Survivor Gözlemleri

Hayata Karýþmak, Adaptasyon Denemeleri

geçmiþ yarýþmalara þöyle bir göz atmýþlýðým var idi, lâkin 2016 survivor en baþýndan þuana kadar izlediðim tek yarýþma oldu. bunda 11 yaþýndaki yeðenimin etkisi var, çocuk öyle pür dikkat izliyor ki, aðýrlýk çalýþmasýna baþladý, kas yapacakmýþ, kilolarýndan memnun deðil idi, gece bir büyük ekmek tost yemeden uyumuyordu, gece yemeðini býraktý, sporla 7 yaþýndan bu yana ilgili, gençlerbirliði minikler futbol okuluna 5 senedir devam ediyor, ek olarak okulda basketbol takýmýnda ve sudan korkuyor idi, þimdi yüzme okuluna kayýt yaptýrdýk, yazýn gidecek. 

evet, eleþtirdiðim-eleþtirdiðimiz noktalar yok mu? var elbet, bunlarý bir kenara býrakýrsak, çocuklar için, çocuðun algýsýna göre önemli bir yönlendirmeye sahip olduðunu söylemek isterim. malumunuz tüm dünya obezite ile savaþmakta, hazýr gýdalar, fast-food, ergenliðe erken giriþe neden olmakta, hareketsiz, saðlýksýz, bedeni ile küs, bunlarýn getirisi olan psikolojik sorunlarda ekleniyor...

çocuklarýn büyük çoðunluðu besleyici sebze, bakliyat, protein vb. gýdalarý yemiyor. bu yarýþmada, açlýðý, yokluðu, yoksunluðu öðreniyorlar. kendilerini yine algýlarýna göre deðiþkenlik gösterebilir, savunmayý öðreniyorlar, hedefi, ekip çalýþmasýný öðreniyorlar. baþarý ve baþarýsýzlýðýn insan psikolojisinde yarattýðý deðiþimleri görüyorlar. yalnýzca çocuklar mý? bizler de öyle.

Yazının devamını oku