19 Ekim 2017 Terazi Burcunda Yeni Ay; Tapu Kadastro vs. Ýliþkiler


Küçükken dünya herkesin zannediyordum. Elbistan'da kurduðumuz çocuk çetesi (en büyüðümüzün yaþý yediydi) ile farkýnda olmadan bir tür V For Vendetta kafasý yaþýyorduk kendi kendimize. Her þeyin bize ait olduðunu, dünyanýn biz oyun oynayalým ve eðlenelim diye yapýldýðýný zannediyordum. Ta ki mütemadiyen daldýðýmýz elma bahçesinin sahibi bir gün bizi yakalayýp, kuru elma dalýndan yaptýðý sopayý sýrtýmda kýrana kadar. O gün eve döndüðümde babamdan da yediðim tokat iyice anlamamý saðladý, yaptýðýmýz hýrsýzlýkmýþ. O güne kadar her þey Allah'ýn sanýyordum. O gün anladým evler, araçlar, aðaçlar hatta insanlar, her þey Allah'ýn, yani herkesin deðil birilerininmiþ. Ama anlayamadýðým bir þey vardý. Kiracý olarak oturduðumuz apartmanýn giriþinde "Mülk Allah'ýndýr" yazýyordu. Sormuþtum bir keresinde babama bunun ne demek olduðunu, o da her þeyin sahibi Allah demektir demiþti. Buna raðmen ev sahibi hacý amca kirayý birkaç gün geciktirdiðimizde kapýmýza dayanýp avazý çýktýðý kadar baðýrýyordu. Mülk Allah'ýndýysa madem, hacý amca da Allah'ýn kiralarýný toplayan avukat gibi bir þey olmalýydý. Tövbe de dedi annem. Tövbe dedim. Tövbe demeseydim anarþist olup çýkacaktým yedi yaþýnda. Tövbe! -Ali’m LÝDAR-


(7 yaþýmda lakabým Deniz Gezmiþ’ idi. 16 yaþýmda girdiðim ilk sýnavda ODTÜ’yü kazanmýþtým, annem, anarþist mi olcen diye göndermemiþ, mecburi, bankacý-sigortacý oluvermiþtim. Olaydým annem, bende anarþist olaydým, ne havalý olurdu be, romantik, duygusal ama ayný zamanda rasyonel bir akla sahip, saðlam inançlý, adil bir anarþist:) ay ben gülerim þimdi! Teþekkürler Annem!

 

19 Ekim 2017 Tarihinde TSÝ. 22.11’de Denge, Uzlaþý, Uyum, Konfor, Ýliþkiler, Sosyal Hayat, Ortaklýk, Biz ve Ýstikrarýn Önemli olduðu Burç Terazi burcu 26 °de Yeni Ay gerçekleþecektir. Terazi’nin Yöneticisi Zühre/Venüs’ün temsil ettiði alanlar; Finans, Estetik, Güzellik, Sevgi, Ýliþkiler, Diplomatik Dil, düþünce gündemimize yerleþecektir. Bu kavramlarýn zýttý da Terazi’nin içinde yer alýr. Nasýl bir paradoks ise artýk. En dengesiz, kararsýz, en onaylanma ihtiyacý duyan kiþilikler de Terazi vurgusu yoðun olanlardan çýkabiliyor. Diþil tarafý daha kararlý iken, Eril tarafýnda aþýrý melankolik, karamsar, dengesiz, huzursuz bir ruh haline sahip, kararsýz insanlar çýkabilmekte. Bireysel haritalarýmýzda Terazi’nin ev sahipliði yaptýðý yaþam alanlarýmýz, en yoðun kararsýzlýðý çektiðimiz, kontrol etmede zorlandýðýmýz, onaylanma ihtiyacýna, desteðe en fazla ihtiyaç duyduðumuz alan olabilmekte. Kaostan düzen oluþuyorsa, yoðun kararsýzlýklardan, kendinden emin dev adýmlar atýlýyorsa, dengesizlikten de denge doðuyor, ama o dengeyi buluncaya dek epey bir yara alýyoruz, epey bir iliþki tüketiyor, harcýyoruz.

Evet Denge ve Ýstikrar oldukça önemli. Her türden kurduðumuz baðlar, kimi seçim olmadan, ailemiz gibi, kimi sonradan seçimlerle kurduðumuz, dostluk, iþ arkadaþlýðý, komþular, eþ, sevgili vs. dengede tutmak zor, istikrar desen daha zor. Ýki farklý karakter, iki farklý beyin yapýsý, ikisi de farklý kültürlerden, farklý eðitim evrelerinden geçmiþ ve sonra adýna biz dedikleri bir oluþumun içinde buluyorlar kendilerini. Burada denge giriyor iþin içine, daha sonra istikrar. Uyum için karþýlýklý fedakârlýk þart, eskilerin bir sözü vardýr, “geçim yapmaya gönlü yok” diye, yoksa gönlü bir tarafýn, geçim yapmaya gönlü olanda baþlýyor kopuþlar, baþlýyor bitiþler, birikiyor birikiyor öfkeler, hüzünler, sonrasýnda huzursuzluklar baþ gösteriyor. Haklý iken haksýz konuma düþüyor çoðunlukla geçim -uyum tarafýnda olan insan. Geçim yapmaya gönlü var ise iki insanýn, kurulan iliþkiler daha ömürlük, daha saðlam oluyor. Ýnsan iliþkilerindeki en önemli baðlaç bu olsa gerek, Geçim yapmaya gönlü olmak ama karþýlýklý.

 

Eksiðimizle, sivri yönlerimizle, birbirimizi deðiþtirmek için dikta etmeden, iliþkide olduðumuz insanlarýn baþýnda bekçilik etmeden, ceza memuru gibi sürekli bir kusur aramak yerine, kendimizin de eksi-eksik yönlerini bilip, anlayýþla, iletiþimin en güçlüsü olan sevgi dili ile birbirimizle uyum içinde yaþayabiliriz pekâlâ. Fakat pek mümkün görülmüyor.


Her þeyin bir ömrü var, iliþkilerin de öyle, her þey dönüþüyor, dönüþebilir, iliþkiler de öyle, her an bitecek korkusu taþýmadan, baðýmlýlýðýn esir alan takýntý tuzaðýna düþmeden, birbirimize özgür alanlar yaratarak, her iliþkide olduðumuz kiþinin bize birer ayna olduðunu bizim de ona, bunu bilerek þu dar-ý dünyayý bi nebze geniþletebiliriz kendimize sanýrým.  Çözüm aþikâr ama uygulamak, hayata tatbik etmek zor. Bir taraf uygulasa diðer taraf uygulamýyorsa terazinin dengesi þaþýyor haliyle.

  

Çok zor halden anlayan, anlatmadan anlayan, anlayýþ gösteren, empati kurabilen. Iliþkilerde her ferdin özel bir alaný vardýr, bir kýrmýzý çizgisi, buna saygý duyabilen, dengesizlikler baþ gösterince iliþkiler kopuþa, harcanmaya, tüketime doðru gidiyor. Her türden iliþki aynen Terazi gibi, adil olmak adýna Hassasiyet gerektiriyor. Ýnsan idare etmek de bir San ’at, fakat San ’atçý da insan sonuçta, o da yoruluyor. Kimseye ve kendimize de haksýzlýk etmeden, Terazi Yeni Ay evresinde, her türlü Ýliþkimizde, denge unsurunu bir gözden geçirmek gerekiyor. Ýdare edilen mi, idare eden tarafta mýsýn? Mecburiyetten mi idare ediyorsun yoksa Sevginden mi, Hakk rýzasý için mi, Merhametinden mi?


Bu Ay, iliþkilerimizi gözden geçirme ayý, dengesizlik içeren durumlarý, iþ hayatýn, aile hayatýn, sosyal çevren vs. Terazi’nin nazik üslubu ile ele alacaðýz, almakta fayda var. Yeni Ay evresi daha olumlu, daha gürültüsüz, daha dengeli çözümleri getirecektir. Gereksiz iliþkileri bitirmek, dengede olan iliþkilerle yola devam etmek. Sonbaharda sararýp dökülen yapraklar gibi, hayatýmýzýn içinde olan sararmýþ, kurumuþ yapraklarýn dökülme ayý olacaktýr. Birbirimizi tüketmek yerine, sýkmak, boðmak yerine, bizler de özgür kalalým, diðeri de özgür kalmalý. Ama nazik, adil ve vicdanlý bir þekilde, gönülleri yýkarak deðil, gönülleri o ilk girdiðimizde bulduðumuz haliyle, yýkmadan karþýlýklý özgürlük belgemizi birbirimize verelim. Ýþ ortaklýðý, evlilik, gönül iliþkileri, dostluk, arkadaþlýk vs. iliþki kapsamýný geniþ tutalým.

 

Gökyüzünde Yeni Ay’ýn tam karþýsýnda Koç Uranüs’ü görmekteyiz, Yay’daki Zuhal/Satürn kontrolü ele almýþ gibi görünse de saðduyu tarafýna, bilgece, olgunca geçmek zor gibi görünüyor. Egolarýmýz malum, canýmý yaktý, canýný yakacamlarýmýz malum, hepimiz öyleyiz kabul edelim, ediyorum. Bu karþýt açý neler getirebilir? iliþkide, baðlantýda olduðun her þeyi düþün þimdi, süregelen bir sorun var ise, koç dýþarýdýr, diðerleridir senin için, Uranüs ise diðerlerin ani þaþýrtan hamleleri, sürpriz geliþmelerdir, sen hamleni yaptýn ise, bekleyen tarafta isen bu durumda Terazi sensin, yok diðeri hamlesini yaptý, bir sorun çýktý ortaya, sen henüz bir hamle yapmamýþtýn o vakit ona göre düþün þimdi yazacaklarýmý.


Uranüs etkisi iliþkiler için, baðýmsýzlýk arayýþý, yabancýlaþma güdüleri getirir. Uzaklaþmalar baþlamýþ olabilir, Güneþ veyahut Ay normal doðum haritalarýnda karþýt pozisyonda ise, erkek için Ay, Kadýn için Güneþ, yabancýlaþma neticesi, dýþardan üçüncü bir þahsýn devreye girmesiyle, var olan iliþkide sorun potansiyeli demektir. Bunu bu ilimle iþtigal eden herkes bilir, hangi yaþam evinde olursa olsun bu karþýt açý, evler sadece olay mahalli hakkýnda bilgi edinmeyi saðlar. Bu potansiyeli taþýyan mutlaka bunu hayatýnda bir ya da birkaç kere deneyimler. Bireysel doðum anýnda Terazi/Koç ekseninden 20-29 dereceler dahilinde bir etki taþýyanlar, Yengeç ve Oðlak burcunda Güneþ veyahut Ay’a sahip olanlar, kiþisel yýldýzlarýndan 20-29 derecelerde yerleþimlere sahip olanlar için, iliþkiler alanýnda çeþitli sürprizlerle karþýlaþabilirler. Balýk Burcunda seyreden Þiron’un Yeni Ay ile kurduðu 150 derecelik birleþmeyen, kör nokta açýsý, Uranüs’ün yarattýðý ani beklenmeyen þok etkisiyle yaralý bir hayvan gibi oraya buraya bu can yanýþý ile saldýrýrsan büyük bir zararla yerine oturursun der. Yara baþkasýna yara açarak kapanmaz. Yay Satürn’ün Uranüs ve yeni Ay enerjisini kontrol altýna alan, sabýr, bilgelik, olgunluk tarafýna geçersen, Satürn’ün de yaþattýðýný yaþamadan, sana yaþatýlanýn aynýsýný, yaþatan yaþamadan býrakmayan etkisini biliyor isen. Beklemek yerinde olacaktýr. Bu etkiyi yaþamýnda kimler yaþýyor ise, kimlere tesadüf etmiþ ise. Umarým bu yazdýklarým kendisine faydalý olur.


Ýliþki uzmaný deðilim, bu ilimle þuurlara iþlenenleri aktarýyorum. Öznel fikrime gelince, nasýl istiyorsanýz öyle yapýn: ) suç ortaklýðýný çoktan fesh ettim. Sonuçta insanlar, neyin neden baþýna geldiðini ve ne yaparlarsa baþýna ne geleceðini gayet iyi biliyor aslýnda, ya yapacaðý için bir onaylanma ihtiyacýnda oluyor ya da bir suç ortaðý bir günah keçisi arýyor. Kafanýza göre takýlýn gençler :)

 

Þu dönem sadece bireysel deðil, diplomatik iliþkiler alanýnda da nice kýþkýrtýcý olaylarý içermekte, bir ülkenin yapacaðý akýlsýzca bir hamle, kýþkýrtmalara gelip, atacaðý bir adým uzunca süre bir ülkeyi meþgul edebilir, istenmeyen sonuçlar doðurabilir, ki insanlar birbirini yemek için bahane arýyor da ülkeler neden aramasýn deðil mi? Eskiden savaþ hazýrlýðý, taktikler satranç tahtasý üzerinde yapýlýrmýþ, bugünkü Ortadoðu ve ülkemizde içinde, dev bir satranç tahtasý, vezir var, þah var, piyonlar var, filler var, atlar var, kale var. Büyük bi oyunun içindeyiz, Kurgulanmýþ bir oyunun içinde, Babil’in fahiþesi, denizin üstüne tahtýný kuran, yeni þeytanýyla, kendince haklý ve akilane hamlelerini artýrdý, ülkemiz ve sýnýrlarýmýz dahilinde, burnumuzun dibinde, bizden akýlsýz bir hamle bekleniyor. Asýl curcuna 2018 Nisan ayýnda…

  

Yeni Ay ile Uranüs zýtlýðý, Ay’ýn Terazi’de yanan yolda olmasý, gücünü kaybetmesi ve özelliklerinin anti tarafýna kaymasý, Uranüs’ün ýþýðý altýnda, asi ol diyor, isyan et diyor, kýþkýrt diyor, alýþýlmamýþ senden beklenmeyen davranýþlarda bulun diyor, bencil ol diyor, Nuh de peygamber deme diyor, bir anlýk bu galeyana kapýlabiliriz, özgürleþeceðiz diye saygýsýzlýðýn þahýný yapabiliriz. Sonra etki geçer, kedi yavrusuna döneriz, ben ne yaptým deriz. Bu da aklýmýzýn bir yerinde olsun.

 

Velhasýl-ý kelam: Sözün Özü, Her bebek doðduðunda aklý ve kalbi kardeþ olarak doðuyor, öyle þimdiki moda deyimle, üst akýl, alt akýl gibi ikiye bölünmüþ bir akýlla deðil, çocuklarýn verdiði cevaplar, bir anlýk söylemleri bizleri nasýl da þaþýrtýyor deðil mi? Büyümüþte küçülmüþ diyoruz, aklýmýza gelmeyen, kendi anlatýmýyla aslýnda çok mantýklý cevaplar bunlar. Akýl ve Kalp kardeþ olunca hayat daha huzurlu, psikoloji daha düzgün, sorunlarla mücadelede çözümler daha net olabiliyor.  Büyüdükçe kalp yerini salt akýla, akýl zamanla zekaya, zekâ zamanla kurnazlýða yerine býrakýyor. Kalp orada unutulmuþ bir köþede öylece duruyor. Yaþadýðý vahþi dünya sistemi, sürekli olarak kalbi unutmasý yönünde telkinler pompalýyor, eðitim hayatý, iþ hayatý, medya, medyada yer alan haberler, vurdulu, kýrdýlý olaylar, çirkeflikler, çemkirmeler, kalbi olanýn ezildiði, duygusal olanlarýn güçsüz olduðu yönünde sürekli bir pompalama.


Kalbiyle bir þey yapaný gördüðümüzde nasýl da þaþýrýyoruz öyle, uzaylý görmüþ gibi sanki, çoðunlukla altýnda bir neden arýyoruz, neden bu kadar iyi, neden bu kadar dengeli, neden, neden? Sonuç, damgayý vuruyoruz; Normal Deðil! Ah Caným Benim, Ah Sol Yaným Benim!


Terazi Yeni Ayýnda, saðduyu denilen akýl-kalp sentezinden ortaya çýkan, hayatý huzurlu yaþamamýzý saðlayan bu kavram maalesef yeryüzünden elini çekmiþ gibi þu aralar. Özgürlük ile baþkasýnýn haklarýna olan saygýsýzlýðý bir tutuyoruz. Özgürlük saygýsýzlýkla eþdeðer günümüzde, Uranüs’ün Yeni Ay ile olan görünümü, önümüzdeki günlerde, Venüs ve Mars ile yapacaðý yine karþýt açý, bu yeni Ay’ýn etkisini daha da artýrabilir.  Uranüs/Mars karþýtlýðý, hele ki Terazi/Koç aksýnda cereyan ediyor ise, pek öyle iç açýcý tablolar çýkartmaz. Dünya gündeminde de bireysel etki almýþlarýn gündeminde de Her zaman diyorum yine tekrar edeceðim, Ýnsandaki akýl ve kalp birlikteliði, Ýnsandaki irade, Ýnsandaki seçim ve yönelim, Ýnsanýn kendini eriþtirdiði olgunluk, þu yýldýzlarýn düþüncelere þýrýnga ettiði her ne varsa hepsinden de üstündür. Ayný etkiyi iki farklý insan almaya baþlamýþtýr, ilmi açýdan olumsuzluðun dibidir, mahiyeti her ne ise, biri ateþin içinde ama soðuk sularda yüzüyor gibidir, diðeri soðuk suda dahi yanýyordur. Lütfen ama lütfen bunu unutmayýn. 


Her öðreti, din insana önce kendini bilmesini, tanýmasýný öðütler, Öfkeyi yen der, sabrý bil der, ana baþlýk maddeleri bu ’dur. Ýnsanýz her türlü olayýn içinde olabiliriz, biz de olabiliriz dýþardan bakanca filmin kötü kadýný/erkeði, ya da filmin mazlumu/ezileni, her ne koþulda olursak olalým, öfkemizi kontrol altýnda tutalým, sabrýmýzý yitirmeyelim ve özgürlük ile saygýsýzlýðý karýþtýrmayalým! Kimse kimsenin tapulu malý deðildir, kulu, kölesi deðildir, iliþkilerde emanetiz aslýnda hepimiz birbirimize, soðukluk olur, yabancýlaþma olur, dengesizlikler olur, üçüncü þahýslar girer, kalp kýrýlýr, þu olur bu olur, ikinci þansý herkes hak eder, sevgi dili ve net bir ifadeyle, evirmeden kývýrmadan, karþýlýklý diyalog ile, yumuþak bir ses tonu ile, sorunlarý ele alalým, akýl da kalpte hisseder zaten, miadýný doldurmuþ olaný da yaþanýlanýn sadece bir kriz olduðunu, geçici olduðunu da. Buna göre tamam ya da devam diyelim. Sen benim malýmsýn, sen benimsin þusun busunlara inanýn ki hiç gerek yok. Bir iliþki biter, bir iþ ortaklýðý biter, bir dostluk biter, asilce ayrýlalým. Yeni bir iliþki mutlaka baþlar, diðerinin tecrübesi ise iþte kulaðýnda bir küpe.

 

Bir Yeni Ay yazýmýzýn daha sonuna geldik, onca uzatmýþým, boþ ver, bu yazýdan aklýnda kalmasý gereken tek þey var, þu aralar, Özgürlük ile Saygýsýzlýðý, Ýliþki ile Tapulu Mal muamelesini birbirine karýþtýrmayalým…

 

Sevgimle Kalýn e’mi

Elif Hece ÖZTÜRK

18 Ekim 2017 – Kerkük’ten bildirmek istedim

 astrolojistik@gmail.com(4) YORUMLAR ( Yorum Ekle )

Gönderen: Nerhan
Teþekkürler - Yine her zamanki gibi sana özgü kelimelerle röntgen çekmiþ Elifim.
Var'ol e mi ? Yaralarýmýzý kapatmak için yara açmak tabii ki gerekmiyor lakin yara açanlarýn karmasýný da gün gözüyle göreceðiz deðil mi ? ;)
19 Ekim 2017, Perşembe, 09:34Gönderen: Ayse Kara
Yeniay - Eline saðlýk Elifim senden daha güzel yorumlayan yok bu diyarda 😘
18 Ekim 2017, Çarşamba, 19:31Gönderen: Deniz
Terazi Erkeði - Elif Haným, her zaman olduðu gibi, yazýnýza tebessüm ile baþlayýp, tebessüm ile bitirdim: ))) Sizden saðlam anarþist olurdu, anneniz geleceði görmüþ. Bu halinizle bile, yazýlarýnýzdaki o anarþist ruh hissedilmekte: )

Yoldaþýnýz Deniz :)
18 Ekim 2017, Çarşamba, 16:01Gönderen: Nalan
Kimse kimsenin tapulu malý deðildir.❤ - Eksiðimizle, sivri yönlerimizle, birbirimizi deðiþtirmek için dikta etmeden, iliþkide olduðumuz insanlarýn baþýnda bekçilik etmeden, ceza memuru gibi sürekli bir kusur aramak yerine, kendimizin de eski-eksik yönlerini bilip, anlayýþla, iletiþimin en güçlüsü olan sevgi dili ile birbirimizle uyum içinde yaþayabiliriz pekâlâ. Fakat pek mümkün görülmüyor.Hangi birini kopyalayim.Aklimdan geçenler kalbime düþenler dile gelmiþ.Ellerine yüreðine emeðine saðlýk gurban.Bak yine yaziyom yazmaya da devam Yaradanim ömür verdiði sürece kulaklara küpe beyne kazýlmasý gereken öðütler.Teee kalbin derinliklerinden sevgiler vede saygýlar ozude sozude kendide güzelim.❤🌹❤
18 Ekim 2017, Çarşamba, 12:46