto ile zýtlaþacak, Pluto Politik astrolojide, büyük deðiþim, çöküþ ve yenilenme. Kamudan gizlenen gerçekler, siyasi yer altý, casusluk, organize suçlar, gizli istihbarat servisi, bankacýlýk sistemleri, hisse senetleri, suikast, manipülasyon ve yolsuzluk gibi etkileri yönetir. 


Bir þeyin olmasý için evvelinin de olmasý lazým, aþtýðýmýz daða göre katlana katlana her þey bir saat gibi, günün vakitleri gibi, þu anda da bu etkilerin zaten içindeyiz, yarým kalan iþleri bitirmek isteyen hem içeriden hem de dýþarýdan yoðun bir taarruza geçilecektir, yukarýda zikrettiðim etkilerle ilgili gündemlerin olmasý kaçýnýlmaz gibi duruyor. 7.ev Satürn geçiþi ile uluslararasý arenada aleyhimize epey bir kara propagandaya, davalara hazýr olmalýyýz, Oðlak Satürn ekonomik parametrede daha güçlü çalýþacaktýr, madenler, ulusal zenginlik düzeyi, buna baðlý yeni endüstri kollarý üzerinde çalýþmalar olabilir, bu konuya iliþkin makale hazýrlayacaðým. Dileyen okuyabilir.

 

A.A.S: Aþkýn da bir Astrolojisi var mý?

 

E.H.Ö: Ýnsan þuurunda yer etmiþ her þeyin bir yeri var bu ilimde, olmaz mý? Sonuçta aþkta önce kalbe düþen, sonra akýlla yol alan, düþünce ile harlanan ya da sönen yaratýlýþýn özü. Her þey el vedud üzerine var edilmiþ. Kendi oluþturduðum istatistiklerde, iki insan arasýnda baþlayan Aþkýn Yolculuðunda en fazla dikkatimi çeken Þiron’un etkin kavuþumlarý, Pluto/Ay kavuþumu, Ay Düðümlerinin Kiþisel Yýldýz/gezegenlerden kadýn için Mars ve Güneþ, Erkek için Venüs ve Ay ile kavuþumlarý, Arap noktalarýndan aþk noktasýnýn(ASC+Venüs-Güneþ) çiftlerin birbirinin Satürn’ü ile kavuþumu, sadakatli aþklara, kopamama hali olan aþklara örnektir. Aþk aynen ölüm gibi en güzel terbiye edicidir, kimi aþk ile ölür, kimi aþk ile doðar yeniden, kimi aþk ile dönüþür, kimi aþk ile dünyaya ölümsüz eserler býrakýr. Burada aþkýn vuslatýndan ziyade, asla tesadüf olmayan bu duyguyu yaþayanýn neye dönüþeceði önemli. Aþk var Aþk var, her heves, beðeni aþk deðildir. Ve her aþký tadanýn maþukuyla sonsuz mutlu olacaðý bilinesi bir þey deðil. Ýnsan bu istediðini elde edince maalesef eskisi gibi kýymet vermiyor artýk. Kalbe karýþamayýz. Kimsenin kalbini bilemeyiz. Aklýný, düþüncesini çözeriz, hallaç pamuðu gibi atarýz ama kalbini en net manasýyla bilemeyiz. Hiçbir ilim de bilemez.

 

A.A.S: 2018’de birçok göksel tesir burç deðiþtirecek. Daha önce, Uranüs Koç, Balýk Neptün/Þiron Geçiþi ve Yay Satürn geçiþini kaleme almýþtýn. Bu yeni geçiþler için neler düþünüyorsun, öngörülerin var mý?

 

E.H.Ö: Uranüs Koç seyrinde ülkemiz için külli kaderin hükmünü yerine getirdi. Özellikle ülke kuruluþundaki haritada 10.evde yer alan Þiron ile etkiliþimi ve ülkemizin 4.evinde yer alan Terazi Satürn/ Merkür ile zýtlaþmasý, yýldýz ilmiyle iþtigal edenler için tam bir ders ve istatistiktir.  Anayasa Referandumu ve Baþkanlýk Sistemi, Devlet içinde Devlet yapýlanmasý, darbe, suikast hazýrlýðý, ülkenin milli ve manevi deðerlerinin çiðnenmesi, vatan hainliði, vatandaþlýktan çýkarma, yine ülke topraklarýna yabancýlarýn, mültecilerin gelmesi, gazeteci, yazarlarla ilgili tutuklamalar vs. gibi konularda etkin çalýþtý, Bir sonraki etki, bir önceki etki neticesi elde edilen bilince, karara göre þekillenir, aynen okulda okutulan dersler gibi, 1.sýnýf matematiði, 2.sýnýf matematiðine hazýrlýktýr. Ve artýk 11.ev alanýnda seyredecek, diðer konular devam edecek elbet daha, henüz sonuçlanmadý, 11.evde Boða Uranüs ilk bir sene kendini eski konularda etkin gösterecektir, ama 2019 ile 2026 arasýnda, AB. Þangay Beþlisi gibi ekonomik büyümeye dayanan bir birliðin içine ülkemiz dahil olabilir, bizzat bizim baþý çekeceðimiz yeni bir ekonomi birliði kurulabilir. Boða Uranüs seyri, doðal enerji kaynaklarýnýn altýn senesi olacaktýr, rüzgâr türbini, güneþ paneli, doðal ve temiz enerjiden yararlanma daha da yaygýnlaþabilir. Bu alanlara yapýlacak yatýrýmlar karlý olacaktýr. Boða Topraðý ve doðayý, kaliteli ve faydalý olaný temsil eder, Uranüs elektrik, hava koþullarý, tüm enerji sistemlerini, ülkemiz için bu alanlarda devletin halka yapacaðý katkýlar, teþviklerle, kentli olmuþ halk, deyim yerinde ise köyüne dönecek, atasýndan kalmýþ olan toprak var mý derdine düþecek. Daha fazlasýný, Satürn Oðlak, Þiron Koç, Uranüs Boða, Jüpiter Akrep geçiþleriyle ilgili makalelerimi sitemde yayýnlayacaðým. Oradan dileyen okuyabilir.

Bir hatamýz oldu ise affola, kelamlarýmýz cana battý ise haklar helal ola, ez cümlesinin gönlü hoþ ola… 

Sevgimle kalýn e’mi. 

Elif Hece Öztürk


Not: Hayat kavgasýnýn her geçen gün daha bir þiddetlendiði günlerde, dergiyi alma imkaný olmayanlar için eklenmiþtir. Sizler üzülmeyin e'mi, bir gün kýrar da inadýmý, Buðra ve Derya ve Ahmed ve Hakan için her ay kitap çýkartan biri olursam:) sizler için kitabý da buradan yayýnlarým. Hayat kavgasý zor. Ekmek zor, býrak nefes almak için bütçeden bir þeyler ayýrmak, zaruri ihtiyacý  karþýlamak bile ne kadar da zor... Yine de Mutlu Seneler...


bilmem tecelli mi, yoksa ki kader...


(10) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: nur
Teþekkürler - Elif'çiðim ben neden yeni gördüm bu güzelliði bilemedim. Gidince alýrým derken sen paylaþmýþsýn bile. Kaþlarým kalkýk aðzým açýk okudum. Muazzam bilgilerini yine tatlý tatlý anlatmýþsýn. Kitabýný da bekliyoruz.... Çok sevgimle..
12 Ocak 2018, Cuma, 00:51Gönderen: Zafer
Alamet. - Selam olsun." O soruyu" artýk sormuyorum. Yazýda geçen "her þeyin zaten olup bitmesi"ne karþýlýk bir haþyet içindeyim. Saça düþen onca akta görüyorum cevabýný. Selamlar.
6 Ocak 2018, Cumartesi, 00:05Gönderen: zaa
Teþekkürler - Mehlika Hocam, maþallah kelâmýnýza!
Rabbim biz öðrencilerinize bu ilimden sizin vasýtanýzla hayrý almayý nasip etsin. Sizin de saðlýk, sýhhat, afiyet ve de sevdikleriniz ile uzun, bereketli, ilim dolu bir ömrü yaþamanýzý diliyorum.
Burada söyleyiþiyi paylaþtýðýnýz için çok teþekkür ediyorum. Zirâ dergiyi bulma imkânýmýz olmayabilirdi.
Sizinle bu söyleþiyi yapan Aycan Haným ve dergi ekibine de teþekkürler.
24 Aralık 2017, Pazar, 16:22Gönderen: quinox
Akrep Portal - Takipteyiz:p
22 Aralık 2017, Cuma, 22:41Gönderen: Karaca
Sen Alanýnda Teksin - Ailen ne kadar þanslý, senin gibi bir evlada sahipler. Bu kadar donanýmlý olup, bu kadar kendini sakýnmak, gizlemek takdir-e þayan. Ne diyebilirim ki. Ýyi ki Varsýn Elifcik.
22 Aralık 2017, Cuma, 22:40Gönderen: Eminedemir
Tiryaki - Kitabýný bekliyoruz. Yaz artýk þunu...
22 Aralık 2017, Cuma, 15:19Gönderen: Sevil K.
Soru Ýþaretlerine Cevaplar - sevgili elif, uzun zamandýr takip ederim, derki'de çýkan yazýlarýndan takiple burayý bulmuþtum. kafamda cevaplarýný bulamadýðým pek çok soruya cevap olan bu röportaj için ne kadar teþekkür etsem azdýr.
statik kader ve dinamik kader, iþte tam olarak aradýðým cevap, okur okumaz bu dedim.

2018'de bizlerle daha sýk buluþman dileðiyle. Ýyi Seneler
22 Aralık 2017, Cuma, 14:49Gönderen: Nalan
Bu makale odulum oldu bugün. - Hay Allah razý olsun emi senden dostum dediði salih kullardan olasýn inþallah kalpten duamdir her zaman.Ne aradým bu dergiyi.Dergiye mesaj bile yazdým buraya da gönderin diye.Ýyi ki varsýn iyi ki hayatimizdasin yaradanimin bana verdiði en kýymetli hediyem.Ellerine emeðine yüreðine saðlýk.Sevgimle❤️
22 Aralık 2017, Cuma, 08:46Gönderen: Yolcu
Balýktan Balýða - "E.H.Ö: Ah evet, baðlýlýk, tiryakilik demeyelim de haldaþlýk, sýrdaþlýk, kalb-i rabýta, kalp kalbe eklilik diyelim. Kalbi kalbime ayna olacaklarla, hali halime ortak olacaklarla, yalnýz bu dünya deðil, sonsuz yurdumda da yoldaþým olacaklarla kesiþtir yolumu diye dua ederim hep. Yakýnýmda olanlar bunlardýr iþte. "


22 Aralık 2017, Cuma, 08:25Gönderen: dr_meral
iyi ki tanýdýk seni - Elif'ciðim, iyi ki tanýdýk seni. Kitaplarýný bekliyoruz. Mutlu yýllar.
22 Aralık 2017, Cuma, 07:34